Arbetsgivare som har utfäst tjänstepension ska öka underlaget för SLP med utbetald pension. Arbetsgivarens underlag för SLP ska öka även om någon annan anlitas för utbetalning av pensionen.

Läs mer om vad som ingår i underlaget för SLP.

Utbetald pension ökar underlaget

Underlaget för SLP ökar med utbetald pension som inte betalas ut enligt lag eller på grund av tjänstepensionsförsäkring (2 § första stycket d SLPL).

Detta innebär att en arbetsgivare som har utfäst tjänstepension ska öka underlaget för SLP med pension som betalas ut under beskattningsåret. Utbetald pension ska öka underlaget för SLP oavsett om pensionsutfästelsen har tryggats eller inte.

Utbetald pension ökar underlaget även om någon annan betalar ut pensionen

En arbetsgivare som har utfäst tjänstepension ska även öka underlaget för SLP i det fall någon annan anlitas för utbetalning av pensionerna, t.ex. för kommunernas del KPA (prop. 1990/91:166 s. 65). Ett annat exempel är då pensioner tryggats genom en avsättning i balansräkningen och kreditförsäkrats i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti) och utbetalningen av pensionen sker genom PRI Pensionsgaranti.

Utbetald pension ska ingå i underlaget för SLP även i det fall en utfäst direktpension är säkerställd med en pantsatt arbetsgivarägd kapitalförsäkring och försäkringsgivaren eller annan åtagit sig att betala ut pensionen (s.k. förmedlingspension).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1]

Propositioner

  • Proposition 1990/91:166 om särskild löneskatt på pensionskostnader, m.m. [1]