OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Växa-stödet utvidgades tillfälligt för anställningar som påbörjades under perioden 1 juli 2021–31 december 2022. Rätten till växa-stöd för anställningar som påbörjas därefter regleras åter av de permanenta reglerna om växa-stöd. Arbetsgivare kan fortfarande ha rätt till tillfälligt utvidgat växa-stöd för anställningar som påbörjades under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022.

Nytt: 2024-02-13

I årsutgåva 2024 har nedanstående ändringar gjorts. Ändringarna innebär inte någon ändring i sak.

 • Sidan har förtydligats för att minska risken för sammanblandning av de olika reglerna om växa-stöd.
 • Det tillfälligt utvidgade växa-stödet för anställningar som påbörjats under perioden 1 juli 2021–31 december 2022 benämns genomgående tillfälligt utvidgat växa-stöd, för att skilja det från det permanenta växa-stödet.

Arbetsgivare kan fortfarande ha rätt till tillfälligt utvidgat växa-stöd

Lagen om tillfälligt utvidgat växa-stöd upphörde att gälla vid utgången av 2022 men den upphävda lagen gäller fortfarande under 24 månader från anställningsdatum, för ersättning för anställningar som har påbörjats under perioden 1 juli 2021-31 december 2022.

Det tillfälligt utvidgade växa-stödet omfattar företag som inte haft någon anställd och som anställt en eller två personer under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022 samt företag som haft en anställd och som anställt ytterligare en person under den period lagen gällde.

I likhet med det permanenta växa-stödet är det tillfälligt utvidgade växa-stödet utformat som en reduktion av arbetsgivaravgifterna. I förhållande till den permanenta lagen om växa-stöd har den tillfälliga lagen företräde avseende den tid den var i kraft och för de anställningar som påbörjats under den perioden. Det innebär att om en arbetsgivare anställt en person den 1 juli 2021 ska den tillfälliga lagen med dess villkor tillämpas före den befintliga lagen som ger rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda (prop. 2020/21:118 sid. 23).

Vad är ett växa-företag?

Verksamhetsformer som omfattas av den tillfälliga utvidgningen benämns växa-företag. Med växa-företag avses:

 • enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet utan anställda
 • aktiebolag som bedriver rörelse utan anställda eller endast en anställd som också är delägare
 • handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet utan anställda och med högst två delägare.

Dessa verksamhetsformer ska även anses vara växa-företag om de har högst en anställd.

Bedömningen av huruvida företaget haft någon person anställd avgörs utifrån om företaget har betalat avgiftspliktig ersättning, enligt socialavgiftslagen (2000:980) eller lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, eller inte. Vid bedömningen bortses från anställningar där den sammanlagda ersättningen till en och samma person under kvalificeringsperioden inte överstiger 5 000 kronor.

Även utländska företag kan vara växa-företag om de uppfyller kraven enligt ovan. Bedömningen av om företaget haft anställda utgår då ifrån om företaget hade varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt i Sverige om utgiven ersättning för arbete betalats ut för arbete i Sverige. (4 § lag [2021:423] om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare).

Vilka företag kan få det tillfälligt utvidgade växa-stödet?

För att kunna få det tillfälligt utvidgade växa-stödet måste arbetsgivaren sedan den 10 september 2020 och fram till dess att anställningen påbörjades uppfylla villkoren för att vara ett växa-företag. För verksamheter som startats efter den 10 september 2020 gäller motsvarande kvalifikationsgrund från den dag då verksamheten startade. Detta innebär att växa-företaget under hela kvalifikationsperioden ska uppfylla något av följande tre villkor:

 • Företaget bedrev verksamhet utan anställda under hela kvalificeringsperioden.
 • Företaget bedrev verksamhet med en och samma anställd under hela kvalificeringsperioden.
 • Företaget bedrev verksamhet utan anställda när kvalificeringsperioden påbörjades men anställde därefter en första person som var fortsatt anställd när den andra personen påbörjade sin anställning.

Kvalificeringsperioden innebär att företag inte kunde säga upp en redan anställd person för att därigenom kunna anställa en eller två nya personer som berättigar till tillfälligt utvidgat växa-stöd. Ett företag som t.ex. hade en anställd när kvalificeringsperioden började uppfyllde heller inte kvalificeringskravet för att anses som ett växa-företag om den anställda slutade sin anställning innan företaget anställde ytterligare en person. För företag som däremot redan vid kvalificeringsperiodens början hade en anställd och behöll denne finns inget krav på när anställningen påbörjades. Det spelar heller ingen roll om arbetsgivaren fick nedsättning enligt de permanenta reglerna om växa-stöd för den först anställda personen. Kvalificeringsperioden innebär också, i likhet med gällande regler, att om en anställd självmant sagt upp sig så kan företaget inte få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för en person som därefter anställts eftersom det inte varit ett växa-företag under hela kvalificeringsperioden. Om ett företag har beviljats nedsättning för en andra anställd påverkas inte rätten till detta stöd av att den först anställda slutar sin anställning (3 § lag [2021:423] om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare), (prop. 2020/21:118).

En arbetsgivare kan inte få tillfälligt utvidgat växa-stöd om arbetsgivaren redan har tagit emot tillfälligt utvidgat växa-stöd i en annan näringsverksamhet (6 § andra stycket lag [2021:423] om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare). Detta innebär emellertid inte att anställningar som gjorts med tillfälligt utvidgat växa-stöd under kvalificeringsperioden diskvalificerar en arbetsgivare från tillfälligt utvidgat växa-stöd vid en ytterligare anställning av en andra person som gjorts under den period den tillfälliga lagen var i kraft. Det finns heller inget hinder för en arbetsgivare som tagit del av det permanenta växa-stödet att också ta del av det tillfälligt utvidgade växa-stödet för den andra personen som anställts under perioden juli 2021–december 2022. Anställningar som avslutats innan den 10 september 2020 påverkar inte rätten till tillfälligt utvidgat växa-stöd, oavsett om de legat till grund för växa-stöd eller inte.

Företag i intressegemenskap ska ses som en enda arbetsgivare vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag (8 § lag [2021:423] om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare).

Vilka anställningar är stödberättigade?

För att växa-företag som är kvalificerade för tillfälligt utvidgat växa-stöd ska vara berättigade till stödet måste även vissa krav på anställningen vara uppfyllda:

Reglerna i 6–8 §§ är i sak identiska med motsvarande regler som ställs upp för anställningar som ska ligga till grund för det permanenta växa-stödet. För exempel och en utförligare redogörelse för tillämpningen se sidan om Särskild beräkning av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag (växa-stöd).

Hur beräknas det tillfälligt utvidgade växa-stödet?

På ersättningar som arbetsgivaren betalar ut till en person som under perioden 1 juli 2021–31 december 2022 påbörjat en stödberättigad anställning i ett växa-företag ska, under längst 24 kalendermånader i följd, arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgift på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad. På den avgiftspliktiga ersättningen som överstiger 25 000 kr per månad ska arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter (5 § lag [2021:423] om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare).

Tillfälligt utvidgat växa-stöd och andra stöd

Den ersättning som läggs till grund för tillfälligt utvidgat växa-stöd får inte samtidigt ingå i underlaget för det särskilda avdraget för arbetsgivare inom ett stödområde enligt stödområdeslagen (5 § första stycket lag [2001:1170] om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen [1994:1920] om allmän löneavgift och socialavgiftslagen [2000:980]).

Den särskilda beräkningen enligt lag (2021:423) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare är ett statligt stöd och måste uppfylla kraven för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regler om statligt stöd. Arbetsgivaren måste lämna uppgift till Skatteverket i arbetsgivardeklarationen om hen har tagit emot något annat stöd av mindre betydelse under innevarande beskattningsår eller de närmast två föregående beskattningsåren. Arbetsgivaren ska då uppge vilken myndighet som har betalat ut stödet, utbetalade belopp och utbetalningsår.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster [1]
 • Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) [1]
 • Lag (2021:423) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Propositioner

 • Proposition 2020/21:118 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda [1]
 • Proposition 2021/22:118 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem [1]