OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Medlemsstaterna ska hjälpa varandra med delgivning av beslut och andra åtgärder som gäller tillämpningen av de harmoniserade punktskattebestämmelserna.

Skatteverket ska delge andra medlemsstaters beslut och åtgärder

En behörig myndighet i en annan medlemsstat kan begära att Skatteverket delger ett beslut eller en annan åtgärd som den medlemsstaten har vidtagit vid tillämpningen av de harmoniserade punktskattebestämmelserna.

Den andra medlemsstaten ska dock först ha misslyckats med att själv delge mottagaren handlingarna enligt de bestämmelser som gäller om delgivning i den medlemsstaten. Skulle en sådan delgivning leda till oproportionerliga svårigheter får medlemsstaten dock begära delgivningsbistånd från Skatteverket utan att själv ha försökt delge mottagaren.

Skatteverket ska tillämpa svenska bestämmelser när verket bistår en annan medlemsstat med delgivning. Du kan läsa mer om de svenska bestämmelserna på sidorna om delgivning.

När beslutet eller åtgärden delgivits mottagaren ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den begärande medlemsstaten om hur delgivningsbegäran har behandlats och vilken dag beslutet eller åtgärden har delgivits mottagaren.

Lyckas Skatteverket inte delge handlingarna ska verket underrätta den andra medlemsstatens behöriga myndighet om detta senast en månad efter att begäran om delgivningsbistånd mottogs. Samma sak gäller om Skatteverket av någon annan anledning inte kan hantera begäran om delgivning.

Skatteverket får inte neka delgivningsbistånd på grund av innehållet i det beslut eller åtgärd som ska delges. Även om verket skulle anse att en annan medlemsstats beslut är fel, kan Skatteverket alltså inte neka att delge mottagaren beslutet. I stället får mottagaren använda sig av de omprövnings- eller överklagandemöjligheter som står till buds enligt den begärande medlemsstatens lagstiftning.

Skatteverkets skyldighet att bistå andra medlemsstater med delgivningsåtgärder framgår av artikel 14 i rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter. Förordning (EU) nr 389/2012 är direkt tillämplig i Sverige och behöver alltså inte föras in i svensk nationell rätt.

En begäran om bistånd med delgivning i Sverige enligt förordning (EU) nr 389/2012 ska ske till Skatteverkets centrala kontaktkontor för punktskatter (Excise Liaison Office, ELO).

Handlingar som rör betalning eller indrivning omfattas inte

Delgivningsbistånd enligt artikel 14 i rådets förordning (EU) nr 389/2012 ska inte användas för handlingar som rör betalning av punktskatter eller indrivning av punktskattefordringar. Detta gäller även betalning eller indrivning av de harmoniserade punktskatterna (jfr artikel 14.6 i förordning [EU] nr 389/2012).

En begäran om bistånd med delgivning av handlingar som rör betalning eller indrivning av punktskatter ska istället framställas till Kronofogden enligt artikel 8 i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. Du kan läsa mer om delgivningsbistånd och indrivningsbistånd på sidorna om utlandshandräckning.

Andra medlemsstater ska delge Skatteverkets beslut och åtgärder

Skatteverket kan lämna en begäran till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat om att den myndigheten ska delge ett beslut eller annan åtgärd som verket har vidtagit vid tillämpningen av de harmoniserade punktskattebestämmelserna (jfr artikel 14 i rådets förordning [EU] nr 389/2012).

Delgivningen i den andra medlemsstaten sker enligt den statens delgivningsbestämmelser. Vad som framgår ovan om att Skatteverket ska delge beslut och åtgärder från andra medlemsstater gäller i motsvarande mån då Skatteverket lämnar en sådan begäran till en annan medlemsstat.

En begäran om delgivningsbistånd ska framställas till den behöriga myndigheten i den aktuella medlemsstaten av det svenska centrala kontaktkontoret för punktskatter (Excise Liaison Office, ELO).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1] [2] [3]
  • Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder [1]