Områden: Punktskatter och trafikskatter (Plastbärkassar, skatt på)

Datum: 2020-11-05

Dnr: 8-528757

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett butikslager som ligger i direkt anslutning till en butikslokal omfattas av begreppet försäljningsställe för detaljförsäljning enligt 10 § 1 b lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar, LSP.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om även ett butikslager som ligger i direkt anslutning till en butikslokal omfattas av begreppet försäljningsställe för detaljförsäljning (10 § 1 b LSP).

3 Gällande rätt m.m.

Skattskyldighet inträder för en godkänd lagerhållare då en skattepliktig vara tas till ett eget försäljningsställe för detaljförsäljning (10 § 1 b LSP).

Med försäljningsställe för detaljförsäljning avses butikslokal dit allmänheten har tillträde för att göra privata inköp. Fabrikslager, centrallager och andra lager dit allmänheten saknar tillträde ska inte anses som detaljförsäljningsställe (prop. 2019/20:47 s 54).

Ordalydelsen i 10 § 1 b LSP är densamma som för annan punktskattelagstiftning där motsvarande bestämmelse återfinns. Se t.ex. 12 § 1b lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, LSKE. Det innebär att ledning kan hämtas i förarbeten gällande LSKE.

Med detaljförsäljningsställe avses här butikslokal med, i förekommande fall, sådant butikslager som ligger i direkt anslutning till själva butikslokalen. Fabrikslager, centrallager och andra lager dit allmänheten inte har tillträde för att göra privata inköp ska inte anses utgöra detaljförsäljningsställe. Detta gäller även för det fall sådant lager utgör lager för direktförsäljning till konsument via Internet, telefon, postorderkatalog, etc. (prop. 2016/17:1 s 438).

4 Bedömning

Skatteverket anser att innebörden av begrepp som används i flera nationella punktskatter så långt som möjligt bör vara densamma, för att på så vis underlätta för skattskyldiga, berörda myndigheter och även minska risken för oavsiktliga fel. Detta gäller särskilt när lagbestämmelsernas har samma ordalydelse.

Skatteverket anser att ett butikslager som ligger i direkt anslutning till en butikslokal omfattas av begreppet försäljningsställe för detaljförsäljning enligt 10 § 1 b LSP.