När Skatteverket beslutar om underhandsackord eller om en domstol fastställer en skulduppgörelse som ingår i en rekonstruktionsplan under företagsrekonstruktion lyfts hela fordran bort från skattekontot och avräkning inom skattekontot blir inte aktuellt.

Avräkning efter underhandsackord och fastställd rekonstruktionsplan

Om Skatteverket beslutar om underhandsackord eller om en domstol fastställer en skulduppgörelse som ingår i en rekonstruktionsplan under företagsrekonstruktion lyfter Skatteverket bort hela skulden från skattekontot genom en registrering. Den skattskyldiga ska därefter istället betala i enlighet med villkoren för ackordet eller skulduppgörelsen till ett särskilt konto. Någon avräkning inom skattekontot blir då inte aktuell.

Vad händer om fordran sätts ned?

Ett beslut om underhandsackord ska innehålla ett villkor om att nedsättning av en skuld som ingår i ackordet ska avräknas mot den skatte- eller avgiftsskuld som ackordet avsåg. Den ursprungliga fordran kan ändras genom omprövning eller dom. Samma sak gäller för skatter och avgifter som omfattas av en rekonstruktionsplan som fastställts under en företagsrekonstruktion. Även här ska det tillgodoräknade beloppet i första hand räknas av mot den skuld som planen avsåg (62 kap. 14 § SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]