Konventionen Kanada reglerar bara pensionsförmåner. Sverige har också ett särskilt avtal med provinsen Québec i Kanada.

Konventionen med Kanada

Sverige ingick 1985 en socialförsäkringskonvention med Kanada som därefter har anpassats till det svenska reformerade pensionssystemet. Konventionens lydelse framgår av lag 2002:221 om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada. Förarbetena finns i prop. 2001/02:106. En särskild överenskommelse finns med provinsen Québec.

Pensionsförmåner

Konventionen omfattar, i likhet med den amerikanska, endast pensionsförmåner. För Sveriges del gäller det följande slag av förmåner.

 • Inkomstgrundad ålderspension
 • Garantipensioner
 • Sjuk-och aktivitetsersättning
 • Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

För övriga förmåner från socialförsäkringen, t.ex. sjukpenning- och föräldrapenningförmåner gäller i stället reglerna i svensk intern lagstiftning.

Vilka socialavgifter styrs av konventionen?

Då konventionen bara omfattar pensionsförmåner är det enbart de socialavgifter som finansierar pensionssystemet som är berörda av konventionen. Dessa är för svensk del:

 • Ålderspensionsavgiften
 • Efterlevandepensionsavgiften
 • Viss andel av sjukförsäkringsavgiften

Sjukförsäkringsavgiften finansierar även vissa ersättningar som har karaktär av pension. Det gäller sjuk- och aktivitetsersättning som tidigare kallades förtidspension. Eftersom konventionen bara behandlar pensionsförmåner och därmed de pensionsanknutna arbetsgivaravgifterna kommer svensk intern rätt att styra betalning av övriga arbetsgivaravgifter.

Utsändning

Till skillnad från den amerikanska är konventionen med Kanada en s.k. ej avsiktskonvention med en längsta utsändningstid på 60 månader (Artikel VII). Det innebär att när en person sänds ut från den ena konventionsstaten till den andra kommer personen att vara fortsatt omfattad av pensionsförmånerna i utsändningsstaten under högst 60 månader, d.v.s. 5 år. Det gäller även om utsändningen från början var avsedd att pågå längre tid än 60 månader.

Om en kanadensisk arbetsgivare sänder en anställd till Sverige för att arbeta åt och anställas hos ett dotterbolag till den kanadensiska arbetsgivaren i Sverige gäller utsändningsregeln. Detta eftersom dotterbolaget står i relation till arbetsgivaren, artikel 7.1.

Vilka delar av arbetsgivaravgifterna ska betalas vid utsändning?

Bestämmelserna i konventionen får samma effekter på skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter vid olika former av utsändningar som den amerikanska konventionen.

Vid utsändningsfall ska bara en viss andel av sjukförsäkringsavgiften betalas. Arbetsgivaravgiften för denna andel bestäms för varje år av Försäkringskassan. För 2024 har avgiften beslutats till 1,22 procent. Hur andelen av sjukförsäkringsavgiften räknas ut framgår av Försäkringskassans föreskrift FSKS 2023:7.

Överenskommelse med provinsen Québec

Det finns en särskild överenskommelse med provinsen Québec i Kanada. Överenskommelsens lydelse framgår av förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet.

Den skiljer sig när det gäller betalning av arbetsgivaravgifter bara på en punkt från konventionen med Kanada. Skillnaden är att överenskommelsen med Québec även omfattar arbetsskadeförsäkringen (artikel 2). Det medför att skyldigheten att betala arbetsskadeavgift följer socialförsäkringstillhörigheten enligt överenskommelsen.

Utsändning

Utsändningstiden i överenskommelsen med provinsen Québec är till skillnad från konventionen med Kanada 2 år (artikel 7). Möjlighet till dispens finns. Observera att det är Försäkringskassan som beslutar om försäkringstillhörighet.

Exempel: utsändning från Sverige till Québec mer än 1 år

Arbetsgivaren ska under högst 2 år betala följande arbetsgivaravgifter i Sverige:

 • Ålderspensionsavgiften
 • Andel av sjukförsäkringsavgiften
 • Efterlevandepensionsavgiften
 • Arbetsskadeavgiften

Exempel: utsändning från Québec till Sverige mer än 1 år

Arbetsgivaren i Québec ska under högst 2 år betala följande arbetsgivaravgifter:

 • Viss andel av sjukförsäkringsavgiften
 • Föräldraförsäkringsavgift
 • Arbetsmarknadsavgift
 • Allmän löneavgift om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Sverige

Vid eventuell fortsatt utsändning ska arbetsgivaren när 2 år passerat betala alla arbetsgivaravgifter i Sverige. Allmän löneavgift ska arbetsgivaren bara betala om den har ett fast driftställe i Sverige.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet [1]
 • Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 2001/02:106 Konvention om social trygghet mellan Sverige och [1]

Övrigt

 • FKFS 2023:7 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada [1]
 • FKFS Avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning enligt Försäkringskassans föreskrifter 2023:6 – 11 [1]