I vissa fall kan man få avdrag för socialavgifter i form av egenavgifter och arbetsgivaravgifter i inkomstslaget tjänst.

Egenavgifter på tjänsteinkomster

Egenavgifter betalas i regel på inkomster från näringsverksamhet, men i socialavgiftslagen finns det angivet ett antal situationer när egenavgifter ska betalas på inkomst av tjänst.

Debiterade egenavgifter enligt socialavgiftslagen ska dras av till den del de avser inkomster i inkomstslaget tjänst. Om de debiterade avgifterna sätts ned ska motsvarande belopp tas upp som inkomst av tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (12 kap. 36 § IL).

I deklarationen för beskattningsåret får man göra ett schablonavdrag för avsättning för egenavgifter. Schablonavdraget ska återföras till beskattning det följande beskattningsåret och stämmas av mot de verkliga debiterade egenavgifterna.

Avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter gäller inte i detta fall.

Arbetsgivaravgifter på tjänsteinkomster

Den som är anställd av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige, kan i ett socialavgiftsavtal komma överens med arbetsgivaren om att den anställda ska redovisa och betala arbetsgivaravgifter i stället för att arbetsgivaren gör det.

Debiterade arbetsgivaravgifter med anledning av ett sådant socialavgiftsavtal enligt 5 kap. 5 § SFL ska dras av till den del de avser inkomster i inkomstslaget tjänst. Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (12 kap. 36 a § IL och prop. 2012/13:18).

Avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter gäller inte i detta fall.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Propositioner

  • Proposition 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor [1]