Datum: 2014-06-09

Dnr: 131 330429-14/111

Skatteverkets ställningstagande beträffande befrielse från skattetillägg vid felredovisning av koncernbidragsspärrade och fusionsspärrade underskott (2010-06-03, dnr 131 386957-10/111) upphör att gälla.

Ställningstagandet upphör att gälla som en följd av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 9 april 2014 i mål nr 3543-12.

Högsta förvaltningsdomstolens dom har kommenterats i ett rättsfallsreferat (131 320647-14/111).