Vid arbete för FN finns det särskilda regler om immunitet och privilegier som påverkar hur ersättningen för arbetet ska beskattas. Anställningen eller uppdraget måste vara direkt under FN eller något namngivet fackorgan för att man ska omfattas av de särskilda reglerna. Reglerna omfattar inte situationer där anställningen finns hos en arbetsgivare som i sin tur anlitas av FN för att utföra vissa uppdrag för FN.

För beskattning av pension från FN, se Tjänstepension från utlandet.

Skatterättsliga privilegier gäller tjänstemän och inte sakkunniga

De internationella organ som anges i bilagan till IPL, och personer med anknytning till dessa organ, omfattas av immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i sådan stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige (4 § IPL). Stadgans eller avtalets bestämmelser gäller utan hinder av bestämmelse i annan författning (1 § IPL). I bilagan finns i dagsläget cirka 70 internationella organ och organisationer uppräknade.

De internationella överenskommelserna publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) som ges ut av Utrikesdepartementet.

För att en överenskommelse ska gälla vid den svenska beskattningen så ska den ha fogats in i svensk lagstiftning genom att den har tagits in i IPL. Överenskommelsen ska också ha trätt i kraft.

Enligt de flesta internationella överenskommelser som har fogats in i IPL gäller de skatterättsliga privilegierna endast tjänstemän i organisationen. Det är ovanligt att andra personer än de som är anställda har skatterättsliga privilegier. Sakkunniga har exempelvis normalt inte några skatterättsliga privilegier. De sakkunniga kan däremot ha andra privilegier, t.ex. straffrättsliga.

Det förekommer i dag många skilda beteckningar på de personer som utför olika typer av uppdrag. Det är därför viktigt att ta reda på om uppdraget som sådant omfattas av skatterättsliga privilegier sett till den aktuella överenskommelsen och om överenskommelsen gäller i förhållande till Sverige.

Om en person tillhör en kategori som omfattas av de skatterättsliga privilegierna kan det framgå av exempelvis kontrakt och anställningsvillkor eller av intyg från arbetsgivaren.

En person som omfattas av de skatterättsliga privilegierna enligt en överenskommelse kan endera vara obegränsat eller begränsat skattskyldig. Bedömningen av om en person är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige görs enligt 3 kap. 3–7 §§ IL. Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här.

Även om en person inte omfattas av skatterättsliga privilegier enligt en överenskommelse, eller om överenskommelsen inte gäller i förhållande till Sverige, kan skattebefrielse för arbetet utomlands istället vara aktuell enligt sexmånaders- och ettårsregeln eller enligt tillämpligt skatteavtal.

FN:s representanter och anställda

FN har sex huvudorgan vars uppgifter och befogenheter är inskrivna i stadgan. I takt med att FN:s arbetsområde har utvidgats så har även ett antal underorgan, fonder och kommittéer inrättats av FN:s generalförsamling. Dessa är på olika sätt en del av FN. Utöver dessa finns fackorganen som är självständiga internationella organisationer.

FN-konventionen

Som framgår av punkt 2 i bilagan till IPL ska medlemmarnas representanter i FN, och personer med en tjänst eller ett uppdrag hos FN, ha immunitet och privilegier i enlighet med vad som framgår av Konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta Nationernas privilegier och immuniteter, FN-konventionen (SÖ 1947:26).

Immunitet och privilegier för tjänstemän regleras i artikel V. FN:s generalsekreterare ska närmare ange de grupper av tjänstemän som omfattas (artikel V § 17). Samtliga medlemmars regeringar ska underrättas dels om vilka dessa grupper är, dels om namnen på de tjänstemän som ingår i dessa grupper.

Tjänstemän som omfattas beskattas inte för löner och andra inkomster från FN (artikel V § 18 b). Om en person tillhör en kategori som omfattas av de skatterättsliga privilegierna i artikel V § 18 b så kan det framgå av exempelvis kontrakt och anställningsvillkor eller av intyg från arbetsgivaren.

Att en person omfattas av immunitet och privilegier enligt FN-konventionen innebär däremot inte automatiskt att personen också omfattas av de skatterättsliga privilegierna eftersom konventionen även reglerar andra immuniteter och privilegier. Sakkunniga på uppdrag för FN har inte några skatterättsliga privilegier (artikel VI).

En person kan även tilldelas skatterättsliga privilegier i ett särskilt avtal mellan FN och verksamhetslandet. Exempel på ett sådant särskilt avtal är s.k. värdlandsavtal som ett land kan ingå med ett FN-organ som har kontor eller representation i landet. Om Sverige inte är part i värdlandsavtalet, är dom skatterättsliga privilegierna enligt värdlandsavtalet inte direkt tillämpliga i förhållande till Sverige. Men om arbetet utförs utomlands, kan ett sådant avtal innebära att skattebefrielse är aktuell enligt den s.k. ettårsregeln om verksamhetslandet undantar inkomsten från beskattning på grund av ett sådant avtal (3 kap. 9 § andra stycket IL).

Pension på grund av tidigare tjänst hos FN omfattas inte av FN-konventionen

Pension på grund av en tidigare tjänst hos FN omfattades inte av skattefrihet enligt FN-konventionen eftersom personen inte var tjänsteman då pensionen betalades ut (RÅ 1971 ref. 9).

Information om beskattning av pension från FN på grund av försäkring hittar du under Pension på grund av en utländsk pensionsförsäkring.

Värdlandsavtal mellan Sverige och UNHCR

Avtalet med UNHCR (SÖ 1985:89) reglerar närmare vissa frågor kopplat till att UNHCR har ett regionkontor i Stockholm för UNHCR:s nordiska representant. Avtalet har införlivats i svensk lagstiftning enligt punkt 2 i bilagan till IPL. Immunitet och privilegier för tjänstemän vid UNHCR:s regionkontor i Stockholm regleras i avtalets artikel IV.

Tjänstemän vid UNHCR:s regionkontor är befriade från skatt på löner, ersättningar och skadestånd som betalas ut av UNHCR (artikel IV punkt 9 c).

UNHCR:s regionala representant och dennes ställföreträdare, som inte är svenska medborgare, har även samma privilegier och immuniteter som diplomatiska sändebud i motsvarande ställning vanligtvis har (artikel IV punkt 10). Det gäller även representantens och ställföreträdarens make eller maka och minderåriga barn.

Värdlandsavtal mellan Sverige och Unicef

Avtalet med Unicef trädde i kraft den 1 september 2022. Avtalet finns som bilaga i prop. 2021/22:223 och har införlivats i svensk lagstiftning enligt punkt 82 i bilagan till IPL.

Avtalet reglerar närmare vissa frågor kopplat till att Unicef har etablerat ett innovationskontor i Stockholm. Immunitet, privilegier och förmåner i Sverige för kontorets tjänstemän och familjemedlemmar regleras i avtalets artikel XIV.

Tjänstemän är befriade från skatt på lön och andra inkomster från Unicef (artikel XIV punkt 1 b). Både den som är tjänsteman enligt FN-konventionen och den som anställts med mer flexibla anställningsvillkor omfattas (artikel 1 m).

Utan att det påverkar artikel XIV, har även chef för kontoret och biträdande chef, som inte var svensk medborgare eller bosatt i Sverige när hen utsågs till chef eller biträdande chef, samma privilegier som beviljas chefer för ackrediterade utländska beskickningar till Sverige (artikel XV). Det gäller även make eller maka och familjemedlemmar som då inte var svenska medborgare eller bosatta i Sverige.

Av artikel XVII framgår att tjänstemän som omfattas av FN:s system för social trygghet inte omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet och att inbetalningar därför inte heller ska göras till den svenska socialförsäkringen. Detsamma kan gälla make eller maka och familjemedlemmar som ingår i tjänstemannens hushåll och som inte är anställda eller egenföretagare i Sverige eller får sociala förmåner härifrån.

Fackorganens representanter och anställda

Som framgår av punkt 3 i bilagan till IPL ska medlemmarnas representanter i fackorganen och personer med tjänst eller uppdrag hos fackorganen ha immunitet och privilegier i enlighet med vad som framgår av Konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta Nationernas fackorgan, fackkonventionen (SÖ 1951:84).

Fackorgan som omfattas av fackkonventionen

De fackorgan (specialized agencies) som omfattas av fackkonventionen (SÖ 1951:84) är:

 • Internationella arbetsorganisationen (ILO)
 • Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
 • Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO)
 • Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO)
 • Internationella valutafonden (IMF)
 • Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, ”Världsbanken” (IBRD)
 • Världshälsoorganisationen (WHO)
 • Världspostunionen (UPU)
 • Internationella teleunionen (ITU)
 • Meteorologiska världsorganisationen (WMO)
 • Internationella finansieringsbolaget (IFC)
 • Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
 • Internationella utvecklingsfonden (IDA)
 • Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO)
 • Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD)
 • Förenta Nationernas organisation för industriell utveckling (UNIDO)
 • Världsturismorganisationen (UNWTO)
 • varje annat fackorgan anknutet till FN i enlighet med artiklarna 57 och 63 i FN:s stadga (artikel I § 1 II).

Immunitet och privilegier för tjänstemän regleras i fackkonventionens artikel VI. Varje fackorgan ska närmare ange de grupper av tjänstemän som omfattas (artikel VI § 18). Vidare ska samtliga medlemmars regeringar underrättas dels om vilka dessa grupper är, dels om namnen på de tjänstemän som ingår i dessa grupper.

Tjänstemän som omfattas beskattas inte för löner och andra inkomster från fackorganet i fråga (artikel VI § 19 b). Om en person tillhör en kategori som omfattas av de skatterättsliga privilegierna i artikel VI § 19 b så ska det framgå av exempelvis kontrakt och anställningsvillkor eller av intyg från arbetsgivaren.

Att en person omfattas av immunitet och privilegier enligt fackkonventionen innebär däremot inte automatiskt att personen också omfattas av de skatterättsliga privilegierna eftersom fackkonventionen även reglerar andra immuniteter och privilegier. Sakkunniga på uppdrag för FN har inte några skatterättsliga privilegier (artikel VIII § 29).

En person kan även tilldelas skatterättsliga privilegier i ett särskilt avtal mellan FN eller fackorganet och verksamhetslandet. Exempel på ett sådant särskilt avtal är s.k. värdlandsavtal som ett land kan ingå med ett fackorgan som har kontor eller representation i landet. Om Sverige inte är part i värdlandsavtalet, är dom skatterättsliga privilegierna enligt värdlandsavtalet inte direkt tillämpliga i förhållande till Sverige. Men om arbetet utförs utomlands, kan ett sådant avtal innebära att skattebefrielse är aktuell enligt den s.k. ettårsregeln om verksamhetslandet undantar inkomsten från beskattning på grund av ett sådant avtal (3 kap. 9 § andra stycket IL).

Värdlandsavtal mellan Sverige och IMO

Frågor som rör världssjöfartsuniversitetet i Malmö regleras, förutom i fackkonventionen, även särskilt i avtal den 9 februari 1983 mellan Sverige och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om världssjöfartsuniversitetet, IMO-konventionen (SÖ 1983:48). IMO är FN:s fackorgan för tekniska sjöfrågor. IMO-konventionen har införlivats i svensk lagstiftning enligt punkt 3 i bilagan till IPL.

Rektorn och andra universitetstjänstemän är befriade från statlig och kommunal inkomstskatt på sin tjänsteinkomst (artikel 13 punkt 1). Med tjänsteinkomst menas alla penningsummor som avser anställning i samband med världssjöfartsuniversitetet och som i någon form betalas ut till, tillkommer eller tillfaller en tjänsteman (artikel 1 (i)).

Tjänstemän vid universitetet, och familjemedlemmar som ingår i deras hushåll, tillhör inte det svenska socialförsäkringssystemet, utan omfattas av det socialförsäkringsarrangemang som IMO har ordnat (artikel 14 punkt 1). Detta gäller dock inte socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner som hänför sig till inkomster från arbete i Sverige utanför universitetet (artikel 14 punkt 3). Om familjemedlemmarna var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid universitetet är de berättigade till andra svenska socialförsäkringsförmåner än barnbidrag, även om de i övrigt inte tillhör det svenska socialförsäkringssystemet (artikel 14 punkt 2).

Enligt artikel 12 punkt 1 är IMO, när det gäller universitetet, befriad från

 • statlig och kommunal inkomstskatt
 • mervärdesskatt och andra indirekta skatter på varor som köpts eller tjänster som utförts för universitetets officiella bruk, i den omfattning som enligt svensk lag medges utländska diplomatiska beskickningar i Sverige
 • socialförsäkringsavgifter.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1971 ref. 9 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2021/22:223 Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef [1]

Övrigt

 • SÖ 1947:26 Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter [1]
 • SÖ 1951:84 Konvention rörande privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan [1]
 • SÖ 1951:84, Konvention rörande privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan [1]
 • SÖ 1983:48 Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet Överenskommelse med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) angående världssjöfartsuniversitetet, London den 9 februari 1983 [1]
 • SÖ 1985:89 Överenskommelse med Förenta nationernas Höge Kommissarie för flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR:s representant för de nordiska länderna, Genève och Stockholm den 31 augusti resp den 30 september 1985 [1]