OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En PEPP-produkt är en sparprodukt framtagen inom EU med syfte att underlätta och stimulera långsiktigt privat sparande till pensionen. I Sverige beskattas en PEPP-produkt på samma vis som en kapitalförsäkring.

Definitionen av en PEPP-produkt

Genom PEPP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)) har det skapats en ny europeisk sparform. Den nya sparformen har fått namnet PEPP-produkt. Med PEPP-produkt avses en paneuropeisk privat pensionsprodukt enligt PEPP-förordningen (2 kap. 37 § IL).

En PEPP-produkt är en produkt för frivilligt privat pensionssparande. Det är frågan om ett långsiktigt sparande enligt ett PEPP-avtal, som erbjuds av ett finansiellt företag som är godkänt enligt artikel 6.1 i PEPP-förordningen och som är registrerat i enlighet med PEPP-förordningen. PEPP-produktens villkor är utformade för ett sparande till pensionen, utan eller med mycket begränsade möjligheter till förtida uttag (artikel 2.2 PEPP-förordningen).

I svensk skatterätt är en PEPP-produkt inte en försäkring oavsett vilken typ av finansiellt företag som tillhandhåller PEPP-produkten. Det innebär att en PEPP-produkt varken är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

Syftet med PEPP-produkten

Syftet med den nya sparformen beskrivs i förarbetena. Sparandet hos hushållen i EU är bland det högsta i världen. Merparten av detta sparande hålls dock på kortfristiga bankkonton. Huvuddelen av ålderspensionen inom EU tillhandahålls genom allmänna pensionssystem, vilka faller under medlemsstaternas exklusiva behörighet. Tillräckliga inkomster vid pensionering och de nationella pensionssystemens finansiella hållbarhet är likväl avgörande för unionens stabilitet i allmänhet. Genom att kanalisera en större del av hushållens pensionssparande till långsiktiga investeringsprodukter, t.ex. frivilliga pensionsprodukter med ett långsiktigt pensionsändamål skapas gynnsammare effekter för både enskilda, som drar nytta av högre avkastning och bättre pensioner, och för ekonomin i stort (prop. 2022/23:7 s. 70).

Sparandet sker på ett underkonto i en medlemsstat

Det som särskilt kännetecknar en PEPP-produkt är möjligheten för spararen att ta med sig PEPP-produkten från en medlemsstat till en annan. Den möjligheten innebär att en PEPP-sparare kan byta bosättningsort och flytta från en medlemsstat till en annan, men behålla sitt PEPP-sparande i ett och samma PEPP-sparinstitut. Sparandet kan således fortsätta även efter flytt till en annan medlemsstat. Detta bygger på ett system med ett PEPP-konto med möjlighet till flera underkonton. För underkonton gäller de rättsliga krav och villkor som har fastställts på nationell nivå.

Den som tillhandahåller en PEPP-produkt (PEPP-sparinstitutet) är därför skyldig att erbjuda produkten (tillhandahålla underkonton) inte bara i PEPP-sparinstitutets hemland utan även i ytterligare minst en medlemsstat (artikel 18.3 PEPP-förordningen). Övergångsvis har PEPP-sparinstitutet fram till den 21 mars 2025 på sig att erbjuda underkonton inte bara i hemlandet.

PEPP-produkten erbjuds genom att PEPP-sparinstitutet registrerar underkonton hos tillsynsmyndigheten (i Sverige Finansinspektionen) för en medlemsstat.

En PEPP-sparare ska ha rätt att fortsätta att betala in till sitt befintliga underkonto vid byte av bosättningsort till en annan medlemsstat (artikel 17.1 PEPP-förordningen).

Exempel: sparande i en PEPP-produkt

Anna bor i Tyskland och vill påbörja ett långsiktigt sparande till sin pension. Hon sluter ett avtal om att spara i en PEPP-produkt med ett finansföretag i Tyskland. Anna får ett underkonto som följer reglerna för PEPP-produkter i Tyskland. Om Anna flyttar till Sverige har hon rätt att fortsätta spara till sitt underkonto i Tyskland. Anna kan också välja att det tyska finansföretaget öppnar ett nytt underkonto i Sverige om finansföretaget erbjuder underkonton i Sverige. Det svenska underkontot kommer att följa de svenska reglerna för en PEPP-produkt.

Villkor för en PEPP-produkt

Villkoren för en PEPP-produkt reglers inte i inkomstskattelagen. Villkoren följer av

  • PEPP-förordningen och är till den delen enhetliga för alla medlemsländer
  • lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) (PEPP-lagen) i den delen där PEPP-förordningen enbart sätter upp ramarna.

Det innebär att villkoren för en PEPP-produkt kan skilja sig åt mellan medlemsländerna eftersom PEPP-förordningen i vissa avseenden enbart sätter upp ramarna för t.ex. sparandet och uttag. De villkor som gäller för en PEPP-produkt och som regleras i PEPP-lagen gäller med andra ord enbart för sparande i en PEPP-produkt i Sverige, d.v.s. på ett svenskt underkonto, medan villkor som följer av PEPP-förordningen gäller för sparande i en PEPP-produkt i alla medlemsländer.

Vem kan tillhandahålla en PEPP-produkt?

Ett finansiellt företag som är registrerat och därmed tillhandahåller en PEPP-produkt benämns ett PEPP-sparinstitut (artikel 2.15 PEPP-förordningen).

En PEPP-produkt får endast tillhandahållas om produkten har registrerats i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) centrala offentliga register (artikel 5.1 PEPP-förordningen). I förordningen anges vilka finansiella företag (exempelvis kreditinstitut, försäkringsföretag, tjänstepensionsinstitut och värdepappersföretag) som har rätt att ansöka om registrering av en PEPP-produkt (artikel 6.1 PEPP-förordningen).

Vem kan spara i en PEPP-produkt?

Ett avtal om PEPP-sparande träffas mellan en PEPP-sparare och ett PEPP-sparinstitut. En PEPP-sparare kan bara vara en fysisk person (artikel 2.3-2.4 PEPP-förordningen).

Vilka villkor gäller för sparande på ett svenskt underkonto?

Ett avtal om PEPP-sparande på ett svenskt underkonto får ingås från 18 års ålder till 59 års ålder (3 kap. 1 § PEPP-lagen). Inbetalningar till ett svenskt underkonto ska göras under en period om minst fem år. Under den första femårs-perioden ska sparandet årligen uppgå till minst fem procent av prisbasbeloppet. Under hela spartiden får inbetalningar till ett PEPP-sparande inte för något år överstiga tre prisbasbelopp (3 kap. 2 § PEPP-lagen).

Vilka villkor gäller för uttag från ett svenskt underkonto?

Utbetalning från ett svenskt underkonto får tidigast ske från den månad då PEPP-spararen fyller 65 år (4 kap. 1 § PEPP-lagen).

Förtida uttag (inlösen) kan få ske om det totala värdet av sparandet inte överstiger ett prisbasbelopp. Inlösen kan även komma ifråga om PEPP-spararen är på obestånd eller det finns andra synnerliga skäl. En begäran om inlösen ska prövas av PEPP-sparinstitutet och inte av Skatteverket (4 kap. 2 § PEPP-lagen).

Vilka skatteregler gäller för en PEPP-produkt?

Skattereglerna för en PEPP-produkt är utformade på samma vis som skattereglerna för en kapitalförsäkring. Det innebär att insättningar i en PEPP-produkt inte får dras av och att utbetalningar från en PEPP-produkt inte beskattas (8 kap. 14 § IL). Under spartiden omfattas sparandet i en PEPP-produkt av schablonbeskattning enligt avkastningsskattelagen. Läs mer om den som är skattskyldig till avkastningsskatt för sparande i en PEPP-produkt.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:7 En paneuropeisk privat pensionsprodukt [1]