Områden: Inkomstskatt

Datum: 2022-10-24

Dnr: 8-1963873

1 Sammanfattning

En utförare kan begära utbetalning från Skatteverket först efter det att en installation av grön teknik har utförts och betalats. Installation av solceller, installation av batterier och installation av laddningspunkter räknas som separata installationer förutsatt att avsikten är att de ska anslutas till elnätet. Det innebär att när respektive installation är utförd och slutbetalad kan utföraren ansöka om utbetalning från Skatteverket.

En solscellsanläggning kan under vissa situationer anses som en färdigställd installation även om växelriktaren inte har installerats och solcellsanläggningen därmed inte går att ansluta till befintligt nätverk. Sådan installation kan anses uppfylla kraven för färdigställd installation under förutsättning att

 • avsikten är att anläggningen ska vara nätansluten,
 • hela solcellsanläggningen utom växelriktaren är installerad,
 • växelriktaren på grund av oförutsedda omständigheter gällande leverans inte har kunnat installeras, och
 • installationen avseende solcellsanläggningen i övrigt är klar och slutbetald år 1 men växelriktaren inte kan installeras förrän februari år 2 eller senare. I slutbetalningen ska även kostnaden för växelriktaren ingå.

2 Frågeställning

Frågor har uppkommit avseende begreppet ”installation” vad gäller skattereduktion för grön teknik. Dessa är:

 1. om flera installationer görs samtidigt, ska dessa ses som en eller flera installationer?
 2. är det möjligt att definiera installationen som utförd även om anläggningen inte är nätansluten?
 3. kan installation av solcellsanläggning anses utförd även om växelriktare inte är installerad?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Gällande rätt och förarbeten

Rätt till skattereduktion för installation av grön teknik har den som under någon del av beskattningsåret varit obegränsat skattskyldig, vid årets utgång har fyllt 18 år och har haft utgifter för utförd installation av grön teknik. Utgifterna för installation av grön teknik utgörs av det debiterade beloppet för arbete och material inklusive mervärdesskatt, 67 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

En begäran om skattereduktion för installation av grön teknik ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då utgifter för installation av grön teknik har betalats, 67 kap. 37 § IL.

Med installation av grön teknik avses installation av nätanslutet solcellssystem, installation av system för lagring av egenproducerad elenergi samt installation av laddningspunkt till elfordon, 67 kap. 38 § IL.

För rätt till skattereduktion krävs att den som utför installationen av grön teknik är godkänd för F-skatt när avtalet om installationen träffas eller när ersättningen betalas ut, 67 kap. 43 § IL.

Utbetalning får begäras efter det att installationen av grön teknik har utförts och betalats. Begäran ska lämnas elektroniskt och ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades, 8 § lag (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

Av prop. 2020/21:1 s. 435 framgår bland annat följande:

I paragrafen, som är ny, anges vad som avses med installation av grön teknik. De olika definitionerna i första stycket har samma betydelse här som i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon. En installation av grön teknik kan enligt 39 § vara hänförlig till såväl en befintlig bostad som en byggnad under uppförande. En installation som avses i första eller andra punkten som är hänförlig till en byggnad under uppförande förutsätter att solcellssystemet respektive anläggningen för egenproduktion av förnybar el ska anslutas till elnätet för att det ska anses vara en installation av grön teknik. För att detta villkor ska vara uppfyllt krävs dels att det finns förutsättningar för att ansluta systemet eller anläggningen till elnätet när byggnaden är uppförd, dels att ägaren till byggnaden har den avsikten.

3.2 Skatteverkets ställningstagande

I ställningstagande Skattereduktion för installation av grön teknik – förskottsbetalning respektive materialköp, 2021-01-27, dnr. 8-721925, framgår att en utförare kan begära utbetalning från Skatteverket först efter det att en installation av grön teknik har utförts och betalats. Om köparen av installationen har gjort en förskottsbetalning kan utbetalning inte medges förrän arbetet har färdigställts och slutbetalats. Om förskottet betalats år 1 måste installationen vara färdigställd samt slutbetald år 1 och utföraren ansökt om utbetalning senast den 31 januari år 2 för att skattereduktion ska kunna medges på det belopp som betalats i förskott.

Installationskostnaden är kostnaden för arbete inklusive det material som installerats. Kostnad för material kan enbart ingå i underlaget för skattereduktion för installation av grön teknik om utföraren debiterar denna kostnad tillsammans med kostnaden för arbetet med installationen. Kostnad för inköp av material som inte tillhandahålls av den som utför installationen ger inte rätt till skattereduktion och följaktligen inte heller rätt till utbetalning från Skatteverket.

4 Bedömning

4.1 En eller flera installationer

För att en utförare av installation av grön teknik ska kunna få en utbetalning från Skatteverket krävs det, förutom slutbetalning, att den aktuella installationen är utförd. Med installation av grön teknik avses följande installationer.

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad el.
 3. Installation av laddningspunkt för elfordon.

Även om samtliga installationer görs vid ett och samma tillfälle så har tre installationer gjorts.

Eftersom installation av ett system för lagring av egenproducerad el är att anse som en separat installation kan utbetalning medges för installationen även om solcellerna som ska producera elen ännu inte har installerats. Det avgörande är avsikten att systemet ska användas för att lagra egenproducerad el och att solceller därför kommer att installeras.

4.2 Anläggning som inte är nätansluten

Av förarbetena framgår att om installation av grön teknik görs på en byggnad under uppförande är det avgörande att avsikten är att solcellssystemet och anläggningen för egenproducerad el ska anslutas till elnätet för att det ska anses vara en installation av grön teknik. Det är Skatteverkets uppfattning att samma synsätt kan tillämpas när installationen görs på en befintlig byggnad. Det avgörande blir således att installationen av solceller eller batterier är färdig för nätanslutning för att installationen ska anses utförd. Den omständigheten att nätägaren inte har godkänt anläggningen ska inte påverka rätten till utbetalning.

4.3 Särskilt om installation vid försening av växelriktare

Av reglerna om skattereduktion för grön teknik framgår att installationen ska vara utförd och betald för att utbetalning ska kunna göras till utföraren. Det innebär att utbetalning inte kan ske till utföraren när en påbörjad installation av solceller har blivit fördröjd på grund av leveransförseningar av exempelvis solceller eller nödvändigt material för montering även om slutbetalning för anläggningen har skett.

Om hela solcellsanläggningen har installerats och det enbart är växelriktaren som har blivit fördröjd bör utbetalning kunna ske under förutsättning att

 • avsikten är att anläggningen ska vara nätansluten
 • hela solcellsanläggningen utom växelriktaren är installerad
 • växelriktaren på grund av oförutsedda omständigheter gällande leverans inte har kunnat installeras
 • installationen avseende solcellsanläggningen i övrigt är klar och slutbetald år 1 men växelriktaren inte kan installeras förrän februari år 2 eller senare. I slutbetalningen ska även kostnaden för växelriktaren ingå.