Fastighetsägaren ska för varje fastighet lämna en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration. Skatteverket ansvarar för att alla fastighetstaxeringsärenden är tillräckligt utredda innan man fattar beslut. Regler om ”vanlig” omprövning, omprövning genom eftertaxering och omprövning på grund av överklagande finns i FTL.

De flesta beskattningsbesluten är offentliga men uppgifter om ägare i beslut om fastighetstaxering är däremot inte offentliga.

Beslut

Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxering. Det sker vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering. En del beslut ska förankras hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB). Läs mer om reglerna och processen för beslut om fastighetstaxering.

Omprövning

Omprövning eller ändring av beslut kan komma i fråga dels genom bestämmelserna i FL, dels genom bestämmelserna i FTL. Regler om ”vanlig” omprövning, omprövning genom eftertaxering och omprövning på grund av överklagande finns i FTL.

Vissa omprövningsbeslut enligt FTL ska fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB) som inte tidigare har prövat frågan. Läs mer om omprövning av beslut i fastighetstaxeringsärenden.

Överklagande

Fastighetsägaren och det allmänna ombudet hos Skatteverket får överklaga verkets beslut om fastighetstaxering. Läs mer om överklagande av beslut om fastighetstaxering.

Utredning och föreläggande

Skatteverket ansvarar för att alla fastighetstaxeringsärenden är tillräckligt utredda innan man fattar beslut. Om det behövs kan Skatteverket förelägga en fastighetsägare att t.ex. lämna in en deklaration eller kompletterande uppgifter. Läs mer om utredning och föreläggande i fastighetstaxeringsärenden.

Fastighetsdeklarationer och anstånd

Fastighetsägaren ska för varje fastighet lämna en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration. Fastighetsägaren behöver dock inte lämna en fastighetsdeklaration om han eller hon fått ett förslag till fastighetstaxering. Läs mer om fastighetsdeklarationer och anstånd.

Om en fastighetsägare inte har kommit in med fastighetsdeklarationen inom föreskriven tid kan en förseningsavgift tas ut. Läs mer om förseningsavgift för fastighetsdeklarationer.

Sekretess

De flesta besluten inom beskattningsverksamheten är offentliga men vissa beslut är uttryckligen undantagna från beslutsoffentligheten.

En uppgift om en fastighets ägare ingår inte i fastighetstaxeringsbeslutet och uppgiften blir således inte heller offentlig. Läs mer om vissa beslut som är sekretessbelagda.

En fastighetsägare har rätt att få ta del av en fastighetsdeklaration som lämnats av tidigare ägare av fastigheten. Läs mer om rätt att få ta del av en fastighetsdeklaration.