Inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon

För att Skatteverket ska kunna veta vem som ska tillgodoräknas en inbetalning till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar är det viktigt att den som gör inbetalningen lämnar tydliga identifikationsuppgifter tillsammans med inbetalningen.

Kan Skatteverket inte tillgodoräkna någon ett inbetalt belopp på grund av bristfälliga identifikationsuppgifter inom sju år efter det kalenderår då inbetalningen gjordes tillfaller beloppet staten (62 kap. 19 § SFL).

Exempel: inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon

Den 3 december 2012 gör någon en inbetalning om 25 000 kr till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar. Det framgår inte av inbetalningen vad betalningen avser eller vems skattekonto inbetalningen ska tillgodoräkna. Det framgår inte heller vem som har gjort inbetalningen.

I ett fall som detta ska Skatteverket försöka utreda vem som har gjort inbetalningen och vad den avser. I brist på identifikationsuppgifter kan Skatteverket inte tillgodoräkna någon det inbetalda beloppet. Om omständigheterna inte förändras på sju år, räknat från och med den 1 januari 2013, kommer beloppet tillfalla staten år 2020.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]