OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som tillfälligtvis levererar ett nytt transportmedel som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land är en beskattningsbar person.

Det finns även särskilda bestämmelser för unionsinterna förvärv av nya transportmedel, dessa beskrivs på sidan Omfattning och undantag, se under rubriken Särskilt om nya transportmedel.

Nytt: 2024-02-01

I 2024 års utgåva har i förtydligande syfte text och ett exempel lagts till under en ny rubrik, Transporten ska ske eller påbörjas vid förvärvet.

Säljaren är alltid en beskattningsbar person

Den som tillfälligtvis utför en leverans av ett nytt transportmedel som sänds eller transporteras till förvärvaren av säljaren eller förvärvaren eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land är en beskattningsbar person (4 kap. 3 § ML).

Det innebär att säljarens unionsinterna leverans av ett nytt transportmedel sker i egenskap av en beskattningsbar person även om säljaren annars är att betrakta som någon som inte är en beskattningsbar person (t.ex. en privatperson).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 9.2 i mervärdesskattedirektivet

Säljaren har rätt till avdrag för ingående skatt

En beskattningsbar person, som inte bedriver ekonomisk verksamhet, har rätt till avdrag för ingående skatt som denna betalat vid förvärvet av det nya transportmedlet. Den som vill få en sådan avdragsrätt ska ansöka om detta i en särskild skattedeklaration.

Transporten ska ske eller påbörjas vid förvärvet

En förutsättning för att det ska vara frågan om en sådan tillfällig leverans av ett nytt transportmedel där säljaren är en beskattningsbar person är att transporten till det andra EU-landet ska ske eller påbörjas vid förvärvet. Detta eftersom kriteriet i bestämmelsen är att transportmedlet ska sändas eller transporteras till förvärvaren från Sverige till ett annat EU-land. Det innebär att det vid transporten till det andra EU-landet ska finnas en köpare till vilken transporten sker. Det saknar däremot betydelse vem som transporterar transportmedlet.

Jämför motsvarande resonemang vid unionsinternt förvärv av nytt transportmedel som görs till Sverige

Exempel: en privatpersons transport av ett nytt transportmedel till ett annat EU-land för försäljning på auktion

En privatperson i Sverige transporterar en ny personbil till Tyskland för att sälja den på en auktion där. Personbilen uppfyller kraven för att vara ett nytt transportmedel. När transporten till Tyskland sker finns det ingen köpare till bilen. Privatpersonen är alltså inte en beskattningsbar person enligt 4 kap. 3 § ML och transporten görs följaktligen inte i egenskap av beskattningsbar person. Om privatpersonen sedan lyckas sälja transportmedlet på auktionen i Tyskland är det en leverans av ett nytt transportmedel som är gjord i Tyskland. Eftersom privatpersonen inte är en beskattningsbar person enligt 4 kap. 3 § ML har denna inte heller rätt till avdrag för den ingående skatt som denna betalade vid förvärvet av den nya bilen.

Vilka transportmedel omfattas?

De transportmedel som bestämmelsen (2 kap. 16 § ML och artikel 2.2 mervärdesskattedirektivet) omfattar är

 1. motordrivna marktransportmedel som uppfyller båda förutsättningarna
 • avsedda för transporter till lands av personer eller varor
 • har en motor med en cylindervolym om mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt om mer än 7,2 kilowatt
 1. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg som anges i 10 kap. 69 § 1 och 2 ML (fartyg som används på öppna havet och transporterar passagerare mot betalning, fartyg som används för handels-, industri- eller fiskeverksamhet och fartyg för sjöräddning, assistans eller kustfiske)
 2. luftfartyg vars startvikt överstiger 1 550 kg, utom sådana luftfartyg som anges i 10 kap. 69 § 3 ML (luftfartyg som används av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning).

Förutsättningar för att transportmedel är nytt

Ett motordrivet marktransportmedel är nytt om något av nedanstående kriterier är uppfyllt:

 • fordonet är högst 6 månader gammalt (leveransen har utförts inom sex månader efter det att det första gången tagits i bruk)
 • fordonet har körts högst 600 mil.

Ett fartyg är nytt om något av nedanstående kriterier är uppfyllt:

 • fartyget är högst 3 månader gammalt (leveransen har utförts inom tre månader efter det att det första gången tagits i bruk)
 • fartyget har färdats högst 100 timmar.

Ett flygplan är nytt om något av nedanstående kriterier är uppfyllt:

 • flygplanet är högst 3 månader gammalt (leveransen har utförts inom tre månader efter det att det första gången tagits i bruk)
 • flygplanet har flugits högst 40 timmar.

Förutsättningar för att ett transportmedel är begagnat

För att ett motordrivet marktransportmedel ska vara begagnat måste båda nedanstående kriterier vara uppfyllda:

 • fordonet är mer än 6 månader gammalt (leveransen har utförts mer än sex månader efter det att det första gången tagits i bruk).
 • fordonet har körts mer än 600 mil.

För att ett fartyg ska vara begagnat måste båda nedanstående kriterier var uppfyllda:

 • fartyget är mer än 3 månader gammalt (leveransen har utförts mer än tre månader efter det att det första gången tagits i bruk)
 • fartyget har färdats mer än 100 timmar.

För att ett flygplan ska vara begagnat måste båda nedanstående kriterier vara uppfyllda:

 • flygplanet är mer än 3 månader gammalt (leveransen har utförts mer än tre månader efter det att de första gången tagits i bruk)
 • flygplanet har flugits mer än 40 timmar.

Det krävs alltså att båda kriterierna är uppfyllda, annars är transportmedlet att anse som nytt.

Exempel: bedömning av om ett transportmedel är nytt eller inte

 • En bil har levererats 5 månader efter det att den första gången tagits i bruk. Bilen har vid leveransen körts 500 mil. Bilen är att anse som ny, eftersom båda nybilskriterierna är uppfyllda.
 • En bil har levererats 5 månader efter det att den första gången tagits i bruk. Bilen har vid leveransen körts 700 mil. Bilen är att anse som ny. Visserligen har den körts mer än 600 mil, men eftersom bilen sålts inom 6-månadersgränsen är ett av nybilskriterierna uppfyllda.
 • En bil har levererats 7 månader efter det att den första gången tagits i bruk. Bilen har vid leveransen körts 500 mil. Bilen är att anse som ny. Visserligen har den sålts efter 6-månadersgränsen, men då bilen inte körts mer än 500 mil är ett av nybilskriterierna uppfyllda.
 • En bil har levererats 7 månader efter det att den första gången tagits i bruk. Bilen har vid leveransen körts 700 mil. Bilen är att anse som begagnad, eftersom inget av nybilskriterierna är uppfyllt.

När har ett transportmedel första gången tagits i bruk?

Beräkningen av om ett transportmedel är nytt startar när transportmedlet tas i bruk första gången.

Ett motordrivet marktransportmedel anses ha tagits i bruk första gången den dag det levererades till den första köparen eller när det togs i bruk av tillverkaren i demonstrationssyfte. I normalfallet anses fordonet ha tagits i bruk första gången när det av köparen införts i fordonsregistret för användning i trafik.

Ett fartyg eller luftfartyg anses ha tagits i bruk första gången när det levererades till eller fanns tillgängligt för den första köparen eller när det togs i bruk av tillverkaren i demonstrationssyfte.

Går det inte att fastställa datum för ovan nämnda händelser anses transportmedlet ha tagits i bruk den dag faktura utfärdades i samband med att det levererades första gången.

Vid vilken tidpunkt ska transportmedlet vara nytt?

Ett transportmedel förflyttas ofta från det land där inköpet gjorts till destinationslandet genom användning av själva transportmedlet. Det kan vara så att transportmedlet uppfyller förutsättningarna för att vara nytt vid inköpet, men inte när det förs in i destinationslandet.

Bedömningen om ett transportmedel är nytt görs vid förvärvstidpunkten, alltså när rätten att förfoga över varan som ägare övergår till köparen. Den tolkningen påverkas inte av att platsen för det unionsinterna förvärvet är där transporten avslutas (HFD 2011 ref. 28 och C-84/09, X).

Skatteverket anser att den omständigheten att transportmedlet används för en semesterresa under transporten eller att köparen låter säljaren använda transportmedlet för demonstrationsändamål efter köpet inte påverkar denna bedömning (Skatteverkets ställningstagande Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-84/09, X [1]
 • HFD 2011 ref. 28 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel [1]