Uppgifter i äktenskapsregistret

Skatteverket för ett för hela landet gemensamt äktenskapsregister (16 kap. 1 § ÄktB). Äktenskapsregistret innehåller bl.a. uppgifter om

Familjerättsliga avtal som Skatteverket handlägger och registrerar

I äktenskapsregistret handlägger och registrerar Skatteverket äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar om bodelning under äktenskap och bodelningshandlingar.

Skatteverket registrerar lagvalsavtal

Om makar gifter sig eller ingår ett lagvalsavtal den 29 januari 2019 eller därefter så blir bestämmelsen om formell giltighet för lagvalsavtal i EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden tillämplig (artikel 23 och 69.3 i EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden, samt rättelsen till förordningen). Detsamma gäller för registrerade partner (artikel 23 och 69.3 i EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden, samt rättelsen till förordningen).

Ett lagvalsavtal ska uppfylla vissa formella krav. Om vissa omständigheter föreligger ska ett lagvalstavtal även registreras av Skatteverket (artikel 23.2–23.4 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden).

Skatteverket registrerar lagvalsavtal med nordisk anknytning fr.o.m. den 1 juni 2019

Från och med den 1 juni 2019 ska Skatteverket registrera ett lagvalsavtal som gäller makars och blivande makars förmögenhetsförhållanden i nordiska situationer (3 kap. 12 § andra och tredje stycket samt 6 kap. 1 § lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer).

Samma bestämmelser för registrerade partner som för makar

Vid handläggning och registrering i äktenskapsregistret gäller samma bestämmelser för registrerade partner som för makar (2 § lagen [2009:260] om upphävande av lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap och 3 kap. 1 § lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden [1]
  • Rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret [1]
  • Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap [1]
  • Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap [1]
  • Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]

Referenser inom äktenskapsregistret