Delägare i ett enkelt bolag eller ett partrederi kan ansöka om att en av delägarna ska vara representant för det enkla bolaget eller partrederiet. Representanten sköter då skatte- och avgiftsredovisningen.

Enkla bolag och partrederier är inte skattesubjekt

En verksamhet kan bedrivas genom ett enkelt bolag eller ett partrederi. Enkla bolag och partrederier är dock inte självständiga rättssubjekt som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter. De är därför inte heller skattesubjekt.

Läs mer om enkla bolag och partrederier under Behörig företrädare. När det gäller mervärdesskatt kan du läsa mer under Enkla bolag och partrederier.

Punktskatt

Det är varje delägare i det enkla bolaget eller partrederiet som är skattskyldig för punktskatt i förhållande till sin andel i bolaget eller partrederiet.

Mervärdesskatt

Det är varje delägare i det enkla bolaget eller partrederiet som självständigt är en beskattningsbar person. Skyldigheter och rättigheter enligt ML gäller för var och en av delägarna i förhållande till delägarens andel i bolaget eller rederiet (6 kap. 16 § ML).

Representantredovisning

Delägarna i ett enkelt bolag eller ett partrederi ska var för sig redovisa sin andel av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt som hänför sig till verksamheten. För att förenkla redovisningen och betalningen av sådana avgifter och skatter finns en frivillig bestämmelse om representantredovisning. Bestämmelsen innebär att det i stället är en av delägarna – representanten – som ska redovisa och betala skatten och avgiften för verksamheten i det enkla bolaget eller partrederiet. Härigenom minskar den administrativa bördan såväl för berörda delägare som för Skatteverket (jämför prop. 2010/11:165 s. 710).

Punktskatt

Uppgiften som representant innebär inte att representanten blir skattskyldig för de andra delägarnas andel av skatten. Var och en av delägarna är fortfarande skattskyldig för sin andel.

Mervärdesskatt

Uppgiften som representant innebär ingen ändring av vem som är en beskattningsbar person. Det är fortfarande delägarna som är beskattningsbara personer i förhållande till sin andel i det enkla bolaget eller partrederiet.

Ansökan och beslut om representantredovisning

Skatteverket får besluta att en av delägarna i ett enkelt bolag eller partrederi ska vara representant för det enkla bolaget eller partrederiet. Ett sådant beslut förutsätter att samtliga delägare gemensamt har ansökt om det. Det är också delägarna som föreslår vem som utses till representant (5 kap. 2 § första stycket första meningen SFL). Att samtliga delägarna gemensamt ska ansöka om representantredovisning innebär också att samtliga delägare ska skriva under ansökan. Representanten kan vara en fysisk eller en juridisk person.

Registrering

Det är representanten som ska vara registrerad. För avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt framgår det kravet av 7 kap. 1 § andra stycket SFL. För punktskatter framgår kravet på registrering av 7 kap. 1 a § andra stycket SFL.

Utöver representantansökan ska därför även en anmälan för registrering lämnas. Anmälan lämnas i representantens namn och skrivs under av representanten.

Vad ska representanten göra?

Representanten ska redovisa och betala avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt för verksamheten. Representanten ska också i övrigt företräda bolaget eller partrederiet i frågor som gäller sådana skatter och avgifter (5 kap. 2 § första stycket andra meningen SFL).

Det innebär att representanten lämnar skattedeklarationer och betalar sådana skatter och avgifter för alla delägares räkning.

Arbetsgivarområdet

En representant som är registrerad som arbetsgivare ska också lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå för det enkla bolagets eller partrederiets räkning.

Punktskatt

Bestämmelsen om representantredovisning gäller även återbetalning av punktskatt (prop. 2010/11:165 s. 710).

Mervärdesskatt

Representanter som ska vara registrerade för mervärdesskatt ska också lämna den periodiska sammanställningen över handel med andra EU-länder om sådan handel har skett (35 kap. SFL).

När det gäller ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt som betalats i ett annat EU-land eller tredjeland gäller särskilda regler, se under Återbetalning av ingående skatt.

Underlag för kontroll

Underlaget för deklarationerna ska finnas tillgängligt hos representanten (5 kap. 2 § andra stycket SFL).

Representanten är alltså skyldig att hålla underlaget för redovisningen tillgängligt för Skatteverkets kontroll.

Ansvar för redovisning och betalning

Beslutet om representantredovisning innebär inte att delägarna befrias från sina skyldigheter om representanten inte fullgör sina skyldigheter (5 kap. 2 § tredje stycket SFL).

Bestämmelsen innebär att Skatteverket kan kräva att delägarna redovisar och betalar skatten och avgiften för sina respektive andelar när representanten inte fullgör sina åtaganden som representant (jämför prop. 1996/97:100 s. 638). Delägarna ska då var och en registreras enligt 7 kap. 1 § första stycket eller 1 a § SFL för att kunna lämna deklaration och betala skatten och avgiften för sina respektive andelar.

Läs mer om vad som gäller när representanten inte fullgör sin betalningsskyldighet på sidan Enkla bolag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]