All egendom inom en taxeringsenhet ska för värderingens skull vara indelad i värderingsenheter.

Vad är tomtmark?

Med tomtmark för hyreshus avses enligt 2 kap. 4 § FTL mark som upptas av bl.a. hyreshus, samt trädgård, parkeringsplats, upplagsplats, kommunikationsutrymme m.m. som ligger i anslutning till en sådan byggnad. Av samma lagrum framgår också att mark till en fastighet som är bebyggd med hyreshus i sin helhet ska utgöra tomtmark, om fastigheten ligger i ett ägoskifte och har en total areal som inte överstiger två hektar. Detta gäller dock inte om fastighetens mark till någon del ska taxeras tillsammans med en annan egendom, enligt reglerna som finns i 4 kap. FTL.

Som tomtmark inkluderas också mark till en obebyggd fastighet som under de senaste två åren har bildats för byggnadsändamål. Om fastigheten har bildats längre tillbaka i tiden så ska marken bara utgöra tomtmark om det är uppenbart att den får bebyggas. I övriga fall ska marken bara anses som tomtmark om den enligt en detaljplan utgör kvartersmark för enskilt bebyggande och det inte är uppenbart att bebyggelsen inte ska genomföras. Marken anses också utgöra tomtmark om det finns ett giltigt bygglov eller tillstånd i form av ett förhandsbesked enligt PBL om att uppföra exempelvis ett hyreshus (2 kap. 4 § FTL).

Värderingsenhet

Varje tomt ska utgöra en värderingsenhet enligt 6 kap. 7 § FTL.

En tomt som är bebyggd med hyreshus ska indelas i värderingsenheter med ledning av på vilket sätt hyreshusen har indelats i värderingsenheter och med beaktande av hur markens byggrätt har tagits i anspråk eller ska tas i anspråk enligt planen (6 kap. 7 § FTL).

Obebyggd tomtmark för hyreshus ska indelas i värderingsenheter så att tomtmarken med byggrätt för bostäder respektive för lokaler utgör skilda värderingsenheter (6 kap. 7 § FTL).

Läs mer om värderingsenheter och hur man avrundar värderingsenhetens värde.

Varje värderingsenhet byggnad ska motsvaras av en värderingsenhet tomtmark

Inom en hyreshusenhet kan flera värderingsenheter för hyreshus bildas, t.ex. värderingsenheter som avser bostäder och sådana som avser lokaler. Varje värderingsenhet byggnad ska motsvaras av en värderingsenhet tomtmark. Om en bebyggd hyreshusenhet omfattar en byggnad med både bostäder och lokaler, så ska två värderingsenheter bildas för tomtmarken och minst två värderingsenheter ska bildas för byggnaden.

Även för ägarlägenheter ska varje värderingsenhet byggnad motsvaras av en värderingsenhet tomtmark. Den del av sådan anläggningssamfällighet som ofta hör till ägarlägenhetsfastigheten och som ska värderas tillsammans med den, ska då ingå i samma värderingsenhet som bildats för tomtmarken till ägarlägenheten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar