OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Vid tillfällig leverans av nytt transportmedel finns under vissa förutsättningar rätt till avdrag för ingående skatt.

Tillfällig leverans av nytt transportmedel

Den som är en beskattningsbar person enbart till följd av tillfällig leverans av nytt transportmedel som transporteras från Sverige till ett annat EU-land, har enligt 13 kap. 7 § ML rätt till avdrag för ingående skatt om leveransen är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 42 § ML. Ett krav för avdrag är att transportmedlet har levererats. Avdragsrätten avser den mervärdesskatt som ingår i säljarens inköpspris eller som denne har betalat vid importen eller det unionsinterna förvärvet av transportmedlet. Rätten till avdrag är dock begränsad till högst det skattebelopp säljaren skulle vara skyldig att betala om leveransen inte hade varit undantagen från skatteplikt.

Även en beskattningsbar person vars leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster är undantagna från skatteplikt på grund av liten årsomsättning har rätt till avdrag för ingående skatt vid tillfällig leverans av nytt transportmedel (18 kap. 13 § ML).

Den som enbart på grund av tillfällig leverans av nya transportmedel är beskattningsbar person enligt 4 kap. 3 § ML är inte registreringsskyldig, och ska därför dra av den ingående skatten i en sådan särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 7 § tredje stycket SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]