OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Tillträde till idrottsligt evenemang omfattas av undantag från skatteplikt eller av skattesatsen 6 procent.

Tillträde till idrottsligt evenemang

En tjänst som avser tillträde till ett idrottsligt evenemang omfattas av undantaget från skatteplikt när tjänsten tillhandahålls av staten, en kommun eller en ideell förening vars verksamhet inte anses som ekonomisk enligt 4 kap. 6 § ML (10 kap. 28-29 §§ ML), jämför artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet).

Om tjänsten inte tillhandahålls av staten, en kommun eller en ideell förening som omfattas av 4 kap. 6 § ML, är tjänsten skattepliktig med skattesatsen 6 procent (9 kap. 18 § ML).

Medlemsstaterna får under en övergångsperiod fortsätta att undanta tillträde till idrottsligt evenemang från skatteplikt (artikel 371.1 del B i bilaga X till mervärdesskattedirektivet). Sverige har i artikel 380 i mervärdesskattedirektivet fått rätt att tillämpa detta undantag så länge någon av de tidigare medlemsstaterna gör det.

Medlemsstaterna får enligt artikel 98 i mervärdesskattedirektivet tillämpa reducerade skattesatser. På vilka leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som reducerade skattesatser får tillämpas framgår av bilaga III i mervärdesskattedirektivet. Genom rådets direktiv (EU) 2022/542 från den 5 april 2022 har mervärdesskattedirektivet ändrats vad gäller reglerna om skattesatser. Läs mer på sidan Mervärdesskattedirektivets bestämmelser om skattesatser. Från och med den 6 april 2022 framgår enligt en ny lydelse av punkt 13 i bilaga III i mervärdesskattedirektivet att medlemsstaterna har rätt att tillämpa en reducerad skattesats på tillträde till sportevenemang, utnyttjande av sportanläggningar och tillhandahållande av lektioner inom sport eller fysisk träning. Av punkt 13 framgår även att reducerad skattesats gäller direktströmning av sportevenemang och lektioner inom sport eller fysisk träning. Denna del av punkt 13 som gäller direktströmning av sportevenemang får medlemsstaterna tillämpa först från och med den 1 januari 2025 (se artikel 3.1 i rådets direktiv [EU] 2022/542 av den 5 april 2022 om ändring av direktiven 2006/112/EG och [EU] 2020/285 vad gäller mervärdesskattesatser).

Begreppet idrottsligt evenemang

Med begreppet idrottsligt evenemang avses ett särskilt arrangemang med utövande av idrott eller fysisk träning som äger rum vid en viss tidpunkt och som pågår under en begränsad tid på en viss plats.

Begreppet tillträde

Skatteverket anser att begreppet tillträde innebär att en person ges rätt att närvara på ett evenemang som publik eller som deltagare i utbyte mot t.ex. en biljett eller en tävlingsavgift. På vilket sätt ersättningen lämnas till säljaren har inte någon betydelse. Ett exempel på ett tillhandahållande av en tjänst som avser tillträde till idrottsligt evenemang är försäljning av biljetter som ger publiken tillträde till en fotbollsmatch. Ett annat exempel är deltagaravgifter för tävlande i en arrangerad skidtävling eller i en fotbollsturnering (Skatteverkets ställningstagande Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang, mervärdesskatt).

Uthyrning av loger

Ett avtal som medför att kunden kan ta del av idrottsevenemang och få tillgång till en loge i en idrottsanläggning för konferensmöjligheter samt tillgång till reklamplats kan utgöra tillhandahållande av en enda eller flera separata tjänster. Avgörande är avtalets innebörd, främst vilka tjänster som ingår och hur dessa får användas av kunden.

Tillträde till visning av idrottsligt evenemang

Skatteverket anser att även tillträde till visning av en utsändning av idrottsligt evenemang kan omfattas av undantaget från skatteplikt i 10 kap. 28–29 §§ ML eller av skattesatsen 6 procent i 9 kap. 18 § ML. Så är fallet om visningen sker inför publik direkt när evenemanget äger rum. Det saknar betydelse om utsändningen är fördröjd av något skäl, t.ex. om den av rättighetsskäl inte får sändas samtidigt som evenemanget genomförs (Skatteverkets ställningstagande Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang, mervärdesskatt).

Om visningen sker inför publik efter att evenemanget har ägt rum krävs att den inspelade filmen av utsändningen av evenemanget inte har bearbetats, redigerats eller klippts. Om filmen har bearbetats, redigerats eller klippts omfattas tillhandahållandet inte av undantaget från skatteplikt eller av skattesatsen 6 procent utan omfattas av skattesatsen 25 procent.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/542 av den 5 april 2022 om ändring av direktiven 2006/112/EG och (EU) 2020/285 vad gäller mervärdesskattesatser [1]
  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning [1]
  • Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang, mervärdesskatt [1] [2]