Den som i egenskap av registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare tar emot tobaksvaror som flyttats under uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av registrerad eller tillfälligt registrerad varumottagare

Den som, i egenskap av registrerad varumottagare enligt 3 kap. 9 § LTS eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 3 kap. 15 § LTS, tar emot varor som flyttats under uppskovsförfarandet är skattskyldig (9 kap. 6 § LTS).

En registrerad varumottagare eller en tillfälligt registrerad varumottagare är skattskyldig enligt bestämmelserna i 9 kap. 6 § LTS endast när denne hanterar varor på sådant sätt som utgör grunden för godkännandet, dvs. då denne i Sverige yrkesmässigt tar emot varor som flyttats enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Om aktören på annat sätt tar emot eller hanterar skattepliktiga varor agerar denne i en annan egenskap än registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare och kan då vara skattskyldig enligt andra bestämmelser (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 jämförd med prop. 2011/12:155 s. 97). Det innebär t.ex. att om en aktör som godkänts som registrerad varumottagare även är registrerad som certifierad mottagare och tar emot varor enligt förfarandet för beskattade varor, är aktören skattskyldig för dessa varor enligt bestämmelserna i 9 kap. 11 § LTS. De varorna ska inte tas med i den skatteredovisning som den registrerade varumottagaren ska lämna i sin punktskattedeklaration. Skatten för de varorna ska i stället redovisas i en särskild skattedeklaration. En aktör som hanterar varor i de olika förfarandena och är skattskyldig enligt olika bestämmelser i LTS, ska alltså redovisa skatten i olika skattedeklarationer (jfr prop. 2021/22:61 s. 385).

Skattskyldighet då varumottagare försätts i konkurs

Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 9 kap. 7 § LTS inträder efter konkursbeslutet (3 kap. 19 § första stycket LTS).

Om varorna ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen är ägaren skattskyldig för varorna istället för konkursboet (3 kap. 19 § andra stycket LTS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]