Områden: Inkomstskatt (Pensioner, Tjänst), Socialavgifter

Ändring till och med: SFS 2024:575

1 § Vad som föreskrivs om immunitet och privilegier i de bestämmelser som skall tillämpas i Sverige enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller i denna lag, skall gälla trots bestämmelser i andra författningar.

Lag (1994:1817).

2 § Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser.

2 a § En främmande stats observatörer, inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp som utövar uppdrag som avses i Wiendokumentet den 4 mars 1992 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i Europa samt deras medföljande familjemedlemmar skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer diplomatiska företrädare och deras familjer.

Biträdande personal till de inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp som avses i första stycket skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer en beskicknings administrativa och tekniska personal eller dess tjänstepersonal. Lag (1992:1122).

2 b § Sådan immunitet och sådana privilegier, som följer av punkterna 3--16 i bilagan till det av ministerrådet inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) den 1 december 1993 fattade beslutet om rättskapacitet samt immunitet och privilegier, skall åtnjutas av

1. de institutioner inom ESK som anges i bilagan till lagen (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK),

2. de permanenta delegationer, de personer och den egendom som anges i de nämnda punkterna i bilagan till ministerrådets beslut dock endast om de är tjänstemän vid de institutioner som anges i bilagan till den nyssnämnda lagen.

Ministerrådets beslut skall publiceras i Sveriges internationella överenskommelser. Lag (1994:717).

2 c § Har upphävts genom lag (2011:1573).

2 d § En främmande stats personal som utövar uppdrag i enlighet med fördraget om observationsflygningar av den 24 mars 1992 skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av fördraget. Bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, till vilken fördraget hänvisar, skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Lag (2002:652).

2 e § Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av konventionen den 9 september 1998 om inrättandet av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar) ska tillämpas på den verksamhet som följer av överenskommelsen den 19 december 2007 mellan Sverige och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete om teknikdemonstrationsprogrammet Essor.

Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 4 och 17 i annex I till konventionen ska inte tillämpas på verksamhet i Sverige, svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige.

Sådan immunitet och sådana privilegier som avses i artiklarna 13, 14, 15 b, e och g samt 16 c i annex I till konventionen ska inte tillämpas på svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige. Lag (2009:31).

3 § Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser, såvitt annat ej följer av andra eller tredje stycket.

Rätt att i enlighet med konventionens artikel 35 första stycket använda diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatisk eller konsulär post gäller ej för försändelser till eller från konsulat som förestås av olönad konsul, såvida ej regeringen i förhållande till viss stat medgivit det.

Regeringen kan förordna om undantag från första stycket i förhållande till stat som ej biträtt konventionen eller som biträtt denna med förbehåll.

Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuter vidare, efter förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utsträckning som följer av särskild överenskommelse med främmande stat.

4 § Förutom immunitet och privilegier som följer av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen åtnjuter de internationella organ och personer med anknytning till sådana organ, som anges i bilaga till denna lag, immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant avtal eller sådan stadga trätt i kraft eller upphört att vara bindande i förhållande till Sverige. Med internationella organ avses i denna lag även sådana i bilagan angivna organs stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras av organet. Lag (1994:1817).

4 a § Sekretariatet för den internationella arbetsgruppen för globala gemensamma nyttigheter, dess personal, arbetsgruppens ordförande och övriga medlemmar samt familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av avtalet den 9 april 2003 mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering om upprättande av en internationell arbetsgrupp för globala gemensamma nyttigheter. Lag (2003:480).

5 § Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sådant internationellt organ som avses i 4 §, i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften, meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen.

Lag (2010:1426).

6 § För personal som ställs till förfogande av biståndsgivande part samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt konventionen den 26 september 1986 om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen eller konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av industriolyckor åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionerna, dock med de inskränkningar som följer av förklaringar som Sverige har avgett i anslutning till konventionerna.

För personer som ställs till förfogande av biståndsgivande part, för biståndsgivande organisationer samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt Tammerforskonventionen den 18 juni 1998 om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och hjälpinsatser åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionen. Lag (2004:140).

7 § /Upphör att gälla U:2024-08-01/ För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om inkomstskatt, avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sverige i den utsträckning som anges i avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51). Lag (2016:669).

7 § /Träder i kraft I:2024-08-01/ För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om

1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik,

2. import till och export från Sverige,

3. inkomstskatt, och

4. styrkans handlingar.

Immuniteten och privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning som anges i följande avtal:

1. avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51), och

2. avtalet den 19 juni 1951 mellan parterna i nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor. Lag (2024:456).

8 § /Upphör att gälla U:2024-08-01/ För de Natohögkvarter och de styrkor och den personal lydande under ett sådant högkvarter som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om

1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik,

2. import till och export från Sverige,

3. mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sverige,

4. inkomstskatt,

5. skydd av högkvarterens arkiv och handlingar, och

6. skydd av högkvarterens egendom och tillgångar.

Immuniteten och privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning som anges i följande avtal:

1. det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor,

2. samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd. Lag (2016:669).

8 § /Träder i kraft I:2024-08-01/ För de Natohögkvarter och de styrkor och den personal lydande under ett sådant högkvarter som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om

1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik,

2. import till och export från Sverige,

3. mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sverige,

4. inkomstskatt,

5. högkvarterens arkiv och handlingar, och

6. högkvarterens egendom och tillgångar.

Immuniteten och privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning som anges i följande avtal:

1. det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 2016:19),

2. samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd (SÖ 2016:18), och

3. protokollet den 28 augusti 1952 om status för internationella militära högkvarter som inrättats i enlighet med nordatlantiska fördraget. Lag (2024:456).

9 § För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner samt för högkvarter som verkar inom ramen för Europeiska unionens krishantering gäller immunitet enligt artikel 8 respektive artikel 15 i avtalet den 17 november 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens militära stab, för de högkvarter och styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska unionens förfogande i detta sammanhang (SÖ 2005:7). Lag (2016:669).

10 § /Träder i kraft I:2024-08-15/ För en amerikansk styrka, styrkans personal och personalens anhöriga som befinner sig i Sverige inom ramen för avtalet den 5 december 2023 mellan Sverige och Amerikas förenta stater om försvarssamarbete, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om

1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik, luftfartyg och fartyg,

2. import till och export från Sverige,

3. mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sverige,

4. direkta skatter,

5. skatteavdrag, uppgift om skatteavdrag och kontrolluppgift, och

6. officiell information och post.

Första stycket gäller också leverantörer till den amerikanska styrkan i fråga om verksamhet inom ramen för avtalet.

Immuniteten och privilegierna för den amerikanska styrkan enligt första stycket omfattar även de som inom ramen för avtalet inrättar militära serviceverksamheter och utländska organisationer som bedriver sådana verksamheter.

Immuniteten och privilegierna enligt första, andra och tredje styckena gäller i den utsträckning som anges i avtalet.

Lag (2024:537).

Övergångsbestämmelser

1984:1117

Regeringen föreskriver att lagen (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall träda i kraft den 4 januari 1985.

1989:907

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 men skall tillämpas för tiden från och med den 1 november 1989.

1998:1623

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelserna i artikel 9 i respektive överenskommelse skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1998.

2003:480

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas beträffande befrielse från skatter och avgifter, med undantag av bestämmelserna om skatteplikt vid förvärv av motorfordon, från den 1 januari 2003.

Bilaga

------------------------------------------------------------------------

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande  Tillämplig
---------------------------------------------------  internationell
Internationella organ   Fysiska personer      överenskommelse

------------------------------------------------------------------------

1 Internationella dom-   Domstolens leda-  Stadga den 26 juni 1945
  stolen          möter och perso-  för den internationella
              nal samt de som  domstolen
              på annat sätt med-
              verkar i förfar-
              ande vid dom-
              stolen
2 Förenta nationerna    Medlemmarnas rep- Konventionen den 13
  (FN)           resentanter i   februari 1946 rörande
              Förenta nationerna förenta nationernas
              och personer med  privilegier och immuni-
              tjänst hos eller  teter;
              uppdrag av or-   Avtal den 31 augusti
              ganisationen    och den 30 september
                        1985 mellan Sverige
                        och Förenta Nationer-
                        nas höge kommissarie
                        för flyktingar (UNHCR)
                        om ett regionkontor
                        för UNHCR;
                        Avtal den 24 september
                        1998 om ett samordnings-
                        kontor för Globala
                        utvärderingen av inter-
                        nationella vatten be-
                        läget i Kalmar i Sverige.
2a Förenta nationerna  Deltagare och andra      Ramavtal den 19
(FN)          personer med uppdrag vid   november 2003
            möten som arrangeras av    mellan Konungariket
            Förenta nationerna i     Sverige och Förenta
            Sverige            nationerna om
                           arrangemang avseende
                           immunitet och
                           privilegier samt
                           vissa andra frågor
                           med avseende på
                           Förenta nationernas
                           möten som hålls i
                           Sverige
2 b Underkommittén för   Medlemmarna i   Fakultativt protokoll
förebyggande av tortyr   underkommittén   den 18 december 2002
och annan grym,                till Förenta
omänsklig eller                nationernas
förnedrande behandling             konvention mot tortyr
eller bestraffning till            och annan grym,
Förenta nationernas              omänsklig eller
kommitté mot tortyr              förnedrande
                        behandling eller
                        bestraffning
3 Förenta nationernas   Medlemmarnas rep- Konventionen den 21
  fackorgan        resentanter i   november 1947 om pri-
              fackorganen och  vilegier och immuni-
              personer med    tet för Förenta na-
              tjänst hos eller  tionernas fackorgan
              uppdrag av så-
              dana fackorgan   Avtal den 9 februari
              samt ledamöterna  1983 mellan Sverige
              i styrelsen för  och den Internatio-
              världssjöfarts-  nella sjöfartsorgani-
              universitet,    sationen (IMO) om
              studerande vid   världssjöfartsuniver-
              universitetet och sitetet
              till universi-
              tetet särskilt
              inbjudna pesoner
4 Europarådet       Medlemmarnas rep- Allmän överenskommelse
              resentanter i   den 2 september 1949
              rådet och per-   rörande Europarådets
              soner i tjänst   privilegier och immuni-
              eller uppdrag   tet jämte tilläggs-
              av rådet      protokoll den 6 novem-
                        ber 1952
5 Rådet för samarbete   Medlemmarnas rep- Konventionen den 15
  på tullområdet      resentanter i   december 1950 avseende
              rådet och personer upprättande av ett råd
              med tjänst hos   för samarbete på tull-
              eller uppdrag av  området med därtill
              rådet       hörande annex angående
                        rådets rättskapicitet,
                        privilegier och immuni-
                        tet
6 - - -          Ledamöterna i den Andra tilläggsprotokollet
              europeiska kommis- den 15 december 1956
              sionen för de   till den allmänna över-
              mänskliga rättig- enskommelsen rörande
              heterna      Europarådets privi-
                        legier och immunitet
7 - - -           Ledamöterna i den Protokoll den 20 decem-
              domstol som in-  ber 1957 rörande den
              rättats genom kon- domstol, som upprättats
              ventionen om upp- genom konventionen
              rättande av säker- samma dag om upp-
              hetskontroll på  rättande av säkerhets-
              atomenergiens om- kontroll på atomener-
              råde och de som  giens område
              på annat sätt med-
              verkar i förfarande
              vid domstolen
8 Internationella atom-  Medlemmarnas rep- Avtal den 1 juli 1959
  energiorganet (IAEA)   resentanter i   om privilegier och
              atomenergiorganet immunitet för det in-
              och personer med  ternationella atom-
              tjänst hos eller  energiorganet
              uppdrag av or-
              ganet
9 - - -          - - -        - - -
10 Organisationen för    Medlemmarnas rep- Konventionen den 14 dec-
  ekonomiskt samarbete   resentanter i or- ember 1960 angående
  och utveckling (OECD)  ganisationen och  Organisationen för eko-
              personer med    nomiskt samarbete och
              tjänst hos eller  utveckling med därtill
              uppdrag av denna  anslutande protokoll
11 Den inom organisationen Ledamöterna i   Avtal den 7 april 1975
  för ekonomiskt samarbete fondens styrelse  om upprättande av en
  och utveckling (OECD)  och rådgivande   finansiell stödfond
  upprättade finansiella  utskott samt    inom organisationen
  stödfonden        OECD:s tjänste-  för ekonomiskt sam-
              män då de handlar arbete och utveckling
              på fondens vägnar
12. - - -          - - -        - - -
13 Internationella cen-   Medlemmarnas rep- Konventionen den 18
  tralorganet för bi-   resentanter i or- mars 1965 om biläg-
  läggandet av investe-  ganet och per-   gande av investerings-
  ringstvister       soner med tjänst  tvister mellan stat
              hos eller uppdrag och medborgare i annan
              av detta samt   stat
              ledamöterna av
              förlikningskom-
              misionen, skilje-
              domstol eller
              kommitté som in-
              rättats enligt den
              i kol. 3 angivna
              konventionen även-
              som de personer
              som på annat sätt
              medverkar i för-
              faranden enligt
              konventionen
14 Asiatiska utvecklings-  Ledamöterna av   Överenskommelse den 4
  banken          bankens styrelse  december 1965 om upp-
              och personer med  rättande av Asiatiska
              tjänst hos eller  utvecklingsbanken
              uppdrag av banken
15 - - -          Ledamöterna av den Internationell kon-
              kommitté för de  ventionen den 19 dec-
              mänskliga rättig- cember 1966 om med-
              heterna och de   borgerliga och
              förlikningskom-  politiska rättigheter
              missioner som in-
              rättats enligt
              internationella
              konventionen om
              medborgerliga och
              politiska rättig-
              heter
16 - - -          - - -        - - -
17. Internationella    Medlemmarnas     Överenskommelsen den
  telesatellit-     representanter i   20 augusti 1971
  organisationen ITSO  organisationens   rörande den
              församling,     internationella
              organisationens   telesatellitorganisationen
              tjänstemän och    Intelsat (ITSO) i
              personer som     den lydelse som framgår av
              medverkar i     överenskommelsen om
              skiljedomsförfarande ändring den 17 november
              jämte ovan nämnda  2000, artikel XIII
              personers
              familjemedlemmar   Protokoll om privilegier,
                        friheter och immuniteter
                        för Intelsat den 19 maj
                        1978
18 Internationella               Konventionen den 18
  oljeskadefonden, 1992            december 1971 om
  års internationella             upprättandet av en
  oljeskadefond och 2003            internationell fond
  års internationella             för ersättning av
  kompletterande                skada orsakad av
  oljeskadefond                förorening genom
                        olja, konventionen
                        den 27 november
                        1992 om upprättandet
                        av en internationell
                        fond för ersättning
                        av skada orsakad av
                        förorening genom
                        olja och protokollet
                        den 16 maj 2003 till
                        denna konvention.
19 Afrikanska utveck-    Ledamöterna i   Överenskommelse den 29
  lingsfonden       fondens styrelse  november 1972 om upp-
              och personer med  rättande av Afrikanska
              tjänst hos eller  utvecklingsfonden
              uppdrag av fonden
20 Nordiska minister-    Personer med an-  Avtal den 13 maj 1987
  rådets sekretariat    ställning vid an- om den rättsliga
  och Nordiska rådets   givna sekretariat ställningen för Nordiska
  presidiesekretariat   jämte deras    ministerrådets
              familjemedlemmar  sekretariat och Nordiska
                        rådets
                        presidiesekretariat
21 Europeiska centret    Medlemmarnas rep- Protokoll fogat till
  för medellånga      resentanter i   konventionen den 11
  väderprognoser      centret och per-  oktober 1973 om upp-
              soner med tjänst  rättande av ett euro-
              hos eller upp-   peiskt centrum för
              drag av centret  medellånga väderprog-
                        noser, vilket proto-
                        koll avser immunitet
                        och privilegier för
                        centret
22 Europeiska organisa-   Medlemmarnas rep- Protkoll den 12 juli
  tionen för astronomisk  resentanter i or- 1974 om privilegier
  forskning rörande södra ganisationen och  och immuniteter för
  stjärnhimlen       personer med    den europeiska orga-
              tjänst hos eller  nisationen för astro-
              uppdrag av orga-  nomisk forskning rör-
              nisationen     ande södra stjärn-
                        himlen
23 Europeiska rymd-     Medlemmarnas rep- Bilaga I till konven-
  organet (ESA)      resentanter i   ventionen den 30 maj
              rymdorganet och  1975 angående upprät-
              personer med    rätande av ett euro-
              tjänst hos eller  peiskt rymdorgan
              uppdrag av detta
24 - - -          - - -        - - -
25. - - -          - - -        - - -
26 Internationella kaffe-  - - -       1983 års internatio-
  organisation                nella kaffeavtal
27 Europeiska patent-    Medlemmarnas rep- Protokoll angående den
  organisationen      resentanter i or- europeiska patent-
              ganisationens för- organisationens
              valtningsråd och  privilegier och immu-
              sådana represen-  nitet, vilket utgör
              tanters makar   del av den europeiska
              samt personer med patentkonventionen
              tjänst hos det   den 5 oktober 1973
              europeiska patent-
              verket och dessa
              personers familjer
              ävensom personer
              med uppdrag av
              organisationen
28. Internationella     Medlemmarnas    Protokoll om
  mobilsatellit-     representanter i  privilegier och
  organisationen     organisationen   immunitet för
  IMSO          och personer med  INMARSAT (IMSO) den
              tjänst hos eller  1 december 1981 i
              uppdrag av     den lydelse som
              organisationen   framgår av
              jämte ovan nämnda  överenskommelsen
              personers      om ändring den
              familjemedlemmar  25 september 1998
29 Afrikanska utveck-    Ledamöterna i   Överenskommelse den 4
  lingsbanken       bankens styrelse  augusti 1963 om upp-
              och personer med  rättande av Afrikanska
              tjänst hos eller  utvecklingsbanken
              uppdrag av banken
30 Förenta nationernas   Medlemmarnas rep- Stadga den 8 april
  organisation för     resentanter i or- 1979 för Förenta
  industriell utveckling  ganisationen och  nationernas organisa-
  (UNIDO)         personer med    tion för industriell
              tjänst hos eller  utveckling
              uppdrag av orga-
              nisationen
31. Europeiska       Parternas      Protokoll om privilegier
  telesatellit-      representanter i  och immunitet för
  organisationen     organisationen,   EUTELSAT den 13 februari
  EUTELSAT        organisationens   1987 i den lydelse som
              tjänstemän jämte  framgår av
              deras        överenskommelsen om
              familjemedlemmar  ändring den 1 maj 2000
              samt personer med
              uppdrag av
              organisationen
32 Interamerikanska     Ledamöterna i    Avtal den 8 april
  utvecklingsbanken    bankens styrelse  1959 om upprättande
              och personer med  av Interamerikanska
              tjänst hos eller  utvecklingsbanken
              uppdrag av banken
33. mellanstatliga     medlemsstaternas  fördraget om
  organisationen för   representanter i  internationell
  internationell     organisationen,   järnvägstrafik
  järnvägstrafik     personer med    (COTIF) av den
  (OTIF)         tjänst hos     9 maj 1980 i
              organisationen   dess lydelse
              och sakkunniga   enligt ändrings-
              utsedda av     protokollet av
              organisationen   den 3 juni 1999
34 Europeiska organisa-   Medlemmarnas rep-  Protokoll om privilegier
  tionen för utnyttjande  resentanter i orga- och immunitet för
  av meteorologiska    nisationen, orga-  EUMETSAT den 1 december
  satelliter (EUMETSAT)  nisationens     1986
              tjänstemän jämte
              deras familjemedlem-
              mar samt personer med
              uppdrag av organisa-
              tionen
35 Multilaterala      Ledamöterna i    Konvention den
  investeringsorganet   organets råd och  11 oktober 1985 om
  (MIGA)          styrelse samt    upprättande av det
              personer med tjänst multilaterala
              hos organet     investeringsorganet
36 - - -          Ledamöter och    Europeisk konvention
              experter i     den 26 november 1987
              kommittén upprättad till förhindrande av
              enligt den     av tortyr och omänsklig
              europeiska     eller förnedrande
              konventionen till  behandling eller
              förhindrande av   bestraffning
              tortyr m.m.
37 - - -          - - -        - - -
38 Europeiska banken för  Ledamöterna i    Överenskommelse den 29
återuppbyggnad och     bankens styrelse och maj 1990 om upprättan-
utveckling (EBRD)     personer med tjänst de av Europeiska banken
              hos eller uppdrag av för återuppbyggnad och
              banken        utveckling med av Sveri-
                        ge anmäld reservation
39 Europarådets fond    Ledamöterna i fon-     Tredjetilläggs-
  för bosättning och   dens styrelse, admini-   protokollet den
  regional utveck-    strativa råd och      6 mars 1959 till
  ling          granskningskommitté    den allmäna över-
              och deras rådgivare,    enskommelsen rör-
              tekniska experter och   ande Europarådets
              sekreterare. Personer   privilegier och
              med tjänst hos fonden   immunitet med av
              jämte deras familje-    Sverige anmäld
              medlemmar         reservation
40 EFTA:s övervaknings-  Medlemmar och personer   Protokoll 6 till
  myndighet        med tjänst hos över-    avtalet den 2 maj
              vakningsmyndigheten    1992 mellan EFTA-
              jämte nämnda personers   staterna om upp-
              familjemedlemmar samt   rättande av en
              personer med uppdrag    övervaknings-
              av övervkaningsmyndig-   myndighet och en
              heten och företrädare   domstol
              för Europeiska gemen-
              skapernas kommission
              och EG:s medlems-
              stater
41 EFTA-domtolen      Domare, registrator    Protokoll 7 till
              och personer med tjänst  avtalet den 2 maj
              vid domstolen jämte    1992 mellan EFTA-
              nämnda personers     staterna om upp-
              familjemedlemmar     rättande och en
                           övervakningsmyn-
                           dighet och en dom-
                           stol
42 NORSAD-fonden      Medlemmarnas represen-  Avtal den 31 januari
  och NORSAD-fon-     tanter i fondens guver-  1990 om upprättande
  dens exekutiv-     nörsstyrelse, medlemmar  av NORSAD-fonden och
  sekretariat       av exekutivsekretariat-  och NORSAD-fondens
              ets styrelse samt per-  exekutivsekretariat
              soner med tjänst hos   med införda ändringar
              exekutivsekretariatet   januari 1993. Åtagan-
                           det i 14 § e i NOR-
                           SAD-fondens resp.
                           NORSAD-fondens
                           exekutivsekretariats
                           stadga skall fullgöras
                           genom att bestämmel-
                           serna i konventionen
                           den 21 november 1947
                           om privilegier och
                           immunitet för Förenta
                           nationernas fackorgan
                           tillämpas

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/

43             Domstolens förliknings-  Konventionen den 15
              män, skiljedomare och   december 1992 om för-
              sekreterare samt parter- likning och skiljedom
              nas ombud och juridiska  inom ESK
              biträden
44 Organisationen för   Medlemmarnas represen-  Förenta nationernas
  förbud mot kemiska   tanter i organisationen, konvention den 30
  vapen          personer med tjänst hos  november 1992 om
              eller uppdrag av     förbud mot utveck-
              organisationen och    ling, produktion,
              observatörer under in-  innehav och använd-
              spektion         ning av kemiska
                           vapen samt om deras
                           förstöring
45 Internationella     Tribunalens ledamöter,  Stadga för Inter-
  tribunalen för     åklagaren och dennes   nationella tri-
  i f.d.         personal, registratorn  bunalen för
  Jugoslavien       och dennes personal    f.d. Jugosla-
              samt personer som på   vien fastställd
              annat sätt medverkar   genom FN:s säker-
              i tribunalen       hetsråds resolu-
                           tion 827 den
                           25 maj 1993

/Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/

46 Europeiska or-     Medlemsstaternas re-   Den internationella
  ganisationen      presentanter i or-    Eurocontrolkonven-
  för säkrare       ganisationen, or-     tionen om samarbete
  flygtrafiktjänst    ganisationens per-    för luftfartens
  (Eurocontrol)      sonal jämte deras     säkerhet med i
              familjemedelemmar     Bryssel 1981 vid-
              som ingår i hus-     tagna ändringar
              hållet samt Organets
              generaldirektör

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/

46 Europeiska       Medlemsstaternas      Den internationella
  organisationen     representanter i      Eurocontrol-
  för säkrare       organisationen,      Konventionen om
  flygtrafiktjänst    organisationens      samarbete för
              personal jämte deras    luftfartens säkerhet
              familjemedlemmar som    med i Bryssel 1997
              ingår i hushållet     vidtagna ändringar
              samt det verkställande   samt bilagorna I-IV
              organets generaldirektör  till den reviderade
                           konventionen
47. Internationella    Personer med tjänst    Avtal den 14 mars
  institutet för     hos eller uppdrag av   2012 mellan Sveriges
  demokrati och fria   organisationen samt    regering och
  val (International   deras familjemedlemmar  Internationella
  IDEA)                      institutet för
                           demokrati och fria
                           val
48 Internationella     Tribunalens ledamöter,  Stadga för Inter-
  tribunalen för     åklagare och dennes    nationella tribunalen
  Rwanda         personal, registratorn  för Rwanda faställd
              och dennes personal    genom FN:s säkerhets-
              samt personer som på   råds resolution 955
              annat sätt medverkar i  den 8 november 1994
              tribunalen
49. Internationella    Företrädare för kon-   Förenta nationernas
havsbottenmyndigheten   ventionsparter som    havsrättskonvention
              deltar i möten med    av den 10 december
              församlingen, rådet    1982, artiklarna
              eller med församling-   176-185 och bilaga
              ens eller rådets organ  IV artikel 13
              samt generalsekrete-
              raren och myndighetens
              personal
50. Internationella    Domstolens ledamöter   Förenta nationernas
havsrättsdomstolen                  havsrättskonvention av
                           den 10 december 1982,
                           bilaga VI artikel 10
51. Europeiska uni-    Företrädare för de för-  Konventionen om grun-
versitetsinstitutet    dragsslutande staterna  dandet av ett euro-
              och deras rådgivare,   peiskt universitetsin-
              företrädare för Euro-   stitut av den 19 april
              peiska gemenskaperna,   1972
              personal vid institutet
              inklusive familjemed-
              lemmar och andra per-
              soner som är knuta till
              institutet
52. -        -         -
53. Europeiska dom-    Domstolens ledamöter,   Protokoll nr 6 den
stolen för de mänsk-   dess kanslichef och    5 mars 1996 till den
liga rättigheterna    biträdande kanslichef   allmänna överens-
                           kommelsen om Europa-
                           rådets privilegier
                           och immunitet
54. - - -         Personer som deltar i   Europeisk överens-
             rättegång som anhängig-  kommelse den 5 mars
             görs vid domstolen som   1996 om personer som
             part eller parts ombud   deltar i rättegång
             eller rådgivare samt    inför den europeiska
             vittnen och sakkunniga   domstolen för de
             kallade av domstolen,   mänskliga rättig-
             och andra personer som   heterna
             av domstolens ord-
             förande anmodats att
             delta i rättegång
55. Kommissionen för   Medlemmar av personalen,  Avtalet den 2 februari
skydd av Östersjöns    representanter för     1998 om immunitet
marina miljö       parterna i Helsingfors-  och privilegier
             konventionen samt     för kommissionen
             sakkunniga med upp-    för skydd av
             drag för kommissionen   Östersjöns marina
                           miljö
56. Nordiska       Alla styrelsemedlemmar,  Överenskommelse den
investeringsbanken    deras suppleanter,     11 februari 2004
             bankens anställda samt   mellan Danmark,
             av banken utsedda     Estland, Finland,
             experter          Island, Lettland,
                           Litauen, Norge och
                           Sverige om Nordiska
                           investeringsbanken
57. Nordiska       Alla styrelsemedlemmar,  Överenskommelse den 9
utvecklingsfonden     deras suppleanter,     november 1998 om
             fondens anställda samt   Nordiska utvecklings-
             av fonden utsedda     fonden
             experter som utför
             officiella uppgifter
             på uppdrag av fonden
58. Nordiska miljö-    Alla styrelsemedlemmar,   Överenskommelse den 6
finansieringsbolaget   deras suppleanter,     november 1998 om
             bolagets anställda samt   Nordiska miljö-
             av bolaget utsedda     finansieringsbo-
             experter som utför     laget
             officiella uppgifter
             på uppdrag av bolaget

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/

59. Organisationen för  Medlemmar i en inspektions- Fördraget den 10 sep-
fördraget om fullstän-  grupp och observatörer   tember 1996 om full-
digt förbud mot kärn-   under inspektion      ständigt förbud mot
sprängningar                     kärnsprängningar
60. - - -         Medlemmar i en under-    Konventionen den 18
             sökningsdelegationen    september 1997 om för-
                           bud mot användning,
                           lagring, produktion
                           och överföring av
                           antipersonella minor
                           (truppminor) samt om
                           deras förstöring
61. Sekretariatet för  Sekretariatets tjänste-   Avtal den 23 oktober
Östersjöstaternas råd  män             1998 mellan Sverige
                           och sekretariatet
                           för Östersjöstaternas
                           råd om immunitet
                           och privilegier för
                           sekretariatet
62. Interamerikanska  Ledamöter i bolagets     Avtalet den 19
investeringsbolaget   styrelse och personer     november 1984 om
(IIC)          med tjänst hos bolaget    upprättande av
                           Interameriskanska
                           investeringsbolaget
                           (IIC)
63. Europeiska     Medlemmar i institutets    Beslut av företrädarna
unionens institut    organ och institutets     för regeringarna i
för säkerhetsstudier  personal           Europeiska unionens
                           medlemsstater,
                           församlade i rådet, den
                           15 oktober 2001 om
                           privilegier och
                           immunitet för Europeiska
                           unionens institut för
                           säkerhetsstudier och
                           Europeiska unionens
                           satellitcentrum samt för
                           deras organ och personal
64. Europeiska     Medlemmar i centrumets    Beslut av företrädarna
unionens        organ och centrumets     för regeringarna i
satellitcentrum     personal           Europeiska unionens
                           medlemsstater,
                           församlade i rådet, den
                           15 oktober 2001 om
                           privilegier och
                           immunitet för Europeiska
                           unionens institut för
                           säkerhetsstudier och
                           Europeiska unionens
                           satellitcentrum samt för
                           deras organ och personal
65.           Den administrativa      Europeiska ministerrådets
            direktören för Eurojust    beslut om inrättande
            samt personal som är     av Eurojust
            anställd av Eurojust
66 Internationella   Domare, åklagare, biträdande  Romstadgan den
brottmålsdomstolen   åklagare, registrator,     17 juli 1998
            biträdande registrator,     för Internationella
            personal i åklagarens kansli  brottmålsdomstolen
            och registratorskontoret,    och avtalet den
            dessa personers         9 september 2002
            familjemedlemmar, personal   om immunitet och
            lokalt anställd av domstolen,  privilegier för
            försvarare, personer som    Internationella
            biträder försvaret, vittnen,  brottmålsdomstolen
            brottsoffer, sakkunniga,
            andra personer som kallas
            att närvara vid domstolens
            förfaranden, ombud för
            stater och mellanstatliga
            organisationer som deltar i
            församlingens och dess
            underordnade organs möten
            samt ombud för stater som
            deltar i domstolens
            förfaranden
67. Organisationen   Personer med tjänst hos     Avtal den 5 mars
För det globala     eller uppdrag av        2012 mellan Sveriges
nätverket för      organisationen samt       regering och
vattenfrågor      deras familjemedlemmar     Organisationen för det
(Global Water                      globala nätverket
Partnership                       för vattenfrågor

Organisation)

68 Athena        Kurir              Beslut av
                            företrädarna för
                            regeringarna i
                            Europeiska unionens
                            medlemsstater,
                            församlade i rådet,
                            den 28 april 2004 om
                            privilegier och
                            immunitet för Athena

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/

69. Europeiska     Försvarsbyråns         Beslut av
försvarsbyrån      anställda            företrädarna för
                            regeringarna i
                            Europeiska unionens
                            medlemsstater,
                            församlade i rådet,
                            av den 10 november
                            2004 om privilegier
                            och immunitet för
                            Europeiska
                            försvarsbyrån och
                            dess anställda
70 Nordiska       Personer med anställning    Avtal av den 29
kulturfonden      vid Nordiska kulturfonden    oktober 2004 om
            och deras familjemedlemmar   ändring av avtalet
                            av den 13 maj 1987
                            om den rättsliga
                            ställningen för
                            Nordiska
                            ministerrådets
                            sekretariat och
                            Nordiska rådets
                            presidiesekretariat
71. Europeiska     Centrumets personal       Avtal av den 30
centrumet för      och deras            juni 2010 mellan
förebyggande och    familjemedlemmar        Sveriges regering
kontroll av                       och Europeiska
sjukdomar (The                     centrumet för
European Centre                     förebyggande och
for Disease                       kontroll av
Prevention and                     sjukdomar

Control)

72. PLO         Personer med tjänst       Avtal den 28
            hos Mission of Palestine    juni 2012 mellan
            i Stockholm samt deras     Sveriges regering
            familjemedlemmar        och PLO, till
                            förmån för
                            Palestinska
                            myndigheten
73. Sekretariatet    Personer med tjänst       Avtal den 6
för Nordliga      hos eller uppdrag av      februari 2013
dimensionens      sekretariatet samt       mellan Sveriges
partnerskap för     deras familjemedlemmar     regering och
hälsa och socialt                    sekretariatet
välbefinnande                      för Nordliga
(NDPHS)                         dimensionens
                            partnerskap
                            för hälsa och
                            socialt
                            välbefinnande
74. Internationella   Avvecklingsmekanismens     Stadga för
avvecklingsmekanismen  ledamöter, åklagaren och    Internationella
för           dennes personal,        avvecklingsmekanismen
brottmålstribunaler   registratorn och dennes     för
            personal, försvarare och    brottmålstribunaler
            andra personer som på      fastställd genom
            annat sätt medverkar i     FN:s säkerhetsråds
            avvecklingsmekanismen      resolution 1966 den
                            22 december 2010
75. European             Avtal den 21 oktober 
Spallation Source           2015 mellan Sveriges 
Eric              regering och European 
              Spallation Source 
              Eric
76.           Ledamöter i expertgruppen    Europarådets
            GREVIO och andra medlemmar   konvention om
            av delegationer som gör     förebyggande och
            landbesök i enlighet med    bekämpning av
            konventionen          våld mot kvinnor
                            och av våld i
                            hemmet
77. Asiatiska banken   Ledamöterna av bankens     Avtal den 29 juni 
för infrastruktur-  styrelse och personer med   2015 om inrättande 
investeringar    tjänst eller uppdrag hos   av Asiatiska banken 
      banken        för infrastruktur-
              investeringar med 
              av Sverige anmäld 
              reservation

/Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/

78. Den internationella           Konventionen den 
fonden för farliga och           30 april 2010 om 
skadliga ämnen             ansvar och
              ersättning för skada 
              i samband med 
              sjötransport av 
              farliga och skadliga 
              ämnen (2010 års 
              HNS-konvention)
79. Europeiska     Medlemmarnas representanter  Protokoll av den 
organisationen för   i organisationen,     18 mars 2004 om 
kärnforskning (CERN)  organisationens tjänstemän   privilegier och 
       och deras familjemedlemmar   immunitet för 
      samt organisationens     Europeiska 
      generaldirektör      organisationen 
              för kärnforskning 
              med av Sverige 
              anmäld reservation
80. Banken för     Styrelseledamöter,     Avtal undertecknat 
internationell     verkställande direktör,    den 3 februari 2021 
betalningsutjämning   vice verkställande direktör,  och den 5 februari 
(BIS)      medlemmarnas representanter  2021 mellan Sveriges
      i banken, bankens personal  regering och Banken
      och ovan angivna personers   för internationell
      familjemedlemmar samt av   betalningsutjämning
      banken utsedda experter
81.Internationella   Direktören, institutets     Avtal undertecknat
vaccininstitutet (IVI) personal samt deras       den 1 mars 2022
            familjemedlemmar        och den 3 mars 2022
                            mellan Sveriges
                            regering och 
                            Internationella 
                            vaccininstitutet

  
82. Förenta       Chefen, biträdande chefen,   Avtal undertecknat 
nationernas barnfond  kontorets personal samt     den 13 april 2022 och 
Unicefs         deras familjemedlemmar     den 18 april 2022 mellan
innovationskontor                    Sveriges regering och
                          Förenta nationernas 
                          barnfond Unicef
83. Enhetliga      Medlemsstaternas representanter Protokoll av den 
patentdomstolen     i administrativa kommittén,   29 juni 2016 om
            budgetkommittén och rådgivande privilegier och 
            kommittén. Domare, kanslichef  immunitet för den 
            och biträdande kanslichef samt enhetliga 
            tjänstemän och övrig personal  patentdomstolen
            som är anställda av domstolen. med de undantag 
                            för immunitet och 
                            privilegier som 
                            följer av artiklarna 
                            6.3 och 10.3.

/Träder i kraft I:2024-07-03/

84. Nordatlantiska   Medlemmarnas representanter   Avtal den  
fördragsorganisationen i organet och personer med   20 september 1951
            tjänst hos eller uppdrag av   om status för
            detta              Nordatlantiska
                            fördrags-
                            organisationen, 
                            nationella 
                            representanter och 
                            organisationens 
                            internationella 
                            personal

Lag (2023:165).