OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska meddela ett beslut om plattformsavgift inom sex år efter utgången av det kalenderår då kontrolluppgiftsskyldigheten enligt 22 c kap. SFL skulle ha fullgjorts (52 kap. 8 e § SFL).

Av förarbetena framgår att tidsfristen i 52 kap. 8 e § SFL gäller både för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer som skulle ha lämnat kontrolluppgift vid en viss tidpunkt och för plattformsoperatörer som inte är uppgiftsskyldiga men som skulle ha samlat in, kontrollerat och bevarat dokumentation som underlag för att någon kontrolluppgiftsskyldighet inte fanns vid samma tidpunkt (prop. 2022/23:6 s. 270).

Den tidpunkt då kontrolluppgifter enligt 22 c kap. SFL senast ska lämnas framgår av 24 kap. 1 § SFL.

Läs även om:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1]