OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket har rätt att granska verksamheten utifrån arbetsgivarens rätt till stöd respektive ersättning för enskilda kompetensinsatser. Verket får förelägga arbetsgivaren att fullgöra vissa skyldigheter och genomföra kontrollbesök för att kontrollera att en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd vid korttidsarbete är berättigad till stöd.

Skatteverkets rätt att utreda och kontrollera ansökningar om stöd vid korttidsarbete

I samband med en ansökan om stöd ska Skatteverket se till att ärendet blir tillräckligt utrett (23 § första stycket FL). Syftet med en utredning är att klarlägga de faktiska förhållanden som är relevanta för ärendet. Verket ska vid behov genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan (jfr 23 § tredje stycket FL).

En arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd ska ge Skatteverket tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt till stöd och lämna de uppgifter som behövs för granskningen (35 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

I samband med ansökan om preliminärt stöd och anmälan om avstämning ska Skatteverket i nödvändig utsträckning kontrollera att de uppgifter som lämnas är korrekta. Det är inte möjligt med en detaljerad granskning av varje enskild ansökan eller anmälan om avstämning innan stöd lämnas till arbetsgivare. Granskningen av om lämnat stöd används på rätt sätt får i stället i huvudsak inriktas på olika slag av stickprovs­kontroller (prop. 2013/14:1 s. 373).

Föreläggande

Skatteverket får förelägga en arbetsgivare att fullgöra sina skyldigheter enligt 35 § lagen om stöd vid korttidsarbete (36 § första stycket lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Skatteverkets beslut att förelägga får överklagas (jfr 38 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Föreläggandets utformning

I ett beslut om föreläggande ska det anges vilka skyldigheter som ska fullgöras. Även om det inte finns något uttryckligt krav på det, så ligger det i sakens natur att ett föreläggande ska vara skriftligt.

Föreläggandet bör innehålla uppgifter om

 • att det är fråga om ett föreläggande
 • vem föreläggandet riktas till
 • de uppgifter som den förelagda ska lämna
 • inom vilken tid uppgifterna ska lämnas
 • vilket lagrum föreläggandet har stöd i
 • att föreläggandet kan överklagas.

Det finns inte något krav på att ett föreläggande ska föregås av en förfrågan eller en påminnelse om att fullgöra skyldigheter, även om detta normalt sett är lämpligt med hänsyn till proportionalitetsprincipen.

Vitesföreläggande

Ett föreläggande får förenas med vite. Ett föreläggande får dock inte förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd, och föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen (36 § andra stycket lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Vitesföreläggandets utformning

Ett vitesföreläggandes ska innehålla uppgifter om

 • att det är fråga om ett föreläggande
 • vem föreläggandet riktas till
 • de uppgifter som den förelagda ska lämna (2 § viteslagen)
 • inom vilken tid uppgifterna ska lämnas (normalt 14 dagar från delgivningstidpunkten) (2 § viteslagen)
 • vilket lagrum vitesföreläggandet har stöd i
 • vitesbeloppets storlek (3 § viteslagen)
 • att föreläggandet kan överklagas.

Kontrollbesök

Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd är berättigad till stöd. Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler och på annan plats där arbetsgivaren bedriver verksamhet. Kontroll­besök får dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad (36 a § första stycket lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Begreppet verksamhetslokal är avsett att ha samma innebörd som i 3 kap. 18 § SFL (prop. 2019/20:166 s. 144).

Vad får kontrolleras vid kontrollbesöket?

Skatteverket får vid kontrollbesöket begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet. Skatteverket får vid besöket även ställa frågor om verksamheten. De uppgifter som lämnas får kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om preliminärt stöd och anmälan om avstämning (36 a § andra stycket lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Uppgifter om verksamheten som kan vara av intresse är bl.a. uppgifter om

 • arbetstider
 • verksamhetens närmare bedrivande under korttidsarbete.

De uppgifter som lämnas bör kunna kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om preliminärt stöd och anmälan om avstämning. Genom kontrollbesöket kan Skatteverket få ett fylligare underlag för att kunna bedöma och kontrollera rätten till stöd vid korttidsarbete (prop. 2019/20:166 s. 57 f.).

Hur ska ett kontrollbesök genomföras?

Den som ska kontrolleras behöver inte underrättas om beslutet före besöket (36 a § tredje stycket lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Besöken behöver kunna vara oannonserade eftersom en underrättelse i förväg skulle förta effekten av kontrollen (prop. 2019/20:166 s. 58).

Kontrollbesöket ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan (36 a § tredje stycket lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Det innebär ett krav på allmänt hänsynstagande (prop. 2019/20:166 s. 144).

Beslut om kontrollbesök får inte överklagas

Skatteverkets beslut om kontrollbesök får inte överklagas (38 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Särskilt vid utredning av ansökan om ersättning för kompetensinsatser

I samband med en ansökan om ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser enligt förordningen (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete ska Skatteverket se till att ärendet blir tillräckligt utrett (23 § första stycket FL). Syftet med en utredning är att klarlägga de faktiska förhållanden som är relevanta för ärendet. Verket ska vid behov genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan (jfr 23 § tredje stycket FL).

En arbetsgivare som har ansökt om eller fått ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser ska på Skatteverkets begäran ge myndigheten tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt till ersättning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen (15 § förordningen [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete [1]
 • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
 • Lag (1985:206) om viten [1] [2] [3]
 • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

 • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1]
 • Proposition 2019/20:166 Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3] [4]