OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2022-05-13

Dnr: 8-1677220

1 Sammanfattning

Den omständigheten att ett utländskt företag har en anställd person som arbetar i sitt hem behöver inte innebära att ett fast driftställe uppkommer p.g.a. att en plats i den anställdas hem står till företagets förfogande. Men om det finns ett uttryckligt eller underförstått krav på att arbete ska utföras i hemmet kan ett fast driftställe uppkomma. Ett underförstått krav kan bestå i att företaget inte tillhandahåller något kontorsutrymme trots att arbetet kräver det.

Skatteverket anser att man måste beakta om det finns någon fördel för företaget med att arbetet utförs i Sverige eller om företaget har ett intresse av att arbetet utförs i Sverige. Det kan exempelvis vara fallet om företaget har kunder i Sverige som den anställda arbetar mot eller om den anställda arbetar med försäljningsverksamhet och företaget vill komma in på den svenska marknaden. Hemarbetet kan inte anses ske p.g.a. ett krav från företaget när orsaken till hemarbetet är myndighetsrestriktioner såsom varit fallet under coronapandemin. Detsamma gäller när hemarbetet sker p.g.a. den anställdas egna önskemål och företaget inte har något affärsmässigt intresse av eller någon fördel av att den anställda arbetar hemifrån. Om det arbete som utförs i hemmet uteslutande är av förberedande eller biträdande art uppkommer inget fast driftställe även om bostaden kan anses stå till företagets förfogande. I avsnitt 4.4 finns ett antal exempel som illustrerar Skatteverkets syn.

Om den anställda arbetar i ett eget eller i en närståendes fåmansföretag ska möjligheten att själv bestämma hur verksamheten ska bedrivas beaktas när man bedömer om ett fast driftställe uppkommer. Detsamma gäller om personer i företagsledande ställning i andra företag än fåmansföretag arbetar hemifrån och dessa personer har en sådan position att de kan bestämma hur verksamheten ska bedrivas.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe?” (2015-03-16, dnr 131 160469-15/111). Ställningstagandet har anpassats till OECD:s kommentar till artikel 5 i 2017 års modellavtal om när arbete i hemmet kan leda till att en anställd persons bostad kan anses stå till företagets förfogande och medföra att ett fast driftställe uppkommer. I detta ställningstagande lägger Skatteverket större vikt vid om det finns ett krav från företaget på att den anställda ska arbeta hemifrån eller om hemarbetet beror på andra orsaker. Det innebär att ett fast driftställe uppkommer i färre situationer jämfört med 2015 års ställningstagande.

2 Frågeställning

Med fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Skatteverket har i ett ställningstagande 2015-03-16 gett sin syn på när ett utländskt företag kan anses ha en plats i en anställds hem som kan utgöra en stadigvarande plats varifrån företagets affärsverksamhet bedrivs (När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe?, dnr 131 160469-15/111). Därefter har OECD gjort ett förtydligande om hemmakontor i kommentaren till artikel 5 i 2017 års modellavtal och coronapandemin har medfört att anställda arbetar hemifrån i större utsträckning efter pandemin jämfört med tiden före. En fråga har därför uppkommit om 2015 års ställningstagande behöver uppdateras och anpassas till OECD:s kommentar.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Inkomstskattelagen

Utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga i Sverige (6 kap. 7 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL). En utländsk juridisk person är bl.a. skattskyldig för inkomst från ett fast driftställe i Sverige (6 kap. 11 § IL). Även begränsat skattskyldiga fysiska personer är skattskyldiga för inkomst från ett fast driftställe i Sverige (3 kap. 17 och 18 §§ IL).

Definitionen av begreppet fast driftställe finns i 2 kap. 29 § IL. Enligt huvudregeln i första stycket avses med fast driftställe en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. För att underlätta tillämpningen av såväl intern rätt som skatteavtal bygger bestämmelsen på principerna i OECD:s modellavtal (prop.1986/87:30 s. 42). I rättspraxis har kommentaren till artikel 5 i OECD:s modellavtal använts vid tolkningen av intern rätt (se bl.a. RÅ 1998 not. 188 och RÅ 2009 ref. 91).

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en fåmansföretagares bostad var en sådan stadigvarande plats för affärsverksamhet som medförde att ett fast driftställe uppkom för ett utländskt företag (RÅ 2009 ref. 91).

3.2 OECD:s modellavtal

3.2.1 Definitionen fast driftställe – huvudregeln

Definitionen av begreppet fast driftställe har en huvudregel i artikel 5 punkt 1 i OECD:s modellavtal. Den innebär att med fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Vad som menas med plats, stadigvarande och affärsverksamhet förklaras närmare i kommentaren till artikel 5, se respektive avsnitt nedan.

Vilken version av kommentarerna till modellavtalet kan användas?

Högsta förvaltningsdomstolen har kommenterat hur ett senare års modellavtal med kommentarer kan användas vid tolkningen av ett tidigare ingånget skatteavtal i HFD 2019 ref. 36. Det gällde 2017 års modellavtal i förhållande till huvudregeln för fast driftställe i avtalet med Polen som ingicks år 2004. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den senaste versionen av modellavtalet var från år 2017 och den aktuella avtalstexten var oförändrad i förhållande till den version som skatteavtalet baserats på. Kommentaren till 2017 års version av avtalstexten i modellavtalet var, i förhållande till vad som gällde när skatteavtalet med Polen ingicks, mer omfattande med bl.a. fler exempel men hade i de frågor som var aktuella i målet inte medfört att artikelns tillämpningsområde utvidgats. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade därför till 2017 års version av modellavtalet.

Hänvisningarna i detta ställningstagande avser kommentaren till artikel 5 i 2017 års modellavtal.

Plats

Uttrycket plats omfattar en lokal, anordning eller anläggning som används för att bedriva företagets rörelse, antingen den används uteslutande för detta syfte eller inte. Om ett företag förfogar över ett visst utrymme kan det anses finnas en plats även om en lokal inte finns eller inte behövs för att bedriva företagets verksamhet. Det saknar betydelse om företaget äger eller hyr eller på annat sätt förfogar över lokalen, anordningen eller anläggningen. Platsen kan också vara belägen i ett annat företags lokaler (punkt 10 i kommentaren).

Ett företags fysiska närvaro innebär inte alltid att företaget har platsen till sitt förfogande. Som exempel nämns en försäljare som regelbundet besöker en större kunds kontor för att ta upp order av inköpschefen. I det fallet kan inte kundens lokaler anses stå till förfogande för säljarföretaget och dess anställda (punkt 14 i kommentaren). Inte heller när det gäller ett transportföretag med dagliga leveranser till lastkajen vid en kunds varuhus anses platsen vid lastkajen stå till transportföretagets förfogande eftersom transportföretagets närvaro där är mycket begränsad (punkt 16 i kommentaren).

Däremot när det gäller ett företag vars anställda under en längre period arbetar i ett annat företags lokal, kan den lokalen, om den står till den anställdas förfogande, utgöra ett fast driftställe för det första företaget (punkt 15 i kommentaren).

Enbart den omständigheten att en anställd arbetar hemifrån innebär inte att den anställdas hem ska anses stå till företagets förfogande. I många fall kan den verksamhet som bedrivs i den anställdas hem vara så tillfällig att hemmet inte kan anses stå till företagets förfogande. Om ett hemmakontor däremot används fortlöpande för att bedriva företagets verksamhet och omständigheterna visar att företaget har krävt att den anställda använder den platsen för att bedriva företagets verksamhet kan hemmakontoret anses stå till företagets förfogande. Företaget har exempelvis inte tillhandahållit något kontor trots att arbetsuppgifterna helt klart kräver ett sådant (punkt 18 i kommentaren).

Ett tydligt exempel på när hemmakontoret står till företagets förfogande är när en konsult med eget konsultföretag bedriver det mesta av företagets konsultverksamhet från ett kontor i hemmet. Om däremot en gränsarbetare utför det mesta av arbetet i sitt hem i stället för på kontoret som finns tillgängligt i företagets hemland ska hemmet inte anses stå till företagets förfogande eftersom företaget inte krävt att hemmet ska användas för företagets affärsverksamhet. I många fall kan den verksamhet som bedrivs från hemmet vara av biträdande verksamhet och därför omfattas av undantaget i artikel 5 punkt 4 (punkt 19 i kommentaren).

Med anledning av coronapandemin har OECD:s sekretariat publicerat vägledning om hur pandemin kan påverka förekomsten av ett fast driftställe enligt skatteavtal (3 april 2020 och 21 januari 2021). Där framhåller sekretariatet bl.a. att den anställdas arbete i hemmet typiskt sett inte beror på att arbetsgivaren krävt det utan på folkhälsoåtgärder (tvingande eller rekommenderade). Om en person fortsätter att arbeta hemifrån efter att folkhälsoåtgärderna har upphört att gälla eller inte längre rekommenderas av regeringen så kan hemmakontoret anses ha en viss grad av varaktighet. Enbart denna förändring kommer emellertid inte nödvändigtvis att leda till att hemmakontoret ger upphov till ett fast driftställe. En ytterligare granskning av fakta och omständigheter krävs för att avgöra om hemmakontoret nu står till företagets förfogande efter denna permanenta förändring av personens arbetsförhållande. Sekretariatet hänvisar till punkterna 18 och 19 i kommentaren till artikel 5 och anger att en viktig faktor i bedömningen är om företaget kräver att den anställda ska arbeta hemifrån.

Stadigvarande

Platsen måste vara stadigvarande och normalt knuten till en viss geografisk punkt (punkt 21 i kommentaren). Företagets närvaro på platsen måste ha viss varaktighet och inte bara vara tillfällig, tumregeln är minst sex månader (punkt 28 i kommentaren).

Affärsverksamhet

Företaget måste bedriva hela eller delar av sin affärsverksamhet från den stadigvarande platsen. Verksamheten behöver inte vara av produktiv karaktär men det ska vara fråga om själva kärnan i företagets verksamhet i meningen att verksamheten ska vara väsentlig och betydande för just det företaget (punkterna 35 och 59 i kommentaren).

3.2.2 Förberedande eller biträdande verksamhet

Begreppet fast driftställe omfattar inte sådan förberedande eller biträdande verksamhet som anges i artikel 5 punkt 4 i modellavtalet. Punkten fick en ny lydelse vid 2017 års uppdatering av modellavtalet. Då tillkom även en ny punkt 4.1 till artikel 5 som ska förhindra att företag undviker att få ett fast driftställe genom att splittra upp verksamheten och bedriva den på flera olika ställen som alla anses vara förberedande eller biträdande verksamhet.

En förberedande verksamhet, som föregår andra aktiviteter, bedrivs ofta under en relativt kort period. Biträdande verksamhet är en verksamhet som stöder den verksamhet som är väsentlig och betydande för företaget (punkt 60 i kommentaren).

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att arbetsuppgifter som bestod i att bedriva uppsökande verksamhet hos potentiella kunder inte kunde anses vara uteslutande av förberedande eller biträdande art vid tillämpningen av skatteavtalet med Tyskland (RÅ 1998 not. 188).

4 Bedömning

Detta ställningstagande behandlar frågan om när en begränsat skattskyldig fysisk eller juridisk person (här kallad utländskt företag) får ett fast driftställe i Sverige p.g.a. att en anställd persons hem anses stå till företagets förfogande och utgöra en stadigvarande plats varifrån företagets affärsverksamhet bedrivs.

Om det utländska företaget inte får ett fast driftställe p.g.a. att det saknas en stadigvarande plats kan ett fast driftställe ändå uppkomma därför att den anställda har fullmakt att ingå avtal för företagets räkning (s.k. beroende representant). Den situationen behandlas dock inte i ställningstagandet.

4.1 Plats till förfogande

För att ett utländskt företag ska få ett fast driftställe ska det finnas en plats som står till företagets förfogande varifrån verksamheten bedrivs. En bostad kan vara en sådan plats. Det framgår både av kommentaren till artikel 5 i OECD:s modellavtal och av Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Enbart den omständigheten att en anställd arbetar hemifrån innebär emellertid inte att hemmet ska anses stå till företagets förfogande. Av kommentaren till artikel 5 framgår att stor vikt läggs vid om företaget kräver att den anställda ska arbeta hemifrån eller om det inte finns något sådant krav. Av kommentaren framgår också att om det bara är fråga om tillfälligt arbete så anses hemmet inte stå till företagets förfogande. Det är därför bara när arbetet i hemmet sker i en viss omfattning och under tillräckligt lång tid (minst sex månader) som det blir aktuellt att bedöma om bostaden står till företagets förfogande och om ett fast driftställe därför uppkommer.

Om det utländska företaget betalar hyra för ett kontorsrum i den anställdas bostad anser Skatteverket att företaget har en plats som står till dess förfogande. Skatteverket anser däremot inte att företaget hyr ett kontorsrum om företaget bara tillhandahåller dator, viss kontorsutrustning och nödvändigt arbetsmaterial som används i hemarbetet.

Om företaget inte betalar hyra för ett kontorsrum blir det aktuellt att bedöma om hemarbetet sker p.g.a. ett uttryckligt eller underförstått krav från företaget. Ett uttryckligt krav kan exempelvis bestå i att företaget bestämmer att de anställda ska arbeta hemifrån vissa dagar i veckan eftersom företagets egen kontorslokal inte räcker till för alla att vara på plats samtidigt.

Ett underförstått krav kan bestå i att företaget inte tillhandahåller något kontorsutrymme trots att arbetet kräver det. Skatteverket anser att när man bedömer om det finns ett underförstått krav på arbete från hemmet måste man beakta om det finns någon fördel för företaget med att arbetet utförs i Sverige eller om företaget har ett intresse av att arbetet utförs i Sverige. Det kan exempelvis vara fallet om företaget har kunder i Sverige som den anställda arbetar mot eller om den anställda arbetar med försäljningsverksamhet och företaget vill komma in på den svenska marknaden eller marknader i det svenska närområdet. Det finns då ett samband mellan bostaden och det område som företagets aktiviteter berör och den geografiska placeringen för den anställda har betydelse för den verksamhet som utförs. I bedömningen får man väga in om det är en viktig förutsättning för den anställdas arbetsuppgifter att de utförs i Sverige. En bedömning måste göras utifrån den verksamhet företaget bedriver och det räcker inte med att företaget själv anger att det inte kräver att den anställda ska arbeta hemifrån.

En situation där hemarbetet inte kan anses ske p.g.a. ett krav från företaget är när orsaken till hemarbetet är myndighetsrestriktioner för att förhindra smittspridning såsom varit fallet under coronapandemin. Det gäller oavsett om det är tvingande eller rekommenderade folkhälsoåtgärder som gör att den anställda arbetar hemifrån. I ett sådant fall är det varken företaget eller arbetets art som kräver att arbetet sker hemifrån och bostaden kan inte anses stå till företagets förfogande.

Detsamma gäller när hemarbetet sker p.g.a. den anställdas egna önskemål och företaget inte har något affärsmässigt intresse av eller någon fördel av att den anställda arbetar hemifrån, exempelvis när företaget inte är verksamt på den svenska marknaden. Företaget kanske har kontorslokaler där den anställda kan arbeta men väljer att tillgodose den anställdas önskemål om att arbeta hemifrån. I ett sådant fall kan hemarbetet inte anses ske p.g.a. ett krav från företaget och den anställdas bostad kan inte anses stå till företagets förfogande. Skatteverket anser att den omständigheten att företaget kanske vill anställa eller behålla en duktig medarbetare och därför tillgodoser den anställdas önskemål om att få arbeta hemifrån inte är en faktor som ska beaktas när man bedömer om företaget har något affärsmässigt intresse eller någon fördel av att den anställda arbetar hemifrån. Ett exempel på när företaget inte krävt att hemmet ska användas för företagets affärsverksamhet, som OECD nämner, är en gränsarbetare som utför det mesta av arbetet i sitt hem i stället för på kontoret som finns tillgängligt i företagets hemland (se avsnitt 3.2.1). Skatteverket anser att bedömningen blir densamma även om kontoret inte finns på pendlingsavstånd så länge det inte finns någon fördel för företaget med att arbetet utförs i Sverige eller att företaget har ett intresse av att arbetet utförs i Sverige.

Även när hemarbetet enbart sker p.g.a. den anställdas önskemål är företaget normalt införstått med att arbete sker från hemmet och accepterar hemarbetet. Det kan även tänkas att man reglerar möjligheten till hemarbete i anställningsavtalet eller i något annat avtal. Skatteverket anser inte att en sådan acceptans eller reglering innebär att det är ett krav från företaget på att den anställda ska arbeta hemifrån. Inte heller den omständigheten att företaget i sådana fall tillhandahåller dator och viss kontorsutrustning innebär att det är ett krav från företaget på att den anställda ska arbeta hemifrån. Bostaden står därför inte till företagets förfogande enbart av den anledningen.

Skatteverket anser inte heller att den anställdas bostad står till företagets förfogande enbart av den anledningen att den anställda har sitt tjänsteställe i bostaden. Om företaget tillmötesgår ett önskemål från den anställda och avtalar om att denna kan arbeta hemifrån större delen av arbetstiden kommer bostaden att vara den anställdas tjänsteställe (Skatteverkets ställningstagande ”Tjänsteställe för anställd som själv kan välja att arbeta på andra platser än sin arbetsplats” 2021-12-06, dnr 8-1283049). Det innebär däremot inte att arbetet i hemmet sker p.g.a. ett krav från företaget i den mening som avses när man bedömer om ett fast driftställe uppkommer.

4.2 Affärsverksamhet ska bedrivas

För att det ska uppkomma ett fast driftställe krävs att hela eller delar av företagets affärsverksamhet (kärnverksamhet) bedrivs från den stadigvarande platsen. Det ska alltså inte vara fråga om verksamhet av uteslutande förberedande eller biträdande art. Om den anställdas arbete i hemmet medför att företaget anses ha en plats till förfogande i bostaden måste det göras en bedömning om det är företagets kärnverksamhet som utförs där eller om arbetet ska anses vara av uteslutande förberedande eller biträdande art. En bedömning måste göras av den anställdas arbetsuppgifter i sin helhet, vad som utförs i hemmet och hur det arbetet förhåller sig till företagets övriga verksamhet.

Försäljningsverksamhet anses normalt utgöra ett företags kärnverksamhet. Om det enda arbete som en försäljare utför i hemmet är administration av enklare karaktär bedrivs inte företagets kärnverksamhet från den anställdas hem.

4.3 Fåmansföretag och personer i företagsledande ställning

Om den anställda arbetar i ett eget eller i en närståendes fåmansföretag kan ytterligare aspekter behöva beaktas. Den omständigheten att den anställda själv eller någon närstående bestämmer över hur verksamheten ska bedrivas och var den ska bedrivas är faktorer som ska vägas in i bedömningen av om verksamheten bedrivs i hemmet (jfr RÅ 2009 ref. 91).

Detsamma gäller om personer i företagsledande ställning i andra företag än fåmansföretag arbetar hemifrån och dessa personer har en sådan position att de kan bestämma hur verksamheten ska bedrivas.

4.4 Exempel

Här ges ett antal exempel på när Skatteverket anser att ett fast driftställe uppkommer respektive inte uppkommer. I samtliga fall arbetar den anställda på det beskrivna sättet i mer än sex månader. I samtliga fall har skatteavtalet med det andra landet beaktats. Ingen av de anställda ingår avtal för företagets räkning så ett fast driftställe uppkommer inte p.g.a. en beroende representant. Exemplen rör inte fåmansföretag eller personer i företagsledande ställning.

4.4.1 Öresundspendlare med dansk arbetsgivare

Alice bor i Lund och arbetar i Köpenhamn för en dansk arbetsgivare (företag A). Företag A är enbart verksamt på den danska marknaden. När det gäller möjligheten att arbeta i hemmet har företag A som policy att de anställda ska hålla sig inom de frister som gäller enligt Öresundsavtalet. Enligt Öresundsavtalet kan en svensk Öresundspendlare arbeta högst halva arbetstiden i bostaden under varje tremånadersperiod men ändå beskattas enbart i Danmark för hela lönen. Detta gäller dock bara om lönen inte belastar ett fast driftställe som företaget har i Sverige. Alice vill minska arbetsresorna och önskar därför arbeta hemifrån två dagar varannan vecka och tre dagar varannan vecka.

Skatteverket anser att hemarbetet inte medför att företag A får ett fast driftställe i Sverige. Alice bostad anses inte stå till företagets förfogande. Företaget har inte krävt att Alice ska arbeta hemifrån och företaget har heller inget intresse av eller någon fördel av att arbetet utförs i Sverige.

Även om Alice skulle komma att arbeta hemifrån upp till fem dagar per vecka anser inte Skatteverket att det medför att företag A får ett fast driftställe i Sverige. Detta gäller så länge som det inte finns något krav från företag A på att Alice ska arbeta hemifrån. Det innebär emellertid att Öresundsavtalet inte längre är tillämpligt.

4.4.2 Tyskt företag med säljare för den nordiska marknaden

Det tyska företaget B har anställt Boris som säljare för att introducera företagets produkter och hitta kunder på den nordiska marknaden. Arbetet medför en hel del resor inom Sverige och till Danmark, Finland och Norge men kräver också en del kontorsarbete i form av planering och kontakt med kunderna. Företag B har ingen kontorslokal i något av de nordiska länderna utan Boris arbetar från sin bostad i Stockholm. Resorna för kundbesök upptar ca 75 procent av arbetstiden medan arbetet i hemmet uppgår till ca 25 procent.

Skatteverket anser att företag B får ett fast driftställe i Sverige. Även om företaget inte ställer ett uttryckligt krav på att Boris ska arbeta hemifrån får det anses finnas ett underförstått krav eftersom företaget inte tillhandahåller något kontorsutrymme trots att arbetet kräver det. Eftersom Boris har anställts för att verka på den nordiska marknaden har företaget ett intresse av hans placering i Stockholm. Det har därför ett värde för företaget att han använder bostaden för sitt arbete och bostaden får anses stå till företagets förfogande. Det saknar betydelse om företag B har ett kontor i Tyskland eftersom det inte är möjligt för Boris att utföra sitt arbete därifrån. Det är företagets kärnverksamhet som Boris bedriver och inte verksamhet av förberedande eller biträdande art.

Skatteverket anser att bedömningen blir densamma även om företag B inte har några kunder på den svenska marknaden utan Boris bara ska sälja i Danmark, Norge och Finland. Även då är Boris placering i Stockholm, centralt på den nordiska marknaden, av intresse och till fördel för företag B.

4.4.3 Franskt företag med systemutvecklare i Sverige

Claudia arbetar som systemutvecklare hos det franska företaget C. Företaget är ett konsultföretag som säljer tjänster till andra företag men Claudia arbetar inte mot kunderna utan med utbyggnad och underhåll av företagets egna datasystem. Arbetet behöver inte utföras i företagets lokaler i Frankrike och Claudia vill inte flytta till Frankrike. Företag C betalar hyra för ett kontorsrum i Claudias bostad i Göteborg varifrån hon arbetar.

Skatteverket anser att företag C inte får ett fast driftställe i Sverige. Eftersom företaget betalar hyra för ett kontorsrum i Claudias bostad får bostaden anses stå till företagets förfogande. Det arbete som Claudia utför är däremot inte företagets kärnverksamhet utan av biträdande art och därför uppkommer inget fast driftställe.

4.4.4 Brittiskt företag med fondförvaltare i Sverige

David arbetar som fondförvaltare hos det brittiska företaget D. Företaget förvaltar investeringsfonder. David ingår i ett team med ansvar för några fonder som investerar i vissa branscher. Han har inga kundkontakter utan arbetar med att analysera investeringsmöjligheter och förvalta existerande investeringar. David arbetar på kontoret i London men vill av personliga skäl flytta till Sverige och arbeta från Sverige. Företag D går med på detta och det bestäms att David ska arbeta tre veckor per månad från sin bostad i Malmö och en vecka per månad på kontoret i London.

Skatteverket anser att företag D inte får ett fast driftställe i Sverige. Davids bostad anses inte stå till företagets förfogande. Företaget har inte krävt att David ska arbeta hemifrån och företaget har heller inget intresse av eller någon fördel av att arbetet utförs i Sverige.

4.4.5 Danskt företag med datakonsult i Sverige

Det danska företaget E har anställt Emma som datakonsult. Företag E är ett konsultföretag som anlitas av sina kunder för att utveckla befintliga datasystem eller ta fram nya. Emma arbetar med sådana kunduppdrag. Företag E har enbart kunder på den danska marknaden och har inga planer på att expandera på den svenska marknaden. Företag E har kontorslokaler i Århus och Emma erbjuds en placering där men den typen av arbete som Emma har kan utföras var som helst. Kontorslokalerna är inte på pendlingsavstånd och Emma vill inte flytta till Danmark. Hon önskar i stället att få arbeta från sin bostad i Växjö. Företag E tillmötesgår Emmas önskemål.

Skatteverket anser att företag E inte får ett fast driftställe i Sverige. Emmas bostad anses inte stå till företagets förfogande. Företaget har inte krävt att Emma ska arbeta hemifrån och företaget har heller inget intresse av eller någon fördel av att arbetet utförs i Sverige.

4.4.6 Danskt företag med resesäljare i Sverige

Frank arbetar på det danska företaget F. Företag F är en resebyrå som säljer skidresor och solresor, framför allt till danska kunder. Under coronapandemin blev företaget tvunget att dra ner på lokalytan i Köpenhamn. Företag F har bestämt att behålla den mindre lokalytan även efter pandemin och att de anställda ska arbeta hemma två dagar per vecka enligt ett visst schema för att anpassa bemanningen till den nya lokalen. Frank arbetar därför hemifrån två dagar per vecka i sin bostad i Malmö. Frank säljer resor till företagets kunder, både i form av paketresor och individuella lösningar.

Skatteverket anser att företag F får ett fast driftställe i Sverige. Franks arbete i bostaden beror på ett uttryckligt krav från företaget och bostaden får därför anses stå till företagets förfogande. Det är företagets kärnverksamhet som Frank bedriver och inte verksamhet av förberedande eller biträdande art.

4.5 Tidigare ställningstagande ersätts

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe?” (2015-03-16, dnr 131 160469-15/111). Ställningstagandet har anpassats till OECD:s kommentar till artikel 5 i 2017 års modellavtal om när arbete i hemmet kan medföra att en anställd persons bostad kan anses stå till företagets förfogande och medföra att ett fast driftställe uppkommer. I detta ställningstagande lägger Skatteverket större vikt vid om det finns ett krav från företaget på att den anställda ska arbeta hemifrån eller om hemarbetet beror på andra orsaker. Det innebär att ett fast driftställe uppkommer i färre situationer jämfört med 2015 års ställningstagande.