OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Kommunal kultur- och musikskoleverksamhet är undantagen från skatteplikt.

Det finns särskilda undantagsbestämmelser i ML för bland annat utbildningar inom grundsskola, gymnasieskola och högskola.

Vad omfattas av undantaget från skatteplikt?

Kulturbildningsverksamhet som bedrivs av en kommun är undantagen från skatteplikt (10 kap. 30 § 6 ML).

Det gäller kulturbildningsverksamhet som tillhandahålls i kommunal regi genom kommunala kultur- och musikskolor eller motsvarande. Exempel på konstområden som kan rymmas inom sådan kulturbildning är musik, drama, teater, dans och film.

Undantaget omfattar kommunens tillhandahållanden i sådan kulturbildningsverksamhet. En kommunal musikskolas uthyrning av instrument till eleverna på musikskolan är ett exempel på tillhandahållanden som ingår i kulturbildningsverksamheten.

Kommunen måste vara anordnare

Enligt ML menas med kommun en kommun eller en region enligt kommunallagen (2 kap. 13 § ML). Undantaget från skatteplikt gäller därför endast sådan kulturbildningsverksamhet som anordnas av kommunen. Om verksamheten bedrivs av någon annan än en sådan kommun är den skattepliktig. Skattesatsen är då 25 procent.

Det innebär att om verksamheten bedrivs genom ett kommunalt aktiebolag omfattas den inte av undantaget från skatteplikt.

Rättsfall: kommunalförbundets tillhandahållande av skolkonsert var inte undantagen skatteplikt

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden ansett att ett kommunalförbunds tillhandahållande av tjänster för att anordna en skolkonsert åt en kommun inte utgjorde sådan kulturbildningsverksamhet som omfattas av undantaget från skatteplikt. Domstolens motivering var bland annat att undantagsbestämmelserna, enligt förarbetena, tar sikte på den verksamhet som äger rum inom de kommunala kultur- och musikskolorna och att det inte var fråga om ett sådant tillhandahållande i ärendet.

Tillhandahållandet bestod bland annat av programdiskussioner med arrangören, en uppgörelse med den aktuella artisten, marknadsföring för arrangören, produktion av marknadsföringsmaterial och arvodering av artisten, men ansågs utgöra en enda tjänst. Tjänsten ansågs heller inte omfattas av undantaget i 10 kap. 30 § 1 ML eftersom den ersättning som kommunalförbundet fick inte var av sådan karaktär som bestämmelsen avser. Tjänsten var därför skattepliktig och skulle beskattas med 25 procent (RÅ 2007 not. 187).

Rättsfall: kommunens utställning av trädgårdskonst var inte kulturbildningsverksamhet

I ett fastställt förhandsbesked har Högsta förvaltningsdomstolen ansett att en kommuns anordnande av utställning med trädgårdskonst inte kunde anses som kulturbildningsverksamhet (RÅ 2001 not. 161).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 not. 161, mål nr 3035-2001 [1]
  • RÅ 2007 not. 187, mål nr 1600-07 [1]

Lagar & förordningar