Ett särskilt regelverk gäller för varuflyttningar under uppskovsförfarandet när EMCS inte är tillgängligt, det s.k. reservsystemet.

Det finns även ett s.k. reservsystem för varuflyttningar under förfarandet för beskattade varor, när EMCS inte är tillgängligt.

Vid mottagandet av varor från vissa små vinproducenter i andra EU-länder ska flyttningen åtföljas av ett följedokument för transport av vinprodukter

Påbörja flyttning under uppskovsförfarande när EMCS inte är tillgängligt

När EMCS inte är tillgängligt får en varuflyttning under uppskovsförfarande påbörjas enligt 5 kap. 14 § första stycket LAS om följande två villkor är uppfyllda:

  • varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upprättas
  • avsändaren informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet.

Av förarbetena framgår att den teknikneutrala benämningen ”ersättningsdokument” ersatt den tidigare benämningen ”pappersdokument” (jfr prop. 2021/22:61 s. 426).

Bestämmelserna i 5 kap. 14 § första stycket LAS om avsändande av varor gäller för upplagshavare och registrerade avsändare (5 kap. 2 § fjärde stycket LAS).

Med att EMCS inte är tillgängligt menas att aktören av någon anledning inte får åtkomst till EMCS (prop. 2009/10:40 s. 178 och s. 188 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 426).

Det kan hända att EMCS inte är tillgängligt för avsändaren, men i övrigt är tillgängligt på medlemsstatsnivå, d.v.s. det kan tyckas som om skälet till att EMCS inte är tillgängligt för avsändaren står att finna hos denne. Artikel 26.1 andra stycket i punktskattedirektivet medger i dessa fall att den behöriga myndigheten begär att avsändaren förklarar varför denne inte har kontakt med EMCS. Någon motsvarande bestämmelse har dock inte införts i LAS. I stället kan ett systematiskt avsändande av varor med ersättningsdokument under förevändning att EMCS inte är tillgängligt, eller att regelmässigt utnyttja ”ventilen” i 22 a § andra stycket LAS, vara skäl för att återkalla godkännande som upplagshavare eller registrerad avsändare. Förarbetsuttalandet hänvisar till 22 a § andra stycket tidigare LAS. Bestämmelsen motsvaras numera av 5 kap. 14 § LAS (prop. 2009/10:40 s. 179 och s. 188 jämförd med prop. 2021/22: 61 s. 426).

Av artikel 9.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 framgår att ersättningsdokumentet ska innehålla de dataelement, datagrupper och dataundergrupper som anges i kolumnerna A och B i tabell 1 i bilaga I till förordningen. Ersättningsdokumentet ska följa med transporten och vara tillgängligt för kontroll under hela förflyttningen.

Det finns inte något krav på att Skatteverket ska godkänna ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas. Det är dock viktigt att ersättningsdokumentet innehåller korrekta uppgifter. Om uppgifterna i ersättningsdokumentet skiljer sig från uppgifterna i det elektroniska administrativa dokument som senare ska lämnas in via EMCS, finns en risk att varuflyttningen inte kommer att anses ha skett under skatteuppskov. Det är avsändaren som bär denna risk. Genom att ersättningsdokumentet innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet säkerställs att Skatteverket vid en förfrågan från en kontrollmyndighet i en annan medlemsstat kan intyga att flyttningen är korrekt anmäld och att den går under skatteuppskov, vilket är betydelsefullt för att flyttningen även i den andra staten ska bedömas som en uppskovsflyttning och avsändaren inte drabbas av skattekrav i denna stat (prop. 2009/10:40 s. 179 och s. 188 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 426).

Hur ersättningsdokumentet kan lämnas till Skatteverket

Kopian av ersättningsdokumentet kan lämnas in till Skatteverket på det sätt som är mest praktiskt för avsändaren. Dokumentet kan skickas med post, bud, e-post eller fax (prop. 2009/10:40 s. 179 och s. 188 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 426).

Om avsändaren inte kan lämna in en kopia av ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas får avsändaren informera Skatteverket på något annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats (5 kap. 14 § andra stycket LAS).

Ändra destination

När EMCS inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destination som avses i 5 kap. 6 § LAS. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras (5 kap. 14 § tredje stycket LAS).

Bestämmelserna genomför artikel 26.4 i punktskattedirektivet.

Ersättningsdokument vid export och flyttningar som avslutas mot förfarandet för extern transitering

När EMCS inte är tillgängligt, ska avsändaren av en flyttning till en destination som avses i 4  kap. 3 § första stycket 3 eller 4 LAS (export och flyttning genom förfarandet för extern transitering) lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten (5 kap. 15 § första stycket LAS).

Med deklarant avses enligt 1 kap. 11 § första stycket LAS detsamma som i tullagstiftningen.

Om en deklarant lämnat en exportdeklaration till Tullverket som omfattar varor vilka följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten lämna en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser varor som omfattas av exportdeklarationen till Tullverket (5 kap. 15 § andra stycket LAS).

Bestämmelsen genomför artikel 26.5 i punktskattedirektivet.

Bestämmelsen är tillämplig i de fall en exportdeklaration getts in till Tullverket som omfattar varor vilka åtföljs av ett ersättningsdokument. Det som ska lämnas är en kopia av det eller de ersättningsdokument vars uppgifter överensstämmer med de varor som avses i exportdeklarationen. Om ersättningsdokumentet avser varor som omfattas av mer än en exportdeklaration ska en kopia lämnas i anslutning till respektive exportdeklaration (jfr prop. 2021/22:61 s. 362 och s. 426).

Om en exportdeklaration har lämnats i ett annat EU-land ska kopian av ersättningsdokumentet i stället lämnas till de behöriga myndigheterna i det EU-landet enligt vad som gäller enligt det landets lagstiftning (prop. 2021/22:61 s. 362 och 426).

Bekräfta mottagande

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 5 kap. 10 § LAS (senast inom fem dagar efter mottagandet) för att EMCS inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats (5 kap. 16 § första stycket LAS).

Ersättningsdokumentet ska ha rubriken ”Ersättande mottagningsrapport för flyttning av punktskattepliktiga varor” eller ”Ersättande exportrapport för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov” (artikel 9.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636). Uppgifterna ska visas i form av dataelement, datagrupper och dataundergrupper i enlighet med kolumnerna A och B i tabell 6 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636.

Detta gäller även när den som tar emot varorna inte fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella varuflyttningen, på grund av att EMCS tidigare inte var tillgängligt (5 kap. 16 § andra stycket LAS).

Bestämmelserna i 5 kap. 16 § första och andra styckena LAS gäller i tillämpliga delar när det inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter det att ett intyg enligt 5 kap. 11 § första eller tredje stycket LAS eller uppgifter enligt 5 kap. 8 § första stycket LAS eller uppgifter enligt 5 kap. 11 § andra stycket LAS har tagits emot från Tullverket (5 kap. 16 § tredje stycket LAS).

När EMCS inte är tillgängligt ska Skatteverket skicka en kopia av det ersättningsdokument som avses i 5 kap. 16 § första och andra stycket LAS om att varor tagits emot till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten (15 § tredje stycket FAS).

Om varor avsänts från ett annat EU-land, när EMCS inte är tillgängligt, ska Skatteverket skicka en kopia av ersättningsdokumentet som avses i 5 kap. 16 § tredje stycket LAS till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemstaten. Om varor avsänts från Sverige ska Skatteverket skicka en kopia av ersättningsdokumentet som avses i 5 kap. 16 § tredje stycket LAS till den som avsänt varorna från Sverige (jfr 17 § FAS).

När Skatteverket från en annan medlemsstat fått ett sådant dokument som avses i artikel 27 i punktskattedirektivet om att varor tagits emot eller exporterats eller att varor inte längre ska föras ut, ska Skatteverket lämna en kopia av dokumentet till den som avsänt varorna eller på annat sätt hålla dokumentet tillgängligt för denne (19 § FAS).

Om den som tagit emot varorna hinner lämna en mottagningsrapport via EMCS innan myndigheten sänt en kopia av pappersdokumentet behöver myndigheten inte sända papperskopian. Det är den mottagningsrapport som sedan lämnas via EMCS som utgör bevis på att flyttningen avslutats (prop. 2009/10:40 s. 180 och s. 188 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 426).

Bestämmelserna i 5 kap. 16 § LAS samt 15, 17 och 19 §§ FAS genomför artikel 27 i punktskattedirektivet.

Åtgärder när EMCS åter är tillgängligt

Följande dokument och uppgifter ska snarast lämnas i EMCS när det åter är tillgängligt (5 kap. 17 § första stycket LAS):

  • Den som avsänt varor enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § LAS ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument. Bestämmelsen genomför artikel 26.2 i punktskattedirektivet.
  • Den som ändrat flyttningens destination enligt 5 kap. 6 § LAS ska lämna uppgifter om denna åtgärd. Bestämmelsen genomför artikel 26.4 i punktskattedirektivet.
  • Den som tagit emot varor som flyttats enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § LAS ska lämna en mottagningsrapport. Bestämmelsen genomför artikel 27.1 i punktskattedirektivet.
  • Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde. Bestämmelsen genomför artikel 27.2 i punktskattedirektivet.

Särskilt om rapporter och underrättelser när varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska inte lämnas via EMCS förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet (5 kap. 17 § andra stycket LAS). Bestämmelsen genomför artikel 27.1 i punktskattedirektivet.

Så snart det har kontrollerats enligt 5 kap. 4 § LAS att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 5 kap. 14 § LAS (5 kap. 17 § tredje stycket LAS).

Fram till dess att Skatteverket tilldelar det elektroniska administrativa dokumentet en administrativ referenskod anses flyttningen äga rum under uppskovsförfarandet med stöd av ersättningsdokumentet (jfr prop. 2021/22:61 s. 363 jämförd med s. 426).

Bestämmelsen genomför artiklarna 26.2, 27.1 och 27.2 i punktskattedirektivet.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet [1] [2]
  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1] [2] [3] [4] [5]

Lagar & förordningar

Propositioner