De aktörer som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg kan ta emot snus, tuggtobak och övrig tobak utan tobaksskatt.

Den som har provianteringstillstånd kan ta emot varor utan tobaksskatt

De aktörer som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg kan ta emot snus, tuggtobak och övrig tobak utan tobaksskatt. En förutsättning för att den som har provianteringstillstånd ska kunna ta emot varorna utan skatt är att varorna ska användas för vissa ändamål.

Skatte­befrielsen uppnås i dessa fall genom att den godkända lagerhållaren har rätt att göra avdrag för skatten på de varor som har tagits emot av en tillståndshavare enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Förutsättningar för skattefriheten

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviante­ring av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot snus, tuggtobak och övrig tobak utan tobaksskatt från en godkänd lagerhållare i Sverige för (10 kap. 24 § LTS):

  • förbruk­ning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort
  • försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland.

Med utländsk ort menas här både annat EU-land och tredjeland. Med EU-land menas områden som tillhör EU:s punktskatteområde (1 kap. 6 § första stycket LTS). EU:s punktskatteområde framgår av lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredjeland menas länder och områden utanför EU:s punktskatteområde (1 kap. 6 § andra stycket LTS).

Tillstånd meddelas av Tullverket

Tillstånd att proviantera fartyg eller luftfartyg meddelas av Tullverket och beviljas den som bedriver verksamhet ombord på fartyget eller luftfartyget. Tillstånd beviljas antingen för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. De närmare förutsätt­ningarna för att beviljas tillstånd finns i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg [1] [2]
  • Lag (2022:155) om tobaksskatt [1] [2] [3]
  • Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde [1]