Områden: Punktskatter och trafikskatter

Datum: 2023-02-27

Dnr: 8-2238275

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att en kraftproduktionsanläggning som har nödvändiga tillstånd och är tekniskt utformad på ett sätt som gör det möjligt att framställa el från både skattepliktiga källor och fossila källor som inte omfattas av skatteplikt är ett hybridkraftverk. Det innebär att den el som framställs i anläggningen är undantagen från skatteplikt

Skatteverket anser dock att en kraftproduktionsanläggning inte utgör ett hybridkraftverk om möjligheten att framställa el även från fossila källor som inte omfattas av skatteplikt endast avser förbränning av s.k. start- och stödbränslen.

2 Frågeställning

El som framställs i ett hybridkraftverk är undantagen från skatteplikt enligt 12 § 2 lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el, LSÖE. Av 5 § LSÖE framgår att ett hybridkraftverk är en kraftproduktionsanläggning som har möjlighet att framställa el både från källor som är skattepliktiga och fossila källor som inte är skattepliktiga.

Många kraftvärmeverk har möjlighet att framställa el från både skattepliktiga källor och fossila källor som inte omfattas av skatteplikt.

När det gäller kraftvärmeverk som framställer el genom förbränning av avfall är anläggningarna i regel konstruerade så att ett annat bränsle än avfall används vid uppstart av anläggningen. Anläggningarna är dessutom på grund av krav som ställs i regelverket för avfallsförbränningsanläggningar i regel utrustade med s.k. stödbrännare. Dessa stödbrännare har som funktion att säkerställa att temperaturen i pannan ligger på rätt nivå. I stödbrännarna används annat bränsle än avfall. Detta bränsle kan vara ett sådant bränsle som omfattas av skatteplikt, men det kan även vara ett fossilt bränsle som inte är skattepliktigt.

Frågan är om en kraftproduktionsanläggning ska anses vara ett hybridkraftverk endast på grund av att anläggningen har möjlighet att använda fossila källor som inte omfattas av skatteplikt enligt 10 § LSÖE som s.k. start- och stödbränsle?

2 Gällande rätt m.m.

Enligt 10 § LSÖE är el skattepliktig om den framställs från följande källor:

  1. vindenergi
  2. termisk solenergi och solcellsenergi
  3. geotermisk energi
  4. vattenkraft utan vattenmagasin
  5. fasta eller gasformiga biomassabränslen, utom biometan
  6. avfall
  7. kärnenergi
  8. brunkol
  9. råpetroleumprodukter
  10. torv

El är dock inte skattepliktig om den framställs i ett hybridkraftverk (12 § 2 LSÖE). Med hybridkraftverk avses en kraftproduktionsanläggning som har möjlighet att framställa el även från andra fossila källor än de som anges i 10 § LSÖE (5 § LSÖE).

Med fossila källor menas bränsle som helt eller delvis har fossilt ursprung som till exempel naturgas och stenkol (prop. 2022/23:58 s. 55).

I förarbetena till lagstiftningen (prop. 2022/23:58 s. 57) uttalas vidare att eldningsolja inte bör anses vara en råpetroleumprodukt i den mening som avses i 10 § LSÖE. Därmed är även eldningsolja ett exempel på en fossil källa som inte är skattepliktig.

En kraftproduktionsanläggning som har nödvändiga tillstånd och är tekniskt utformad på ett sätt som gör det möjligt att framställa el både från källor som omfattas av skatteplikt enligt 10 § LSÖE och från fossila källor som inte omfattas av skatteplikt enligt den bestämmelsen är att anse som ett hybridkraftverk (jfr prop. 2022/23:58 s. 55). Det innebär att all el som framställs i anläggningen är undantagen från skatteplikt oavsett från vilka källor elen framställs.

Anledningen till att el som framställs i hybridkraftverk är undantagen från skatteplikt är att undvika att det skapas incitament för sådana anläggningar att använda sig av t.ex. eldningsolja eller naturgas i större utsträckning än vad som annars skulle vara fallet, med risk för minskad produktion av förnybar energi som följd (jfr prop. 2022/23:58 s. 21 f.).

4 Bedömning

Skatteverket anser att en kraftproduktionsanläggning som har nödvändiga tillstånd och är tekniskt utformad på ett sätt som gör det möjligt att framställa el från både skattepliktiga källor och fossila källor som inte omfattas av skatteplikt är ett hybridkraftverk.

För att vara ett hybridkraftverk krävs alltså dels att det rent tekniskt är möjligt att förbränna fossila bränslen som inte omfattas av skatteplikt i anläggningen, dels att den aktuella anläggningen har de tillstånd som krävs för att förbränna sådana bränslen.

Varken av ordalydelsen i 5 § LSÖE eller förarbetsuttalandena till bestämmelsen kan utläsas något krav på att möjligheten att framställa el från fossila källor som inte omfattas av skatteplikt ska vara av viss omfattning. Det innebär att även en kraftproduktionsanläggning som har möjlighet att delvis ersätta skattepliktiga bränslen med fossila bränslen som inte omfattas av skatteplikt kan vara ett hybridkraftverk.

När det gäller frågan om en kraftproduktionsanläggning ska anses vara ett hybridkraftverk endast på grund av att anläggningen har möjlighet att använda fossila källor som inte omfattas av skatteplikt som s.k. start- och stödbränsle konstaterar Skatteverket att syftet med undantaget för hybridkraftverk är att skatten på överintäkter från el inte ska skapa incitament att förbränna fossila bränslen i högre utsträckning än vad som annars vore fallet (jfr prop. 2022/23:58 s. 21 f.). För en anläggning som framställer el från en skattepliktig källa men som kan använda fossilt bränsle som start- och stödbränsle påverkas inte skatteplikten av vilket bränsle som används som start- och stödbränsle. Det är det primära bränslet som används vid förbränningen som avgör om elen är framställd från en skattepliktig källa. För en sådan anläggning skapar inte skatten på överintäkter från el incitament till att byta ut de bränslen som används som start- och stödbränslen.

Skatteverket anser därför att en kraftproduktionsanläggning inte utgör ett hybridkraftverk om möjligheten att framställa el även från fossila källor som inte omfattas av skatteplikt endast avser förbränning av s.k. start- och stödbränslen.