Ett särskilt regelverk gäller för bränsleförflyttningar under uppskovsförfarandet när EMCS inte är tillgängligt, det s.k. reservsystemet.

Det finns även ett s.k. reservsystem för bränsleflyttningar under förfarandet för beskattade varor, när EMCS inte är tillgängligt.

Påbörja flyttning under uppskovsförfarande när EMCS inte är tillgängligt

När EMCS inte är tillgängligt får en bränsleflyttning under uppskovsförfarande påbörjas enligt 4 b kap. 14 § första stycket LSE, om följande två förutsättningar är uppfyllda:

  • Bränslet åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upprättas.
  • Avsändaren informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet.

Av förarbetena framgår att den mer teknikneutrala benämningen ”ersättningsdokument” har ersatt den tidigare benämningen ”pappersdokument” (jfr prop. 2021/22:61 s. 463).

Bestämmelserna i 4 b kap. 14 § LSE om avsändande av bränsle gäller för upplagshavare och registrerade avsändare (4 b kap. 1 § fjärde stycket LSE).

Med att EMCS inte är tillgängligt menas att aktören av någon anledning inte får åtkomst till EMCS (jfr prop. 2009/10:40 s. 178 och s. 193 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 463).

Det kan hända att EMCS inte är tillgängligt för avsändaren, men i övrigt är tillgängligt på medlemsstatsnivå, d.v.s. det kan tyckas som om skälet till att EMCS inte är tillgängligt för avsändaren står att finna hos denne. Artikel 26.1 andra stycket i punktskattedirektivet medger i dessa fall att den behöriga myndigheten begär att avsändaren förklarar varför denne inte har kontakt med EMCS. Någon motsvarande bestämmelse har dock inte införts i LSE. I stället kan ett systematiskt avsändande av varor med ersättningsdokument under förevändning att EMCS inte är tillgängligt, eller att regelmässigt utnyttja ”ventilen” i 6 kap. 9 § andra stycket LSE, vara skäl för att återkalla godkännande som upplagshavare eller registrerad avsändare. Bestämmelsen motsvaras numera av 4 b kap. 14 § LSE (prop. 2009/10:40 s. 179 och s. 193 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 463).

Av artikel 9.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 framgår att ersättningsdokumentet ska innehålla de dataelement, datagrupper och dataundergrupper som anges i kolumnerna A och B i tabell 1 i bilaga I till förordningen. Ersättningsdokumentet ska följa med transporten och vara tillgängligt för kontroll under hela förflyttningen.

Det finns inte något krav på att Skatteverket ska godkänna ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas. Det är dock viktigt att ersättningsdokumentet innehåller korrekta uppgifter. Om uppgifterna i ersättningsdokumentet skiljer sig från uppgifterna i det elektroniska administrativa dokument som senare ska lämnas in via EMCS, finns en risk att varuflyttningen inte kommer att anses ha skett under skatteuppskov. Det är avsändaren som bär denna risk. Genom att ersättningsdokumentet innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet säkerställs att Skatteverket vid en förfrågan från en kontrollmyndighet i en annan medlemsstat kan intyga att flyttningen är korrekt anmäld och att den går under skatteuppskov, vilket är betydelsefullt för att flyttningen även i den andra staten ska bedömas som en uppskovsflyttning och avsändaren inte drabbas av skattekrav i denna stat (prop. 2009/10:40 s. 179 och s.193 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 463).

Hur ersättningsdokumentet kan lämnas till Skatteverket

Kopian av ersättningsdokumentet kan lämnas in till Skatteverket på det sätt som är mest praktiskt för avsändaren. Dokumentet kan skickas med post, bud, e-post eller fax (prop. 2009/10:40 s. 179 och s. 193 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 463).

Om avsändaren inte kan lämna in en kopia av ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas får avsändaren informera Skatteverket på något annat sätt innan flyttningen påbörjas. I sådant fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats (4 b kap. 14 § andra stycket LSE).

Ändra destination

När EMCS inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destination som avses i 4 b kap. 6 § LSE. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras (4 b kap. 14 § tredje stycket LSE).

Bestämmelserna genomför artikel 26.4 i punktskattedirektivet.

Ersättningsdokument vid export och flyttningar som avslutas mot förfarandet för extern transitering

När EMCS inte är tillgängligt, ska avsändaren av en flyttning till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4 LSE (export och flyttning genom förfarandet för extern transitering) lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten (4 b kap. 15 § första stycket LSE).

Med deklarant avses enligt 1 kap. 19 § första stycket LSE detsamma som i tullagstiftningen.

Om en deklarant lämnat en exportdeklaration till Tullverket som omfattar bränsle vilket följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten lämna en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser bränsle som omfattas av exportdeklarationen till Tullverket (4 b kap. 15 § andra stycket LSE).

Bestämmelsen genomför artikel 26.5 i punktskattedirektivet.

Bestämmelsen är tillämplig i de fall en exportdeklaration getts in till Tullverket som omfattar varor vilka åtföljs av ett ersättningsdokument. Det som ska lämnas är en kopia av det eller de ersättningsdokument vars uppgifter överensstämmer med de varor som avses i exportdeklarationen. Om ersättningsdokumentet avser bränsle som omfattas av mer än en exportdeklaration ska en kopia lämnas i anslutning till respektive exportdeklaration (jfr prop. 2021/22:61 s. 362 med s. 463).

Om en exportdeklaration har lämnats i ett annat EU-land ska kopian av ersättningsdokumentet i stället lämnas till de behöriga myndigheterna i det EU-landet enligt vad som gäller enligt det landets lagstiftning (prop. 2021/22:61 s. 362 jämförd med s. 463).

Bekräfta mottagande

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 4 b kap. 10 § LSE (senast inom fem dagar efter mottagandet) för att EMCS inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats (4 b kap. 16 § första stycket LSE).

Ersättningsdokumentet ska ha rubriken ”Ersättande mottagningsrapport för flyttning av punktskattepliktiga varor” eller ”Ersättande exportrapport för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov” (artikel 9.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636). Uppgifterna ska visas i form av dataelement, datagrupper och dataundergrupper i enlighet med kolumnerna A och B i tabell 6 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636.

Detta gäller även när den som tar emot bränslet inte fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella bränsleflyttningen, på grund av att EMCS tidigare inte var tillgängligt (4 b kap. 16 § andra stycket LSE).

Bestämmelserna i 4 b kap. 16 § första och andra styckena LSE gäller i tillämpliga delar när det inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter det att ett intyg enligt 4 b kap. 11 § första stycket LSE eller uppgifter enligt 4 b kap. 8 § första stycket LSE eller uppgifter enligt 4 b kap. 11 § andra stycket LSE har tagits emot från Tullverket (4 b kap. 16 § tredje stycket LSE).

När EMCS inte är tillgängligt ska Skatteverket skicka en kopia av det ersättningsdokument som avses i 4 kap. 16 § första och andra stycket LSE om att bränsle tagits emot till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten (26 § tredje stycket FSE).

Om bränsle avsänts från ett annat EU-land, när EMCS inte är tillgängligt, ska Skatteverket skicka en kopia av ersättningsdokumentet som avses i 4 b kap. 16 § tredje stycket LSE till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemstaten. Om bränsle avsänts från Sverige ska Skatteverket skicka en kopia av ersättningsdokumentet som avses i 4 b kap. 16 § tredje stycket LSE till den som avsänt bränslet från Sverige (jfr 28 § FSE).

När Skatteverket från en annan medlemsstat fått ett sådant dokument som avses i artikel 27 i punktskattedirektivet om att bränsle tagits emot eller exporterats eller att bränsle inte längre ska föras ut, ska Skatteverket lämna en kopia av dokumentet till den som avsänt bränslet eller på annat sätt hålla dokumentet tillgängligt för denne (30 § FSE).

Om den som tagit emot bränslet hinner lämna en mottagningsrapport via EMCS innan myndigheten sänt en kopia av pappersdokumentet behöver myndigheten inte sända papperskopian. Det är den mottagningsrapport som sedan lämnas via EMCS som utgör bevis på att flyttningen avslutats (prop. 2009/10:40 s. 180 och s. 193 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 463).

Bestämmelserna i 4 b kap. 16 § LSE samt 26, 28 och 30 §§ FSE genomför artikel 27 i punktskattedirektivet.

Åtgärder när EMCS åter är tillgängligt

Följande dokument och uppgifter ska snarast lämnas i EMCS när det åter är tillgängligt (4 b kap. 17 § första stycket LSE):

  • Den som avsänt bränsle enligt (4 a kap. 2, 3 eller 4 § LSE ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument. Bestämmelsen genomför artikel 26.2 i punktskattedirektivet.
  • Den som ändrat flyttningens destination enligt 4 b kap. 6 § LSE ska lämna uppgifter om denna åtgärd. Bestämmelsen genomför artikel 26.4 i punktskattedirektivet.
  • Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § LSE ska lämna en mottagningsrapport. Bestämmelsen genomför artikel 27.1 i punktskattedirektivet.
  • Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde. Bestämmelsen genomför artikel 27.2 i punktskattedirektivet.

Särskilt om rapporter och underrättelser när bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska inte lämnas via EMCS förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet (4 b kap. 17 § andra stycket LSE). Bestämmelsen genomför artikel 27.1 i punktskattedirektivet.

Så snart det har kontrollerats enligt 4 b kap. 4 § LSE att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 4 b kap. 14 § LSE (4 b kap. 17 § tredje stycket LSE).

Fram till dess att Skatteverket tilldelar det elektroniska administrativa dokumentet en administrativ referenskod anses flyttningen äga rum under uppskovsförfarandet med stöd av ersättningsdokumentet (jfr prop. 2021/22:61 s. 363 jämförd med s. 463).

Bestämmelsen genomför artiklarna 26.2, 27.1 och 27.2 i punktskattedirektivet.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet [1] [2]
  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Lagar & förordningar

Propositioner