OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Om beskattningsunderlaget för leveransen överstiger 100 000 kr kan köparen bli betalningsskyldig vid inköp av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

Förutsättningar för omvänd betalningsskyldighet

Vid leverans av vissa varor mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade för mervärdesskatt i Sverige gäller omvänd betalningsskyldighet. Enligt reglerna om omvänd betalningsskyldighet är det köparen som är betalningsskyldig om beskattningsunderlaget sammantaget överstiger 100 000 kr i fakturan och leveransen avser något av följande (16 kap. 16 § ML):

För att köparen ska bli betalningsskyldig för leveransen krävs även att det inte endast är förvärvet av dessa varor som gör att denna är skyldig att registrera sig för mervärdesskatt. Detta innebär att om en beskattningsbar person som bedriver mervärdesskattebefriad verksamhet, och som därför inte är registrerad för mervärdesskatt, till exempel förvärvar mobiltelefoner till den egna verksamheten så omfattas denne inte av omvänd betalningsskyldighet endast genom detta förvärv (prop. 2020/21:20 s. 24 och 50).

Enligt Skatteverkets uppfattning bedriver staten, liksom alla statliga affärsverk och alla kommuner, ekonomisk verksamhet i någon omfattning och de är därför beskattningsbara personer. Med kommun förstås kommun och region enligt kommunallagen, 2 kap. 13 § ML. Bestämmelserna om omvänd betalningsskyldighet kan bli tillämpliga oavsett till vilken del av statens, ett affärsverks eller en kommuns verksamhet inköpet görs.

Syftet med omvänd betalningsskyldighet vid handel med mobiltelefoner m.m. är att förhindra mervärdesskattebedrägerier (prop. 2020/21:20). Artikel 199 a i mervärdesskattedirektivet ger medlemsstaterna en möjlighet att tillämpa omvänd betalningsskyldighet vid leverans av denna typ av varor.

Bestämmelserna i 16 kap. 16 § ML om omvänd betalningsskyldighet vid leverans av vissa varor gäller inte om säljaren tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB). Detta innebär att säljaren alltid är betalningsskyldig om VMB tillämpas vid handel med t.ex. begagnade mobiltelefoner.

Mobiltelefoner

Med begreppet mobiltelefoner avses apparater som har tillverkats eller anpassats för användning i ett auktoriserat nät och på särskilt angivna frekvenser, oberoende av om de har någon annan användning eller inte. En utgångspunkt för denna bedömning bör vara sådan tillståndspliktig radioanvändning som Post- och telestyrelsen enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation beslutar om. Avgörande för om en produkt omfattas av begreppet mobiltelefon är om den har en mobiltelefonifunktion.

Detta innebär att det inte endast är mobiltelefoner som omfattas av omvänd betalningsskyldighet. Även andra varor som har en mobiltelefonfunktion omfattas, till exempel vissa klockor, s.k. smartwatches. Även surfplattor med inbyggd mobiltelefon, eller en hjälm med inbyggd mobiltelefon omfattas av begreppet. Däremot omfattas inte walkie-talkier, stationära telefoner eller mobiltelefontillbehör som säljs separat från mobiltelefonen, till exempel laddare eller mobilskal. Bestämmelsen ska begränsas till att omfatta bärbara apparater vilket innebär att till exempel bilar, som har en inbyggd mobiltelefonfunktion, inte omfattas av bestämmelsen (prop. 2020/21:20 s. 25–26 och 50–51).

Integrerade kretsanordningar

Vid bedömningen av vilka varor som ingår i begreppet integrerade kretsanordningar kan ledning hämtas från de varor som hänförs till nummer 8542 31 90 i bilaga I (tulltaxan) till Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. Av de förklarande anmärkningarna till tulltaxan framgår att KN-nr 8542 31 90 omfattar bland annat mikroprocessorer (även kallade mikroprocessenheter), styrprocesser och mikrodatorer som innehåller vissa angivna komponenter samt styr- och kontrollkretsar.

Omvänd betalningsskyldighet gäller för integrerade kretsanordningar, om de inte har integrerats i slutanvändningsprodukter. Det innebär att det som omfattas är integrerade kretsanordningar som säljs separat, men inte om de integrerats med andra komponenter, till exempel moderkort, grafikkort eller minneskort (prop. 2020/21:20 s. 26–27 och 50–51).

Spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer

Med en spelkonsol avses en apparat som är speciellt anpassad för datorspel och vars primära funktion är att spela datorspel på. Både spelkonsoler som kopplas till en tv-apparat eller någon annan bildskärm och bärbara spelkonsoler med batteridrift och med en mindre inbyggd skärm omfattas av begreppet. Begreppet spelkonsol omfattar däremot inte apparater eller maskiner som aktiveras med mynt, sedlar, bankkort, spelmarker eller liknande betalningsmedel. Begreppet spelkonsol omfattar inte heller stationära speldatorer, även kallade gamingdatorer. Inte heller spel till spelkonsoler omfattas om dessa säljs separat.

Med pekdatorer avses portabla, platta datorer med tryckkänslig skärm, där användaren styr funktionerna via skärmen med sina fingrar. Både surfplattor och läsplattor omfattas av begreppet.

Med bärbara datorer avses lättburna datorer försedda med ett uppladdningsbart batteri för kortare bruk utan tillgång till nätström. Begreppet bärbar dator omfattar inte stationära datorer eller datorskärmar, tangentbord och andra tillbehör som säljs separat (prop. 2020/21:20 s. 27–29 och 51).

Det totala beskattningsunderlaget ska överstiga 100 000 kr i fakturan

Köparen är betalningsskyldig vid leverans av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer om beskattningsunderlaget för de varor som levereras sammantaget överstiger 100 000 kr i den faktura som utfärdats för leveransen. Det är det totala beskattningsunderlaget för mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer per faktura som ska överstiga 100 000 kr. Om flera fakturor ställs ut vid ett köptillfälle ska varje enskild faktura bedömas för sig (prop. 2020/21:20 s. 32).

För att avgöra vad som ska ingå i det totala beskattningsunderlaget per faktura behöver en bedömning göras huruvida det är fråga om en eller flera transaktioner. Om det är fråga om en transaktion ska hela transaktionen ingå vid beräkningen av tröskelbeloppet om 100 000 kr. Ett exempel på när det är fråga om en transaktion är när en mobiltelefon säljs i ett paket tillsammans med en laddsladd. Om det däremot är fråga om flera transaktioner så ska respektive transaktion bedömas för sig. Ett exempel på när det kan vara fråga om flera transaktioner är när en mobiltelefon och ett mobilskal säljs tillsammans. Det kan då vara fråga om flera transaktioner och i sådana fall ska mobilen ingå i beskattningsunderlaget vid beräkning av tröskelvärdet, medan mobilskalet inte ska ingå (prop. 2020/21:20 s. 34).

Bedömningen av vem som är betalningsskyldig vid tillämpningen av bestämmelserna om omvänd betalningsskyldighet vid leverans av vissa varor ska göras i samband med att fakturan utfärdas. Det innebär att de förhållandanden som gäller vid tidpunkten för fakturans utfärdande gäller även om en del av varorna skulle återgå till säljaren.

Exempel: ändrade förhållanden efter fakturans utfärdande

A säljer 12 surfplattor för 10 000 kr styck till B. A utfärdar en faktura i vilken beskattningsunderlaget uppgår till 120 000 kr och anger på fakturan att försäljningen omfattas av omvänd betalningsskyldighet. B ångrar köpet av 3 surfplattor. A utfärdar en ändringsfaktura (17 kap. 22 § ML) som innebär att beskattningsunderlaget i den ursprungliga fakturan ska minskas med 30 000 kr. Ändringen får till följd att det nya beskattningsunderlaget för de 9 surfplattor som B behåller uppgår till 90 000 kr.

B är betalningsskyldig eftersom vid tidpunkten för fakturans utfärdande är förutsättningarna för omvänd betalningsskyldighet uppfyllda. Handlingen med ändring av den ursprungliga fakturan ska hanteras på samma sätt som den ursprungliga fakturan vilket innebär att B ska minska den redovisade mervärdesskatten.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 2020/21:20 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Ställningstaganden

  • Myndigheter och begreppet ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt [1]