Det finns en möjlighet att avregistrera den som i folkbokföringen har registrerats under en falsk identitet.

Uppgifterna i folkbokföringen ska vara riktiga

Bestämmelsen om avregistrering av falska identiteter (22 § FOL) ska bidra till att folkbokföringen innehåller korrekta uppgifter och att folkbokföringen inte ska utnyttjas för brottsliga syften (prop. 2017/18:145 s. 127).

Falska identiteter kan avregistreras efter noggrann utredning

I förarbetena preciseras inte närmare vad som utgör en falsk identitet, utan den närmare bedömningen lämnas till rättstillämpningen (prop. 2017/18:145 s. 107).

Om Skatteverket misstänker att en person kan vara registrerad med en falsk identitet ska verket noga utreda detta. Med hänsyn till de olika rättsverkningar som knutits till folkbokföring såvitt gäller samhälleliga rättigheter och skyldigheter är en avregistrering från folkbokföringen en ingripande åtgärd (prop. 2017/18:145 s. 107). Om Skatteverket efter utredning kan konstatera att identiteten är falsk, ska verket fatta beslut om att avregistrera identiteten från folkbokföringen. Ett sådant beslut får överklagas (40 § första stycket FOL).

När en falsk identitet är avslutad ska den inte längre användas

Vid avregistrering av en person med falsk identitet kommer identiteten att avslutas i folkbokföringsdatabasen och personnumret kommer, likt när en person avlidit, i praktiken inte att användas i framtiden (prop. 2017/18:145 s. 107). Personnumret för den avregistrerade falska identiteten är dock fortsatt sökbar i folkbokföringsdatabasen. Avregistreringen aviseras ut till myndigheter och andra aktörer i samhället genom aviseringssystemet Navet.

Den som söker uppgifter i Statens personadressregister (SPAR) kan, om identiteten inte varit avregistrerad i mer än tre år, se om orsaken till en avregistrering från folkbokföringen är att identiteten är falsk (4 § första stycket 9 SparL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]
  • Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret [1]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen [1] [2] [3] [4]