OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall omfattas leverans av skog och odlingar samt upplåtelse eller överlåtelse av jordbruks­arrende och avverknings­rätter samt rätten att ta naturprodukter m.m. av skatteplikt.

Växande skog, odling m.m.

En leverans av växande skog, odling och annan växtlighet är skattepliktig om den görs utan samband med överlåtelse av marken (10 kap. 36 § första stycket 2 ML).

Vid skogsavverkning är all försäljning av träd utan samtidig försäljning av marken skattepliktig oavsett hur själva avverkningen görs. Det beror på att man antingen ska tillämpa bestämmelsen i 10 kap. 36 § första stycket 2 ML eller bestämmelsen om jordbruksarrende i 10 kap. 36 § första stycket 3 ML.

Jordbruksarrende

Upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruks­arrende, avverkningsrätt och annan liknande rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter samt rätt till jakt, fiske eller bete är skattepliktiga transaktioner (10 kap. 36 § första stycket 3 ML).

Vad som utgör jordbruks­arrende regleras i 9 kap. JB. Med jordbruks­arrende menas sådant arrende genom vilken jord upplåts till brukande (9 kap. 1 § JB). Om en bostadsfastighet ingår i arrendet omfattas även denna av skatteplikt, arrendatorn har i så fall avdragsrätt för hela den ingående skatten på arrendet trots att en del avser stadigvarande bostad. Här är alltså en skillnad jämfört med hur utgiften för arrendet behandlas i inkomstskatte­hänseende, där avdragsrätt inte finns till den del arrendet gäller bostadsdelen.

Beroende på omständigheterna kan antingen arrendatorn eller jordägaren bli skyldig att betala en s.k. avträdes­ersättning vid till- eller frånträde av arrende. Sådan betalning är inte en ersättning för ett tillhandahållande i ML:s mening. Avträdes­ersättningen ger därför varken upphov till en betalnings­skyldighet eller avdragsrätt för mervärdesskatt.

Jakt, fiske eller bete

En upplåtelse eller överlåtelse av rätt till bete är skattepliktig liksom en upplåtelse eller överlåtelse av jakt- och fiskerätt (10 kap. 36 § första stycket 3 ML). Det innebär bl.a. att den som säljer fiskekort ska betala mervärdesskatt om upplåtelsen eller överlåtelsen görs i egenskap av beskattningsbar person.

Allframtidsupplåtelser

Skatteverket har tagit ställning i frågor om hur ersättningar för markintrång m.m. ska bedömas både inkomst- och mervärdes­skatte­rättsligt. Skatteverket anser att mervärdesskatt ska tas ut när man säljer skogsprodukter, upplåter avverkningsrätt eller liknande rättigheter där inkomsten inkomstskatte­mässigt behandlas som en engångs­ersättning för allframtids­upplåtelse. Mervärdesskatten ska tas ut under förutsättning att den som tillhandhåller allframtids­upplåtelsen gör det i egenskap av beskattningsbar person. Leveransen eller tillhandahållandet omfattas av skatteplikt antingen enligt den generella bestämmelsen om skatteplikt i 10 kap. 2 § ML eller enligt 10 kap. 36 § ML. Det innebär att mervärdes­beskattning för avverkningsrätt och skogsprodukter ska ske även om dessa inkomst­skatte­mässigt beskattas under inkomst av kapital.

Om ersättningar för allframtids­upplåtelser betalas ut och bara någon del av den ersättningen avser värdet av skogsprodukter eller skog avsedd för avverkning, så gäller skatteplikten bara den delen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. [1]