Den som i egenskap av registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare tar emot bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av registrerad eller tillfälligt registrerad varumottagare

Den som i egenskap av registrerad varumottagare enligt 4 kap. 8 § LSE eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 4 kap. 14 § LSE, tar emot bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet är skattskyldig (5 kap. 6 § LSE).

En registrerad varumottagare eller en tillfälligt registrerad varumottagare är skattskyldig enligt bestämmelserna i 5 kap. 6 § LSE endast när denne hanterar bränsle på sådant sätt som utgör grunden för godkännandet, dvs. då denne i Sverige yrkesmässigt tar emot bränsle som flyttats enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Om aktören på annat sätt tar emot eller hanterar skattepliktigt bränsle agerar denne i en annan egenskap än registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare och kan då vara skattskyldig enligt andra bestämmelser (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 och s. 190 jämförd med prop. 2011/12:155 s. 102 f.). Det innebär t.ex. att om en aktör som godkänts som registrerad varumottagare även är registrerad som certifierad mottagare och tar emot bränsle enligt förfarandet för beskattade varor, är aktören skattskyldig för det mottagna bränslet enligt bestämmelserna i 5 kap. 11 § LSE. Det bränslet ska inte tas med i den skatteredovisning som den registrerade varumottagaren ska lämna i sin punktskattedeklaration. Skatten för det bränslet ska i stället redovisas i en särskild skattedeklaration. En aktör som hanterar bränsle i de olika förfarandena och är skattskyldig enligt olika bestämmelser i LSE, ska alltså redovisa skatten i olika skattedeklarationer (jfr prop. 2021/22:61 s. 385 jämförd med s. 470).

Skattskyldighet då varumottagare försätts i konkurs

Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 7 § LSE inträder efter konkursbeslutet (4 kap. 18 § första stycket LSE).

Om bränslet ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för bränslet i stället för konkursboet (4 kap. 18 § andra stycket LSE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2]