Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2015:4

beslutade den 24 augusti 2015.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2015 och tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering år 2016 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar till och med 2018 av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter.

Bilagan med riktvärdekarta H finns på Skatteverkets sida om värdeområden och riktvärdekartor