Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 607121-15/111

(Högsta förvaltningsdomstolens dom den 29 oktober 2015, mål nr 7045-14)

Sammanfattning

Om de skulder, som omfattas av en ansökan om betalningsansvar enligt 59 kap. 12 – 14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), uppkommit innan en ansökan om förtagsrekonstruktion men förfallit därefter, flyttas ansvarstidpunkten fram till dess rekonstruktionsförfarandet upphört. Därefter måste en ny verksam åtgärd, för att avveckla bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärer, vidtas för att företrädaren ska undgå betalningsansvar enligt bestämmelserna om företrädaransvar.

Referat

Efter ansökan av bolaget beslutade tingsrätten om företagsrekonstruktion den 27 juli 2012. Rekonstruktionen förlängdes en period men när bolaget ansökte om ytterligare förlängning beslutade tingsrätten den 4 februari 2013 att rekonstruktionen skulle upphöra. Någon framställan om ackord gjordes aldrig under rekonstruktionsförfarandet. Bolaget ansökte om konkurs den 11 februari 2013 vilken beslutades samma dag. Skatteverket ansökte därefter om att bolagets företrädare skulle förpliktas att solidariskt med bolaget betala vissa förfallna skatter. Betalningsansvaret avsåg skulder som förfallit till betalning från den 26 juni 2012 till den 12 december 2012, skulder som uppkommit både före och efter ansökan om företagsrekonstruktion. Förvaltningsrätten fann, vid en samlad bedömning, att särskilda skäl för befrielse från ansvar förelåg. Kammarrätten fann dock att bolagets ansökan om företagsrekonstruktion inte utgjort en verksam åtgärd för att få till stånd en samlad avveckling av bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen samt att företrädaren valt att driva verksamheten vidare trots en svår ekonomisk situation. Man fann att företrädaren därför av grov oaktsamhet underlåtit att betala bolagets skatter och avgifter för aktuella perioder. Domstolen ansåg inte att det fanns stöd för att företrädaren haft anledning att anta skatter och avgifter skulle kunna betalas i tid genom medel som skulle komma in till bolaget. Särskilda skäl för befrielse förelåg således inte.

HFD meddelade prövningstillstånd avseende mervärdesskatt för period 1206 och arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för period 1207. HFD konstaterade i sin dom att de aktuella skulderna som belöpt på perioderna 1206 och 1207 hade uppkommit innan rekonstruktionen inleddes men förfallit till betalning först därefter. Enligt reglerna om företagsrekonstruktion får skulder som uppkommit innan ansökan i princip inte betalas. Detta för att ge gäldenären ett skäligt rådrum att rekonstruera sin verksamhet. HFD konstaterar att detta syfte skulle motverkas om skatteskulder som uppkommit före rekonstruktionen men som förfallit därefter måste betalas för att bolagets företrädare ska undgå ett personligt betalningsansvar. Mot denna bakgrund ansåg HFD att det inte kunde läggas företrädaren till last som grov oaktsamhet att bolaget inte betalat de aktuella skulderna.

HFD konstaterade vidare att rekonstruktionsförfarandet upphörde genom tingsrätten beslut den 4 februari 2013. Vid denna tidpunkt hade företrädaren en skyldighet att snarast vidta verksamma åtgärder för att få till stånd en avveckling av bolagets skulder. Bolaget ansökte dock inte om konkurs förrän den 11 februari 2013, en vecka efter det att rekonstruktionen upphörde. Några skäl för detta dröjsmål hade inte framkommit. Domstolen fann att företrädaren varit grovt oaktsam i skatteförfarandelagens mening och därmed var personligt betalningsansvarig för bolagets nu aktuella skatteskulder.

Skatteverkets kommentar

När det gäller möjligheten till företrädaransvar efter en företagsrekonstruktion är det viktigt jämföra skuldernas förfallodag i förhållande till när ansökan om företagsrekonstruktion gjordes. HFD:s dom innebär att en ställföreträdare ges ett skydd mot företrädaransvar för skulder som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion men som förfallit därefter så länge rekonstruktionen pågår. Ansvarstidpunkten flyttas fram från den ursprungliga förfallodagen till dess rekonstruktionsförfarandet avslutas. Har inte några verksamma åtgärder vidtagits snarast efter det att rekonstruktionen upphört är det möjligt med företrädaransvar för de aktuella skatteskulderna. Av detta följer att det inte är möjligt med ett företrädaransvar om bolaget vidtar verksamma åtgärder innan rekonstruktionen avslutas eller kort därefter, exempelvis genom en ansökan om konkurs.

Referenser

59 kap. 12-14 §§ SFL (2011:1244)

HFD:s dom den 29 oktober 2015, mål nr 7045-14