OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

Ändring till och med: SFS 2023:430

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2022:155) om tobaksskatt.

Förordningen är meddelad med stöd av

- 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 § och 10 § andra stycket

- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2022:155) om tobaksskatt.

Bemyndiganden att meddela föreskrifter

3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter enligt 2 kap. 4 § lagen (2022:155) om tobaksskatt,

2. märkning av cigarettförpackningar enligt 2 kap. 19 § lagen om tobaksskatt,

3. tillsynen enligt 2 kap. 14 § 2 eller 10 kap. 14 § 1 lagen om tobaksskatt över att skattepliktiga varor förstörs,

4. godkännande av skatteupplag,

5. upplagshavares bokföring och inventering av lager enligt 3 kap. 4 § lagen om tobaksskatt,

6. säkerhet enligt lagen om tobaksskatt,

7. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det datoriserade systemet,

8. hantering av mottagningsrapporter, när varor tas emot av mottagare som avses i 4 kap. 3 § första stycket 5 lagen om tobaksskatt,

9. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 5 kap. 12 § andra stycket eller 8 kap. 9 § lagen om tobaksskatt och av ersättningsdokument i reservsystemet,

10. mottagande av varor utan skatt enligt 9 kap. 23 § eller 10 kap. 24 § lagen om tobaksskatt,

11. avdrag för skatt på varor enligt 11 kap. 6 § lagen om tobaksskatt, och

12. upplagshavare eller lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om tobaksskatt.

Underrättelse vid oegentlighetsbeskattning

4 § Om Skatteverket tar ut skatt enligt 9 kap. 25 eller 27 § lagen (2022:155) om tobaksskatt, ska Skatteverket underrätta den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. Om Skatteverket tar ut skatt enligt 9 kap. 27 § lagen om tobaksskatt och mottagaren inte finns i Sverige, ska Skatteverket även underrätta den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten.

Förverkade varor

5 § Om en tobaksvara har förklarats förverkad enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling, ska den förstöras genom Skatteverkets eller Tullverkets försorg.

Godkännanden och anmälningar

6 § Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak efter särskild ansökan.

7 § I en ansökan om godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare eller av skatteupplag ska det anges vilket eller vilka varuslag den sökande avser att godkännandet ska omfatta.

I en anmälan för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare, registrerad distansförsäljare, tillfälligt certifierad mottagare, certifierad mottagare, tillfälligt certifierad avsändare eller certifierad avsändare ska det anges vilket eller vilka varuslag anmälan avser.

I ett beslut om godkännande eller registrering ska det anges för vilket eller vilka varuslag godkännandet eller registreringen gäller.

Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet. Förordning (2022:1743).

8 § Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak och lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de uppgifter som lämnats i ansökan om godkännande av skatteupplag eller av sådana uppgifter om det godkända skatteupplaget som senare lämnats till Skatteverket.

9 § Upplagshavare och registrerade varumottagare som avser att ta emot varor på en direkt leveransplats ska anmäla den direkta leveransplatsen till Skatteverket. Anmälan ska ha kommit in till Skatteverket innan flyttningen av varorna till den direkta leveransplatsen påbörjas.

Skatteverket får tilldela en direkt leveransplats en kod för identifiering. Identifikationskoden får ersätta uppgift om adressen till den direkta leveransplatsen i dokument som upprättas i samband med flyttning till Sverige enligt uppskovsförfarandet.

Upplagshavare och registrerade avsändare som avsänder varor enligt uppskovsförfarandet får i dokument som upprättas i samband med flyttningen ersätta uppgift om adressen till den direkta leveransplatsen i destinationsmedlemsstaten med den identifikationskod som tilldelats platsen av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten.

Former för anmälan och ansökan

10 § Anmälningar som avses i 6 kap. 2, 3 och 6 §§, 7 kap. 5, 7, 10 och 11 §§ och 10 kap. 6 och 11 §§ lagen (2022:155) om tobaksskatt samt i 9 § denna förordning samt ansökningar som avses i 3 kap. 17 § och 10 kap. 2 § lagen om tobaksskatt samt i 6 § denna förordning ska göras enligt ett fastställt formulär.

Skatteverket ska fastställa sådana formulär som avses i första stycket.

Punktskattenummer

11 § Skatteverket tilldelar godkända skatteupplag och den som godkänns som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare eller registreras som tillfälligt certifierad avsändare, certifierad avsändare, tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004.

Uppgifter om försäljning av cigaretter

12 § Senast den 15 februari samma år som Skatteverket har tagit emot de uppgifter som tillverkaren eller dennes representant eller, i fråga om cigaretter som importeras, importören ska lämna enligt 2 kap. 4 § lagen (2022:155) om tobaksskatt ska Skatteverket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Allmänt om dokumenthantering

13 § Bestämmelser om dokument och om hanteringen av dokument i det datoriserade systemet samt om formen för pappersdokument i reservsystemet finns i

- kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet, och

- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1637 av den 5 juli 2022 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv (EU) 2020/262 vad gäller användning av dokument i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande och flyttning av punktskattepliktiga varor efter frisläppande för konsumtion, samt om fastställande av det formulär som ska användas för intyget om undantag. Förordning (2022:1743).

Dokumenthantering vid flyttningar under uppskovsförfarandet

14 § När Skatteverket har tilldelat ett elektroniskt administrativt dokument en administrativ referenskod, ska Skatteverket utan dröjsmål via det datoriserade systemet vidarebefordra dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten eller, vid export eller flyttning till ett utförseltullkontor som även är avgångstullkontor för förfarandet för extern transitering, till de behöriga myndigheterna i det land där exportdeklarationen har getts in.

15 § Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för skattepliktiga varor som omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument, ska Tullverket underrätta Skatteverket ifall det vid en kontroll eller på annat sätt framkommer att uppgifter i det elektroniska administrativa dokumentet inte stämmer överens med uppgifter i den eller de exportdeklarationer som avser varorna. Skatteverket ska därefter via det datoriserade systemet underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten om den bristande överensstämmelsen.

16 § Skatteverket ska vidarebefordra mottagningsrapporter för varor som tagits emot i Sverige till den behöriga myndigheten i respektive avsändarmedlemsstat via det datoriserade systemet.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av mottagningsrapporten. Är uppgifterna i mottagningsrapporten giltiga, ska Skatteverket bekräfta mottagandet av rapporten. Om uppgifterna inte är giltiga, ska Skatteverket i stället utan dröjsmål underrätta den som upprättat mottagningsrapporten om detta.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska Skatteverket i stället skicka en kopia av det ersättningsdokument som avses i 5 kap. 16 § lagen (2022:155) om tobaksskatt till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. Förordning (2023:430).

17 § Skatteverket ska vidarebefordra elektroniska administrativa dokument som är ställda till upplagshavare, registrerade varumottagare eller tillfälligt registrerade varumottagare i Sverige, till mottagaren via det datoriserade systemet. Detsamma gäller mottagningsrapporter och exportrapporter som är ställda till upplagshavare eller registrerade avsändare i Sverige.

18 § En exportrapport ska grundas på den underrättelse om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat unionens territorium som lämnas av utförseltullkontoret enligt artikel 329 i kommissionens genomförande-förordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 2.2 i punktskatte-direktivet fullgjorts.

I de fall som avses i artikel 16.1 a v i punktskattedirektivet ska exportrapporten grundas på underrättelse om att varorna övergått till förfarandet för extern transitering som lämnas av utförseltullkontoret enligt artikel 329.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i underrättelsen. Om varorna har avsänts från ett annat EU-land, ska exportrapporten därefter snarast sändas till den behöriga myndigheten i det landet via det datoriserade systemet. Har varorna avsänts från Sverige, ska exportrapporten i stället vidarebefordras via det datoriserade systemet till den som avsänt varorna. När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska Skatteverket i stället skicka en kopia av det ersättningsdokument som avses i 5 kap. 16 § lagen (2022:155) om tobaksskatt till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten respektive den som från Sverige avsänt varorna. Förordning (2023:430).

19 § Om varor för vilka en exportdeklaration har getts in till Tullverket har avsänts under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 lagen (2022:155) om tobaksskatt från en plats i ett annat EU- land och Skatteverket får uppgifter från Tullverket om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten om detta.

20 § När Skatteverket från en annan medlemsstat får ett sådant dokument som avses i artikel 27 i punktskattedirektivet om att varor tagits emot eller exporterats eller att varor inte längre ska föras ut, ska Skatteverket lämna en kopia av dokumentet till den som avsänt varorna eller på annat sätt hålla dokumentet tillgängligt för denne.

Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

21 § När Skatteverket har tilldelat ett elektroniskt förenklat administrativt dokument en förenklad administrativ referenskod, ska Skatteverket utan dröjsmål vidarebefordra dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten via det datoriserade systemet.

22 § När Skatteverket vidarebefordrar mottagningsrapporter för varor som tagits emot i Sverige till den behöriga myndigheten i respektive avsändarmedlemsstat enligt 8 kap. 8 § lagen (2022:155) om tobaksskatt, ska det ske via det datoriserade systemet.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av mottagningsrapporten. Är uppgifterna i mottagningsrapporten giltiga, ska Skatteverket bekräfta mottagandet av rapporten. Om uppgifterna inte är giltiga, ska Skatteverket i stället utan dröjsmål underrätta den som upprättat mottagningsrapporten om detta.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska Skatteverket i stället, om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda, skicka en kopia av det ersättningsdokument som avses i 8 kap. 11 § lagen om tobaksskatt till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. Förordning (2023:430).

23 § Skatteverket ska vidarebefordra elektroniska förenklade administrativa dokument som är ställda till tillfälligt certifierade mottagare eller certifierade mottagare i Sverige, till mottagaren via det datoriserade systemet. Detsamma gäller mottagningsrapporter som är ställda till tillfälligt certifierade avsändare eller certifierade avsändare i Sverige.

24 § När Skatteverket från en annan medlemsstat får en sådan rapport om att varor tagits emot som avses i artikel 39 i punktskattedirektivet, ska Skatteverket lämna en kopia av dokumentet till den som avsänt varorna eller på annat sätt hålla dokumentet tillgängligt för denne.

Övergångsbestämmelser

2022:182

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 7, 10 och 11 §§ och i övrigt den 13 februari 2023.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:177) om tobaksskatt den 13 februari 2023.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före upphävandet.