Vad är markinventarier?

Vad räknas som markinventarier?

Som markinventarier räknas en markanläggning eller en del av en markanläggning som är avsedd att tillsammans med inventarier användas i den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten (20 kap. 15 § IL). Exempel på markinventarier är

  • stängsel och annan jämförlig avspärrningsanordning, t.ex. grindar, bommar, räcken och färister
  • vissa gödselbrunnar, urinbrunnar eller liknande anordningar som är belägna utomhus, om de är avsedda att användas tillsammans med andra maskiner eller driftinventarier, dagbrunnar med tillhörande kulvertar
  • bevattningsanläggningar i jord
  • reningsanordningar och andra anläggningar för vattenvård
  • näringsberoende utomhusledningar, t.ex. el-, vatten- och avloppsledningar (processledningar)
  • fundament
  • industrispår
  • traversbanor.

I fråga om avdrag gäller samma sak för markinventarier som för inventarier.

Ledningar för näringsverksamheten respektive för en byggnad

Om en ledning för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas eller liknande är avsedd för både den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten och för en byggnads allmänna användning, ska anskaffningsvärdet fördelas mellan markinventarier och byggnaden i förhållande till den omfattning som ledningen tillgodoser verksamheten respektive byggnadens allmänna användning (20 kap. 16 § IL).

En ledning hänförs i sin helhet till markinventarier om anskaffningsvärdet till minst tre fjärdedelar kan anses avse näringsverksamheten. Om anskaffningsvärdet till minst tre fjärdedelar kan anses avse byggnadens allmänna användning räknas ledningen i sin helhet till byggnaden (20 kap. 16 § IL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar