OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Växa-stödet har tillfälligt utvidgats för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022 och omfattar företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person. I likhet med det permanenta växa-stödet är det utvidgade växa-stödet utformat som en reduktion av arbetsgivaravgifterna.

Nytt: 2022-01-31

I förhållande till den permanenta lagen om växa-stöd har den tillfälliga lagen företräde under den tid den är i kraft och för de anställningar som påbörjas under den perioden. Det innebär att om en arbetsgivare anställer en person den 1 juli 2021 ska den tillfälliga lagen med dess villkor tillämpas före den befintliga lagen som ger rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda, (prop. 2020/21:118 sid. 23).

Nytt: 2021-06-30

Sidan har tillkommit med anledning av de nya reglerna som träder i kraft den 1 juli.

Vad är ett växa-företag?

Verksamhetsformer som omfattas av den tillfälliga utvidgningen benämns växa-företag. Med växa-företag avses:

 • enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet utan anställda
 • aktiebolag som bedriver rörelse utan anställda eller endast en anställd som också är delägare
 • handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet utan anställda och med högst två delägare.

Dessa verksamhetsformer ska även anses vara växa-företag om de har högst en anställd.

Bedömningen av huruvida företaget haft någon person anställd i verksamheten avgörs utifrån att företaget har betalat avgiftspliktig ersättning enligt socialavgiftslagen (2000:980) eller lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Vid bedömningen bortses från anställningar där den sammanlagda ersättningen till en och samma person under kvalificeringsperioden inte överstiger 5 000 kronor.

Även utländska företag kan vara växa-företag om de uppfyller kraven enligt ovan. Bedömningen av om företaget haft anställda utgår då ifrån om företaget hade varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt i Sverige om utgiven ersättning för arbete betalats ut för arbete i Sverige. (4 § lag [2021:423] om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare).

Vilka företag kan få det utökade växa-stödet?

För att kunna få det utvidgade tillfälliga växa-stödet måste arbetsgivaren sedan den 10 september 2020 och fram till dess att anställningen påbörjas uppfylla villkoren för att vara ett växa-företag. För verksamheter som startas efter den 10 september 2020 gäller motsvarande kvalifikationsgrund från den dag då verksamheten startar. Detta innebär att växa-företaget under hela kvalifikationsperioden ska uppfylla något av följande tre villkor:

 • Företaget bedriver verksamhet utan anställda under hela kvalificeringsperioden.
 • Företaget bedriver verksamhet med en och samma anställd under hela kvalificeringsperioden.
 • Företaget bedriver verksamhet utan anställda när kvalificeringsperioden påbörjas men anställer därefter en första person som är fortsatt anställd när en andra person påbörjar sin anställning.

Kvalificeringsperioden innebär att företag inte kan säga upp en redan anställd person för att därigenom kunna anställa en eller två nya personer som berättigar till utvidgat växa-stöd. Ett företag som t.ex. har en anställd när kvalificeringsperioden börjar uppfyller heller inte kvalificeringskravet för att anses som ett växa-företag om den anställda slutar sin anställning innan företaget anställer ytterligare en person. För företag som däremot redan vid kvalificeringsperiodens början har en anställd och behåller denne finns inget krav på när anställningen påbörjades. Det spelar heller ingen roll om arbetsgivaren fick nedsättning enligt de permanenta reglerna om växa-stöd för den först anställda personen. Kvalificeringsperioden innebär också, i likhet med gällande regler, att om en anställd självmant säger upp sig så kan inte företaget anställa en ny person och få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna eftersom det inte varit ett växa-företag under hela kvalificeringsperioden. Om ett företag har beviljats nedsättning för en andra anställd påverkas inte rätten till detta stöd av att den först anställda slutar sin anställning (3 § lag [2021:423] om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare), (prop. 2020/21:118).

En arbetsgivare kan inte få utvidgat växa-stöd om arbetsgivaren redan har tagit emot utvidgat växa-stöd i en annan näringsverksamhet (6 § andra stycket lag [2021:423] om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare). Detta innebär emellertid inte att anställningar som görs med utvidgat växa-stöd under kvalificeringsperioden diskvalificerar en arbetsgivare från att göra en ytterligare anställning av en andra person med utvidgat växa-stöd under den period den tillfälliga lagen är i kraft. Det finns heller inget hinder för en arbetsgivare som tagit del av det permanenta växa-stödet att också ta del av det utvidgade växa-stödet för den andra personen som anställs under perioden juli 2021–december 2022. Anställningar som avslutats innan den 10 september 2020 påverkar inte rätten till utökat växa-stöd, oavsett om de legat till grund för växa-stöd eller inte.

Företag i intressegemenskap ska ses som en enda arbetsgivare vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag (8 § lag [2021:423] om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare).

Vilka anställningar är stödberättigade?

För att växa-företag som är kvalificerade för utökat växa-stöd ska vara berättigade till stödet måste även vissa krav på anställningen vara uppfyllda:

Reglerna i 6–8 §§ är i sak identiska med motsvarande regler som ställs upp för anställningar som ska ligga till grund för det permanenta växa-stödet. För exempel och en utförligare redogörelse för tillämpningen se sidan om Särskild beräkning av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag (växa-stöd).

Hur beräknas det utökade växa-stödet?

På ersättningar som arbetsgivaren betalar ut till en person som under perioden 1 juli 2021–31 december 2022 har påbörjat en stödberättigad anställning i ett växa-företag ska, under längst 24 kalendermånader i följd, arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgift på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad. På den avgiftspliktiga ersättningen som överstiger 25 000 kr per månad ska arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter (5 § lag [2021:423] om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare).

Utökat växa-stöd och andra stöd

Den ersättning som läggs till grund för utökat växa-stöd får inte samtidigt ingå i underlaget för det särskilda avdraget för arbetsgivare inom ett stödområde enligt stödområdeslagen (2 § första stycket lag [2001:1170] om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen [1994:1920] om allmän löneavgift och socialavgiftslagen [2000:980]).

Den särskilda beräkningen enligt lag (2021:423) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare är ett statligt stöd och måste uppfylla kraven för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regler om statligt stöd. Arbetsgivaren måste lämna uppgift till Skatteverket i arbetsgivardeklarationen om hen har tagit emot något annat stöd av mindre betydelse under innevarande beskattningsår eller de närmast två föregående beskattningsåren. Arbetsgivaren ska då uppge vilken myndighet som har betalat ut stödet, utbetalade belopp och utbetalningsår.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster [1]
 • Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) [1]
 • Lag (2021:423) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Propositioner

 • Proposition 2020/21:118 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda [1] [2]