Hos Skatteverket ansöker man om registrering av ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning, en bodelningshandling eller ett lagvalsavtal.

Vem kan ansöka om registrering?

Följande personer kan ansöka om registrering

  • makarna gemensamt
  • en av makarna
  • ett ombud för makarna eller endast en av dem.

En make eller maka har i princip rätt att ansöka om och ge in en handling för registrering oavsett om den andra maken eller makan motsätter sig det. För bifall till ansökan krävs dock att handlingen uppfyller kraven på båda makarnas medverkan.

Den som lämnar in handlingen kallas för ingivare.

Vad ska en ansökan innehålla?

Den handling som ska registreras ska skickas in till Skatteverket tillsammans med ansökan om registrering (16 kap. 2 § ÄktB). Det är handlingen i original som ska skickas in i för registrering.

Gäller ansökan en gåva mellan makar som inte upprättats skriftligen ska uppgifter om gåvan lämnas i en handling som båda makarna har undertecknat (16 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Även den handlingen ska skickas in till Skatteverket i original.

Vad kostar det att ansöka om registrering?

Skatteverket tar ut en avgift om 275 kr för att handlägga en ansökan om registrering. Avgiften ska betalas när ansökan om registrering lämnas in till Skatteverket (1 § förordningen [2011:976] om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]

Referenser inom äktenskapsregistret