För vissa äldre fordon bestäms fordonsskatten utifrån deras vikt. Motorcyklar, vissa motorredskap och EG-mobilkranar betalar en enhetsskatt.

Beräkning enligt det viktbaserade skattesystemet

Nedan anges de olika typer av fordon som beskattas efter vikt.

Personbil, lätt buss och lätt lastbil

Fordonsskatten för följande fordon bestäms utifrån fordonets skattevikt (1 och 3 §§ LSBF):

  • personbilar klass I som enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005, eller tidigare
  • personbilar klass I som inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordonens avgasrening och motorbränslen
  • personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2010.

Fordonsskattens storlek framgår av bilagan till LSBF.

Tung lastbil och tung buss

För lastbilar bestäms fordonsskatten med hänsyn till om lastbilen är vägavgiftspliktig eller inte. Skattens storlek påverkas också av skattevikt, drivmedel, antal hjulaxlar och vilken kopplingsanordning lastbilen har. För bussar bestäms fordonsskatten utifrån skattevikt, drivmedel, antal hjulaxlar eller om bussen är en elhybridbuss. Fordonsskattens storlek framgår av bilaga 2 till VSL.

Traktor, motorredskap och tung terrängvagn

Traktorer, vissa motorredskap och tunga terrängvagnar delas in i skatteklass I och skatteklass II. Faktorer som påverkar skatten är skattevikten, fordonets användning och i vissa fall fordonets konstruktion. Fordonsskattens storlek framgår av bilaga 2 till VSL.

Släpvagn

För släpvagnar med skattevikt upp till och med 3 000 kg bestäms skatten efter släpvagnens skattevikt. För släpvagnar med skattevikt över 3 000 kg bestäms skatten av vilket slags dragfordon som används samt skattevikt och antal axlar. Fordonsskattens storlek framgår av bilaga 2 till VSL.

Enhetsskatt

Nedanstående fordon beskattas med en enhetsskatt.

  • För motorcyklar tas fordonsskatt ut med 180 kronor per år (2 kap. 6 § VSL).
  • För motorredskap som varken tillhör skatteklass I eller II tas fordonsskatt ut med 1 000 kronor per år.
  • För EG-mobilkran tas fordonskatt ut med 1 000 kronor per år.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt [1] [2]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1] [2] [3] [4]