En markanläggning är en anordning eller anläggning som är avsedd att användas i en fastighetsägares näringsverksamhet.

Anläggningar avsedda att användas i fastighetsägarens näringsverksamhet

Med markanläggningar avses anordningar eller anläggningar som är avsedda att användas i fastighetsägarens näringsverksamhet, men som inte är byggnader eller inventarier (20 kap. 2 § IL).

Arbeten för att göra marken plan eller fast

Som markanläggningar räknas bland annat sådana arbeten som behövs för att marken ska göras plan eller fast, såsom röjning, schaktning, rivning av en byggnad eller något annat som tidigare har funnits på fastigheten, samt uppförande av stödmurar och torrläggning av marken (20 kap. 2 § IL).

Vägar, kanaler och parkeringar

Till markanläggning räknas också olika anordningar såsom vägar, kanaler, hamninlopp och andra tillfarter, körplaner och parkeringsplatser. Landningsbanor är markanläggningar (HFD 2012 not. 6).

Laddstation för elbilar

Skattverket anser att laddstationer som har åsatts ett byggnadsvärde vid fastighetstaxeringen ska hänföras till byggnadsinventarier (19 kap. 21 § IL). Motsvarande gäller för elledningarna som endast betjänar sådana laddstationer som omfattas av bestämmelsen i 19 kap. 21 § IL. Avser ledningarna även annan byggnad så tillämpas istället bestämmelsen i 20 kap. 16 § IL.

Skatteverket anser dock att laddstationer som monteras på mark i anslutning till en parkeringsplats eller uppställningsplats och inte åsättas något byggnadsvärde vid fastighetstaxeringen, ska räknas till inventarier. Fundament och liknande räknas i detta fall till markinventarier. En utgift för ledning för elektrisk ström ska fördelas mellan markinventarier och byggnad utifrån bestämmelsen i 20 kap. 16 § IL. Skatteverket anser att om elledningarna endast betjänar laddstationerna så hänförs hela utgiften till markinventarier.

Skatteverket anser att en laddstation som installeras i anslutning till en parkeringsplats eller uppställningsplats inte inverkar på bedömningen att parkeringsplatsen eller uppställningsplatsen utgör en markanläggning.

Personalanläggningar och planteringar

Fotbollsplaner, tennisbanor och andra jämförbara anläggningar för personal, samt planteringar eller dylikt räknas som markanläggningar.

Padelbana utomhus

Skatteverket anser att delar av en padelbana, utan någon form av tak, vilken uppförs på mark utomhus och är avsedd att användas i fastighetsägarens näringsverksamhet ska räknas som markanläggning.

Utgifter för att anlägga själva banan i form av utgifter för t.ex. markberedning, bärlager, asfaltsbeläggning, betonggjutning och konstgräsmatta hänförs till markanläggning. Motsvarande gäller utgifter för anläggning av gångvägar, planteringar och gräsmattor.

Utgifter för banans väggsektioner i form av bur med glas- och gallerväggar, stolpar för nät, omgärdande stängsel, fast förankrade belysningsarmaturer, samt fundament till dessa anordningar ska däremot vid beskattningen behandlas som inventarier.

Diken, skogsvägar, brunnar och tunnlar

Med markanläggning avses täckdike, öppet dike, invallnings- och vattenledningsföretag, mark- eller skogsväg samt brunnar, källare och tunnlar eller dylikt, till den del de inte räknas som byggnad vid en fastighetstaxering.

Anläggningar på tomtmark till hyreshus

Skatteverket anser att vissa anläggningar på tomtmark till hyreshus ska hänföras till markanläggningar.

Gatukostnadsersättning

Skatteverket anser att gatukostnadsersättning i vissa fall kan hänföras till markanläggningar.

Vägar, rondeller, påfarter o.s.v. på allmän mark

Skatteverket anser att vägar, rondeller och påfarter o.s.v. på allmän mark som fastighetsägaren bekostar, är jämförbara med markanläggningar.

Kajanläggningar räknas inte alltid som markanläggningar

Kajanläggningar i betong och stål, stående på pålar i vattnet och med landförbindelse genom anslutningsarmar räknas inte till markanläggning, utan har ansetts utgöra byggnad (RÅ 1980 ref. 1:13).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2012 not. 6, mål nr 6365-11 [1]
  • RÅ 1980 ref. 1:13 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Anläggningar på tomtmark till hyreshus [1]
  • Hur ska en fastighetsägares utgifter för att uppföra laddstationer för elbilar hanteras skattemässigt i inkomstslaget näringsverksamhet [1] [2] [3]
  • Hur ska utgifter för uppförande av en padelbana utan tak hanteras skattemässigt i inkomstslaget näringsverksamhet [1]
  • Näringsverksamhet - gatukostnadsersättning [1]
  • Näringsverksamhet – utgifter för vissa anläggningar på allmän mark [1]