Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

Datum: 2018-12-12

Dnr: 202 513041-18/111

Nytt: 2024-02-15

Detta ställningstagande gäller för förhållanden som avser tid före den 13 februari 2023 då lagen (1994:1563) om tobaksskatt ersattes av lagen (2022:155) om tobaksskatt.

Från och med den 13 februari 2023 gäller ställningstagandet ”Mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt”, 2024-01-30, dnr: 8-2686631. Den rättliga bedömningen är fortsatt densamma.

1 Sammanfattning

En produkt bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS).

2 Frågeställning

På marknaden förekommer produkter bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska, vilka är avsedda att användas istället för tobak i vattenpipor. Produkterna innehåller inte tobak eller nikotin. När stenarna värms upp avges en ånga med den smak som mineralerna smaksatts med. Ett exempel är produkten Shiazo Steam Stones.

Är en produkt bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska skattepliktig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS)?

3 Gällande rätt m.m.

Skatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak (1 § andra stycket LTS). Cigaretter definieras i 1 a och 1 e §§ LTS, cigarrer och cigariller definieras i 1 b § LTS och röktobak definieras i 1 c och 1 e §§ LTS.

Skatt ska betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1 § tredje stycket LTS).

Med röktobak avses enligt 1 c § första stycket LTS:

  1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,
  2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 1 a § [cigaretter] eller 1 b § [cigarrer och cigariller].

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 a eller 1 c § behandlas som cigaretter respektive röktobak (1 e § första stycket LTS).

4 Bedömning

En produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktig som cigaretter, cigarrer eller cigariller, inte heller som snus eller tuggtobak. Det återstår därefter att bedöma om produkten är skattepliktig som röktobak.

Förutsättningarna för att en produkt ska beskattas som röktobak framgår av 1 c och 1 e §§ LTS. Eftersom en produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska inte innehåller tobak eller tobaksavfall kan produkten inte beskattas som röktobak enligt 1 c § LTS.

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 c § ska enligt 1 e § LTS behandlas som röktobak. En produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska består inte av något ämne som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka. En sådan produkt uppfyller således inte övriga kriterier i 1 c § LTS. Därmed anser Skatteverket att en produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska inte heller kan beskattas som röktobak enligt 1 e § LTS.

Skatteverket anser således att en produkt bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska inte är skattepliktig enligt LTS.