Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2022-10-27

Dnr: 8-1973202

1 Sammanfattning

Nybilspriser för bilmodeller, som ligger till grund för beräkningen av förmånsvärde, fastställs av Skatteverket i årliga föreskrifter. För miljöbilar, dvs bilar som helt eller delvis kan drivas med el eller vissa miljöbränslen, som blivit skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) före den 1 juli 2022 fastställer Skatteverket i allmänna råd och ställningstaganden vilka bilmodeller och priser som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.

I detta ställningstagande redovisas kompletteringar som berör bilmärket MG med tillverkningsår 2022 och som avser bilar som blivit skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen före den 1 juli 2022.

2 Frågeställning

Skatteverket fastställer årligen vissa underlag för beräkning av förmånsvärde för bilförmån, se bl. a. föreskriften SKVFS 2021:29 och allmänna rådet SKV A 2021:39. Med anledning av inkomna kompletteringar har behov av att justera tidigare beslutade underlag för beräkning av förmånsvärde uppkommit för bilmärket MG.

3 Gällande rätt m.m.

Med en bilmodells nybilspris avses det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Om ett sådant introduktionspris ändras efter kort tid, anses med nybilspris det justerade priset. Om det inte finns något nybilspris, anses som nybilspris för bilmodellen det pris som det kan antas att bilen skulle ha haft om den introducerats på den svenska marknaden när den var ny, se 61 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, se 61 kap. 8 a § IL i dess lydelse före den 1 juli 2022 vilken alltjämt ska tillämpas för bilar som blivit skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen före den 1 juli 2022 (se SFS 2022:479).

4 Bedömning

Nedan anges hur inkomna kompletteringar bör tillämpas.

4.1 Bilmärke MG (tillverkningsår 2022)

Två bilmodeller av MG skulle ha varit med i det allmänna rådet, jfr SKV A 2022:10.

Bilkod

Modell

Bilkod jämförbar modell

Jämförbar modell

Justering

Förmåns-grundande nybilspris

22MG0009

5 EV Comfort 61,1 kWh

22MG0009

5 EV Comfort 61,1 kWh

-209 600

205 600

22 MG0010

5 EV Luxury 61,1 kWh

22MG0010

5 EV Luxury 61,1 kWh

-213 300

216 600

4.2 Information om kompletteringarna

Bilförmånsberäkningen på skatteverket.se är uppdaterad med de kompletterade uppgifterna så att korrekta förmånsvärden kan beräknas.