Tobaksskatt som har betalats för snus, tuggtobak och övrig tobak i Sverige kan i vissa fall återbetalas.

Återbetalning vid export

Om skatt har betalats i Sverige för tobaksvaror som sedan exporterats, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten (12 kap. 7 § första stycket LTS).

Ansökan vid export

Ansökan ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (12 kap. 7 § andra stycket LTS).

Tillfredsställande bevisning om att varorna lämnat EU ska bifogas ansökan. Det visas lämpligen genom tulldokumentation (jfr prop. 1994/95:56 s. 102 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 403). Att tobaksskatt har betalats i Sverige ska visas på lämpligt sätt, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt.

Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kr (12 kap. 7 § andra stycket LTS).

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (12 kap. 9 § första stycket LTS).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (12 kap. 9 § andra stycket LTS).

Återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket

Om skatt har betalats till Skatteverket för tobaksvaror (som omhändertagits av Tullverket) och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § LPK, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten (12 kap. 8 § LTS).

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (12 kap. 9 § första stycket LTS).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (12 kap. 9 § andra stycket LTS).

Återbetalning till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige

Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning av tobaksskatt på varor som har förvärvats av (12 kap. 10 § LTS):

 • utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana internationella organisationer som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Exempel på sådana organisationer är European Space Agency (ESA), World Maritime University (WMU), FN-organet UNHCR, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) och EU-kommissionens representation i Sverige.
 • medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige.
 • väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Varorna ska vara för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med styrkorna eller för mässar och marketenterier.
 • medlemsstaters ombud vid internationella organisationer med säte i Sverige samt personal hos en sådan organisation, om Sverige har överenskommelse med en annan stat eller en mellanfolklig organisation om detta. Sverige har bland annat en sådan överenskommelse med FN-organet UNHCR.

Den som inte omfattas av återbetalningsrätten i 12 kap. 10 § LTS, men som ändå har rätt att förvärva tobaksvaror utan tobaksskatt till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa falllagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämplig EU-bestämmelse, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten (64 kap. 6 § SFL).

Ansökan

Vid återbetalning av skatt enligt 12 kap. 10 § LTS eller 64 kap. 6 § SFL, d.v.s. vid återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige, gäller förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. I 2 § i denna förordning finns bestämmelser om ansökan om sådan återbetalning.

Ansökan ska göras skriftligt av chefen för beskickningen eller konsulatet eller av den som i Sverige får företräda den internationella organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning.

En särskild ansökan ska ges in för beskickningen, konsulatet, organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning. En särskild ansökan ska även ges in för varje fysisk person som är berättigad till återbetalning.

Ansökan ska ges in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal. Med ansökan ska en faktura bifogas. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett år före den dag då ansökan gavs in, om inte sökanden har hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en faktura som är betald tidigare. Fakturan ska innehålla uppgifter om säljarens och köparens namn och adress, dagen för leveransen eller tillhandahållandet samt varornas pris och kvantitet.

Skatteverket har tagit fram blanketter som kan användas vid ansökan om återbetalning, SKV 5648 resp. SKV 5650.

Återbetalning för tuggtobak eller övrig tobak som flyttats till ett annat EU-land

Om skatt har betalats i Sverige för tuggtobak eller övrig tobak som sedan har levererats till en köpare i ett annat EU-land ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten (12 kap. 6 § första stycket LTS).

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna förts ut ur landet (12 kap. 6 § andra stycket LTS).

Med EU-land menas områden som tillhör EU:s punktskatteområde.

Exempel: en näringsidkare levererar varuprover till annat EU-land

En näringsidkare köper in tuggtobak eller övrig tobak i beskattat skick i Sverige och levererar den vidare i form av gratis varuprover till butiker och grossister i Danmark. Någon rätt till återbetalning uppkommer inte, eftersom näringsidkaren inte har levererat tuggtobaken eller den övriga tobaken till en köpare.

Ansökan

Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (12 kap. 6 § tredje stycket LTS).

För att Skatteverket ska besluta om återbetalning krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige (12 kap. 6 § andra stycket LTS). Det är den sökande som ska visa detta, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Att säljaren eller eventuell tidigare leverantör redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

För att Skatteverket ska medge återbetalning krävs även att den sökande visar att tuggtobaken eller övriga tobaken har förts ut ur landet (12 kap. 6 § första stycket LTS).

Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor (12 kap. 6 § tredje stycket LTS).

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (12 kap. 9 § första stycket LTS).

En ansökan om återbetalning som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (12 kap. 9 § andra stycket LTS).

Ingen återbetalning för snus som levererats till köpare i andra EU-länder

Någon möjlighet att få tillbaka tobaksskatt för snus som har levererats till en köpare i ett annat EU-land finns inte i LTS.

Sverige har genom förordningen (1994:1266) om förbud mot utförsel av snus infört ett förbud mot att föra ut snus till andra EU-länder. De närmare skälen till förbudet samt skälen att en återbetalningsmöjlighet inte har införts i LTS återfinns i prop. 2004/05:149 s. 54.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (1994:1266) om förbud mot utförsel av snus [1]
 • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1]
 • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1] [2]
 • Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen [1]
 • Lag (2022:155) om tobaksskatt [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

 • Proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. [1]
 • Proposition 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. [1]
 • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]