OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska efter ansökan utfärda ett årligt intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker. Producenterna ska vara etablerade i Sverige och ha en årsproduktion som inte överstiger en viss volym.

EU-länder kan tillämpa nedsatt alkoholskatt för oberoende små producenter

Enligt alkoholskattedirektivet finns det möjlighet för EU-länder att tillämpa en nedsatt alkoholskatt på alkoholdrycker producerade av oberoende små producenter. Om ett EU-land väljer att tillämpa nedsatta skattesatser ska de tillämpas lika på alkoholdrycker som producerats av inhemska producenter som alkoholdrycker som producerats i andra EU-länder. Om exempelvis öl som producerats av ett litet inhemskt bryggeri medges nedsatt skatt måste öl som producerats av ett motsvarande bryggeri från ett annat EU-land ges samma nedsättning. I syfte att underlätta likabehandlingen har det införts regler i alkoholskattedirektivet om att EU-länder på begäran ska utfärda ett årligt intyg till oberoende små producenter som är etablerade på deras territorium. Intyget ska bekräfta deras årliga produktion och att de uppfyller kriterierna. Ett intyg utfärdat i ett EU-land ska accepteras i andra EU-länder. Sverige har inga regler om nedsatt alkoholskatt för oberoende små producenter. Reglerna i alkoholskattedirektivet om utfärdande av intyg gäller dock i Sverige på så sätt att Sverige från och med den 1 januari 2022 ska utfärda intyg till oberoende små producenter etablerade i Sverige (prop. 2021/22:23 s. 41).

I Sverige är det Skatteverket som utfärdar intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (13 kap. 10 § LAS).

Intygen påverkar inte den svenska beskattningen utan är avsedda att användas när svenska producenter levererar varor till EU-länder som tillämpar nedsatt skatt för oberoende små producenter (prop. 2021/22:23 s. 76).

Förutsättningar för utfärdande av intyg

Skatteverket utfärdar, enligt 8 § första stycket förordning (2021:1234) om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker, FIOSP, efter ansökan intyg till en producent av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att

 • producenten är etablerad på svenskt territorium
 • producenten är en oberoende producent
 • årsproduktionen av de drycker intyget omfattar inte överstiger volymerna som anges i andra stycket.

Intyg får utfärdas om producentens årsproduktion av alkoholhaltiga drycker inte överstiger följande gränsvärden (8 § andra stycket FIOSP):

 • öl: 200 000 hektoliter per år
 • vin: 20 000 hektoliter per år
 • andra jästa drycker än vin eller öl: 15 000 hektoliter per år
 • mellanklassprodukter: 250 hektoliter per år
 • etylalkohol: 20 hektoliter per år.

Intyget ska enligt 9 § FIOSP:

Om det är fråga om två eller flera producenter som samarbetar med varandra och var och en uppfyller kraven i 8 § första stycket 1 och 3 FIOSP och enbart på grund av det samarbetet inte kan anses vara oberoende producenter ska intyg ändå utfärdas om producenternas totala årsproduktion av den aktuella typen av alkoholhaltig dryck inte överstiger volymerna som anges i 8 § andra stycket FIOSP. Det gäller dock inte om samarbetet avser produktion av etylalkohol (10 § FIOSP).

Typ av alkoholdryck

Med typ av alkoholhaltig dryck menas öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl, mellanklassprodukter samt etylalkohol (4 § FIOSP).

Oberoende producent

Med oberoende producent menas en producent som är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra producenter av samma typ av alkoholhaltig dryck. Producenten ska vidare använda lokaler som är fysiskt skilda från andra producenters och inte producera på licens (5 § FIOSP).

I syfte att ge praktisk och informell vägledning om hur dessa villkor ska tillämpas har europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullunion i september 2023 meddelat så kallade förklarande anmärkningar angående de kvalitativa kriterier som är tillämpliga på oberoende små producenter av alkoholdrycker. De förklarande anmärkningarna är inte rättsligt bindande, men de ger uttryck för kommissionens uppfattning om hur villkoren ska tillämpas. Det finns inte någon formell svensk språkversion av de förklarande anmärkningarna. Den engelska språkversionen har benämningen “Explanatory Notes on the qualitative criteria applicable to independent small producers of alcoholic beverages”.

Årsproduktion

Med årsproduktion menas produktionen under kalenderåret före det år som intyget avser. Om producenten inte har haft någon produktion av den aktuella typen av alkoholhaltig dryck under kalenderåret före ska årsproduktionen avse produktionen som producenten uppskattar att den kommer att ha under det år som intyget avser (6 § FIOSP).

I syfte att ge praktisk och informell vägledning om hur begreppet årsproduktion ska tillämpas har europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullunion i december 2021 meddelat så kallade förklarande anmärkningar angående den totala årliga produktionströskeln för oberoende små producenter av alkoholdrycker. De förklarande anmärkningarna är inte rättsligt bindande, men de ger uttryck för kommissionens uppfattning om hur begreppet årsproduktion ska tillämpas. Det finns inte någon formell svensk språkversion av de förklarande anmärkningarna. Den engelska språkversionen har benämningen “Explanatory Notes on the total annual production threshold applicable to independent small producers of alcoholic beverages”.

Intygets form

Hur intyget ska vara utformat framgår av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2266 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 92/83/EEG vad gäller certifiering av Oberoende små producenter för punktskatteändamål).

Hänvisning till intyget i ett flyttningsmeddelande i EMCS

För att underlätta erkännandet av oberoende små producenters status kan hänvisning ske till ett utfärdat intyg i de elektroniska administrativa dokumenten för flyttning av punktskattepliktiga varor som upprättas i EMCS när alkoholvaror flyttas under uppskovsförfarandet eller under förfarandet för beskattade varor (jfr artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2266 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 92/83/EEG vad gäller certifiering av oberoende små producenter av alkoholdrycker för punktskatteändamål).

Vid hänvisning till intyget ska det i fält 17l i det elektroniska administrativa dokument som upprättas i EMCS anges att ”Den beskrivna produkten har framställts av”, följt av någon av nedanstående som är tillämpligt:

 1. ”ett certifierat litet bryggeri”
 2. ”en certifierad oberoende liten vinproducent”
 3. ”en certifierad oberoende producent av andra jästa drycker än vin och öl”,
 4. ”en certifierad oberoende liten producent av mellanklassprodukter”
 5. ”ett certifierat oberoende litet destilleri”.

I fält 18e ska dokumenttyp anges, d.v.s. intyg till oberoende liten producent av alkoholdrycker. Vidare ska löpnummer på intyget anges i fält 18f (artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2266 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 92/83/EEG vad gäller certifiering av oberoende små producenter av alkoholdrycker för punktskatteändamål).

Självintygande tillämpas inte i Sverige

I artikel 23.a 2 i alkoholskattedirektivet finns det bestämmelser om självintygande, d.v.s. att EU-länder har möjlighet att tillåta oberoende små producenter etablerade på deras territorium at själva intyga att de uppfyller kriterierna för att beviljas nedsatt skatt på alkoholdrycker (se även artikel 4–5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2266 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 92/83/EEG vad gäller certifiering av oberoende små producenter av alkoholdrycker för punktskatteändamål). I Sverige har det inte införts bestämmelser om självintygande.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Explanatory notes - Annual threshold independent small producers [1]
 • Explanatory notes on the qualitative criteria applicable to independent small producers of alcoholic beverages [1]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2021:1234) om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Lag (2022:156) om alkoholskatt [1]

Propositioner

 • Proposition 2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2]