Skattskyldiga ska anmäla nedsatt utländsk skatt inom tre månader. Skatteverket ska sedan ompröva den svenska avräkningen i enlighet med den utländska nedsättningen.

Anmälningsskyldighet för den skattskyldiga

Den skattskyldiga är skyldig att anmäla till Skatteverket om den skatt som hen betalat i utlandet har satts ned efter det att avräkning medgetts (33 kap. 9 § SFL). En sådan anmälan ska göras inom tre månader efter det att den skattskyldiga fick del av det beslut genom vilket den utländska skatten satts ned (33 kap. 11 § SFL). Till anmälan, som ska göras på blankett SKV 2705, ska det utländska beslutet eller en kopia av det bifogas. Blanketten används av både fysiska och juridiska personer.

Omprövning av avräkningen

Skatteverket ska ompröva den svenska avräkningen i enlighet med den utländska nedsättningen. Omprövningen ska göras senast sex månader från den dag då beslutet om nedsättning i utlandet meddelades (66 kap. 30 § SFL). Sexmånadersgränsen gäller dock bara om den ordinarie tiden för efterbeskattning har passerats, d.v.s. sex år efter beskattningsåret.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom undvika internationell dubbelbeskattning