En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

Om en resa inte anses utgöra en tjänsteresa kan avdrag ändå medges på samma sätt som för tjänsteresor vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad.

Vad innebär en tjänsteresa?

Begreppet tjänsteresa är inte definierat i lagtext. I inkomst­skatte­lagen står det bara om resor som den skattskyldiga har gjort i sitt arbete (12 kap. 6 § IL).

Skatteverkets uppfattning är att en tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen (tjänstestället). Det kan också vara en resa som den anställda i övrigt gör för arbetsgivarens räkning till en annan plats än den anställdes bostad respektive den ordinarie arbetsplatsen.

Begreppet tjänsteresa avser både själva arbetet och resorna i samband med arbetet.

En tjänsteresa kan vara mycket kortvarig men kan även pågå under en längre tid. Det som tidsmässigt kännetecknar en tjänsteresa är avsikten att den anställda efter en tid ska återkomma till tjänstestället. När en anställd under en längre tid arbetar på en annan plats än tjänstestället är det rimligt att den platsen vid någon tidpunkt övergår till att bli den anställdas tjänsteställe. Med längre tid menas i det här sammanhanget en period på cirka två år.

Den anställda har kvar sin tjänst och arbetsgivaren har kvar arbetsgivaransvaret för den anställda, den anställda är alltså inte tjänstledig. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Arbetet som ska utföras, på annan plats än tjänstestället, ska ingå i anställningen även om det inte behöver utgöra en del av den anställdas ordinarie arbetsuppgifter. Om det inte är arbetsuppgifter som är en del av det arbete som den anställda normalt utför för arbetsgivarens räkning så ska arbetet komma arbetsgivaren till godo eller på annat sätt vara till nytta för arbetsgivaren. I regel betalar arbetsgivaren den anställdas lön under tjänsteresan.

Gränsdragning mellan tjänsteresa och arbetsresa

En resa som en anställd gör direkt mellan bostaden och tjänstestället är aldrig en tjänsteresa utan en arbetsresa, d.v.s. en privat resa. Det gäller även om resan beror på ett oplanerat och hastigt uppkommit tjänsteärende eller liknande. Skatteverket anser att det även gäller om man arbetar på en annan ort än bostadsorten och även om man gör resan i samband med arbete på hemorten.

Om en anställd gör ett kundbesök eller annat längre tjänsteärende utanför tjänstestället på vägen till eller från arbetet medför det normalt att resan i sin helhet anses som tjänsteresa.

Men om den anställda bara uträttar ett enklare tjänsteärende, som inte innebär något längre stopp eller längre omväg, är huvuddelen av resan fortfarande en arbetsresa. Det är bara den eventuella förlängningen av resan, som är tjänsteresa.

Om den anställda under en pågående tjänsteresa åker till ett lämpligt matställe, t.ex. för lunchrast, bör den resan anses ingå i tjänsteresan. Men den anställda bör inte åka längre än vad som kan anses vara skäligt med hänsyn till restaurangutbudet i närheten. Andra privata resor under pågående tjänsteresa, t.ex. att besöka vänner eller gå på teater eller fotbollsmatch anses som privata resor.

Exempel: när hela resan blir en tjänsteresa

Eva bor i Helsingborg och har sitt tjänsteställe på en revisionsbyrå i Malmö. Ibland börjar hon arbetsdagen med att köra direkt från bostaden till en stor kund i Lund. När kundbesöket är avslutat kör hon till sitt tjänsteställe. Resan Helsingborg–Lund–Malmö är i sin helhet en tjänsteresa.

Exempel: när endast en del av arbetsresan är tjänsteresa

Adam bor i Lund och har sitt tjänsteställe på ett kontor i Malmö. Han använder egen bil för arbetsresorna och på vägen hem från arbetet lämnar han företagets post i en särskild brevlåda med sen tömningstid. Ordinarie färdväg är 24 km, men när han lämnar post blir färdvägen 28 km. Omvägen på 4 km är en tjänsteresa, medan resan i övrigt är en arbetsresa.

Gränsdragning mellan tjänsteresa och hemresa

När en anställd under en pågående tjänsteresa reser hem över helgen är den resan en hemresa och inte en tjänsteresa (RÅ 2002 ref. 35). Det är vanligt inom t.ex. byggnads- och anläggningsbranschen samt vid konsultarbete hos en kund.

Kombination av dagpendling och övernattning

Anställda som under en period är på tjänsteresa på en annan ort än hemorten kan ibland alternera mellan att övernatta på arbetsorten och att dagpendla.

Skatteverket anser att om den anställda övernattar minst tre nätter under en arbetsvecka på arbetsorten är resan arbetsorten–hemorten–arbetsorten som regel en hemresa. Undantag ska dock göras för de dagar då man dagpendlar från bostaden. De resorna är tjänsteresor.

Om den anställda under arbetsveckan bara övernattar en eller två nätter på arbetsorten och i övrigt dagpendlar är alla resorna mellan bostaden och arbetsorten tjänsteresor.

Förutom rätt till avdrag för hemresor kan man även ha rätt till avdrag för arbetsresor.

Gränsdragning mellan privat resa och tjänsteresa för personliga assistenter

Det finns många olika slag av resor där frågan är om resan skattemässigt ska bedömas som en tjänsteresa eller inte. Det kan handla om allt från rehabiliteringsresor till längre utlandsresor för att hälsa på släkt eller vänner.

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar tagit ställning till om en person som är anställd som personlig assistent åt sin make (I) respektive sitt minderåriga barn (II) ska förmånsbeskattas för värdet av en resa som hen har gjort med den assistansberättigade. Resorna gjordes till Medelhavet och i bägge fallen skulle assistenten arbeta åtta timmar per dag under resans sju dagar (HFD 2012 ref. 1 I och II).

Av Högsta förvaltningsdomstolens domar framgår att vid bedömningen om resan uppfyller kraven för tjänsteresa ska hänsyn även tas till övriga omständigheter kring resan, när den assistansberättigade och assistenten tillhör samma familj eller hushåll. Högsta förvaltningsdomstolen anser att om familjen gör resan för att få miljöombyte, rekreation och avkoppling är resan ingen tjänsteresa för den medföljande familjemedlemmen, trots att hen arbetar som assistent under resan.

Skatteverket anser att i de fall en personlig assistent, som är närstående och som lever i hushållsgemenskap med den som hen arbetar som personlig assistent åt, gör en familjeresa bör den personlige assistenten förmånsbeskattas för värdet av resan och erhållna traktamenten. Det gäller även om hen utfört arbete under resan.

Om resan däremot har gjorts helt på den assistansberättigades villkor, exempelvis för att hen ska få vård, så bör medföljande assistent inte förmånsbeskattas. Då spelar det ingen roll om hen är familjemedlem eller inte.

När det gäller andra närstående, som inte tillhör samma hushåll som den assistansberättigade, är utgångspunkten att resorna är tjänsteresor. Det gäller under förutsättning att omständigheterna inte talar för något annat.

Omyndiga barn och make/maka

Föräldrar till omyndiga barn (under 18 år) semestrar oftast tillsammans med sina barn och motsvarande gäller även makar. Det innebär att föräldrar och barn respektive makar som åker på en resa tillsammans oftast gör det för att ge familjen tillfälle till miljöombyte, rekreation och avkoppling. Därför kan inte föräldern eller makan/maken som arbetar som assistent anses vara på tjänsteresa.

I de fall resan görs för att den assistansberättigade ska få nödvändig vård och rehabilitering vid särskilt anpassad vårdanläggning eller motsvarande bör resan för den medföljande assistenten anses vara en tjänsteresa. Det gäller även om assistenten är nära anhörig och tillhör samma hushåll som den assistansberättigade.

Myndiga barn som bor kvar i föräldrahemmet

När föräldrar och vuxna barn, som bor kvar i föräldrahemmet, åker på en resa tillsammans gör de det oftast för att ge familjen tillfälle till miljöombyte, rekreation och avkoppling. Därför kan inte föräldern som arbetar som assistent anses vara på tjänsteresa.

Om en resa görs för att den assistansberättigade ska få nödvändig vård och rehabilitering vid särskilt anpassad vårdanläggning eller motsvarande bör resan för de medföljande assistenterna anses som en tjänsteresa. Det gäller även för den assistent som är nära anhörig och tillhör samma hushåll som den assistansberättigade.

Även om resan inte går till en särskilt anpassad vårdanläggning eller motsvarande så kan resan ändå betraktas som en tjänsteresa. Det gäller under förutsättning att det klart framgår att resan görs för den assistansberättigades skull och att den inte har karaktär av familjeresa. Omständigheter som man kan ta hänsyn till vid bedömningen är

  • läkarintyg som visar på syftet med resan
  • resmålet
  • resans längd
  • övriga medföljande.

Om den assistansberättigade har ett läkarintyg på att resan görs i den assistansberättigades intresse och inte är en familjeresa är det en omständighet som talar för att resan är en tjänsteresa, trots att den assistansberättigade och assistenten tillhör samma hushåll.

Närstående som inte bor i samma hushåll

När det gäller andra närstående, som inte tillhör samma hushåll som den assistansberättigade, bör utgångspunkten för bedömningen bli att resorna för dem är tjänsteresor om det inte framgår att resan har karaktär av familjeresa.

En omständighet som kan leda till att resan är en familjeresa kan exempelvis vara att en närstående tillfälligt går in som assistent under en resa för att ersätta en assistent som inte är närstående. Ett annat exempel kan avse en assistent som följer med på en långvarig utlandsresa där syftet med resan kan antas vara att också assistenten ska få tillfälle att träffa och umgås med släkt och vänner.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2012 ref. 1 [1]
  • RÅ 2002 ref. 35 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare) [1]
  • Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor [1]
  • Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa [1]