Skatteverket kan under vissa förutsättningar betala tillbaka skatt som tidigare har betalats för elektronikvaror i Sverige.

Återbetalning av skatt på varor som flyttas till andra EU-länder eller som exporteras till tredje land

Om skatt har betalats i Sverige för en skattepliktig vara som sedan flyttas till ett annat EU-land eller exporteras till tredjeland, kan återbetalning av skatten ske efter skriftlig ansökan hos Skatteverket (13 a § första stycket LSKE).

Den som begär återbetalning ska enligt 13 a § andra stycket LSKE visa

  1. att den skatt som ansökan avser har betalats
  2. att skattskyldigheten inträdde inom tre månader före den tidpunkt då varan lämnade svenskt territorium, och
  3. antingen att undantaget i 13 § inte tidigare har tillämpats på varan eller att den flyttning eller export som ansökan grundar sig på skedde efter den tidpunkt då undantaget senast tillämpades.

Med EU-land menas områden som tillhör EU:s punktskatteområde enligt lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde (2 § första stycket LSKE).

Med tredjeland menas länder och områden utanför EU:s punktskatteområde (2 § första stycket LSKE).

Förutsättningar för återbetalning

En grundförutsättning för återbetalning är att den som begär återbetalning visar att varan flyttats till ett annat EU-land eller exporterats till tredjeland (13 a § första stycket LSKE jämförd med prop. 2019/20:99 s. 98). Detta kan sökanden till exempel visa genom att bifoga fraktsedlar eller andra transportdokument som har kvitterats av mottagaren eller, i fråga om export till tredjeland, exempelvis genom att bifoga kopior av exportbevis utfärdade av Tullverket eller av en annan behörig tullmyndighet.

För att Skatteverket ska kunna bevilja återbetalning måste dessutom samtliga tre punkter i 13 a § andra stycket LSKE vara uppfyllda vid tidpunkten för beslutet (jfr prop. 2019/20:99 s. 97).

Enligt första punkten ska sökanden visa att den skatt som ansökan avser har betalats. Det finns inget krav på att det är sökanden som ska ha betalat skatten, utan enbart att den ska ha betalats. Enligt andra punkten ska sökanden visa att skattskyldigheten inträdde inom tre månader före den tidpunkt då varan lämnade svenskt territorium. Enligt tredje punkten ska sökanden visa antingen att undantaget i 13 § inte tidigare har tillämpats på varan eller att den flyttning eller export ansökan grundar sig på skedde efter den tidpunkt då undantaget senast tillämpades. Undantaget i 13 § anses ha tillämpats vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt om undantaget inte hade varit tillämpligt (jfr prop. 2019/20:99 s. 97).

Exempel: Hur 13 och 13 a §§ LSKE förhåller sig till varandra (jfr prop. 2019/20:99 s. 97)

En skattepliktig vara förs yrkesmässigt in från Danmark till Sverige den 1 januari. Skattskyldighet inträder och skatt betalas. Varan förs sedan tillbaka till Danmark den 2 februari. Återbetalning av skatten kan då ske eftersom skatten har betalats, flytten till Danmark skedde inom tre månader från den tidpunkt då varan fördes in till Sverige och undantaget i 13 § aldrig har tillämpats på varan.

Varan förs sedan yrkesmässigt in i Sverige igen den 3 mars. Om återbetalning av den skatt som hänför sig till införseln den 1 januari skett kommer en ny skattskyldighet att inträda. Undantaget i 13 § blir i så fall inte tillämpligt eftersom skatten har återbetalats.

Om återbetalning av skatten som hänför sig till införseln den 1 januari däremot inte skett kommer undantaget i 13 § att vara tillämpligt och någon ny skattskyldighet inträder därför inte vid införseln den 3 mars. Eftersom undantaget i 13 § tillämpats efter den tidpunkt då varan flyttades till Danmark (3 mars jämfört med 2 februari) kan någon återbetalning av skatten som hänför sig till införseln den 1 januari inte längre ske.

Om varan sedan flyttas till Tyskland den 28 mars kan återbetalning ske på grund av den flyttningen. Undantaget i 13 § har visserligen tillämpats, men den flyttning som ansökan nu grundar sig på skedde efter den tidpunkt då undantaget senast tillämpades (28 mars jämfört med 3 mars).

Om varan i stället hade flyttats till Tyskland den 5 april hade återbetalning inte kunnat ske, eftersom det då har gått mer än tre månader mellan skattskyldighetens inträde som alltså var den 1 januari och tidpunkten då varan flyttades till Tyskland, dvs. den 5 april. Tidpunkten då skattskyldigheten inträdde är alltså den tidpunkt då varan första gången fördes in i Sverige. Den andra gången varan fördes in i Sverige var undantaget i 13 § tillämpligt och någon skattskyldighet inträdde alltså inte vid det tillfället.

Ansökan

Ansökan ska göras skriftligen till Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (13 a § första och tredje stycket LSKE).

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (13 a § tredje stycket LSKE).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (13 a § fjärde stycket LSKE).

Utländska beskickningar m.fl. kan inte få skatten återbetald

Det finns inga bestämmelser om återbetalning av skatt till utländska beskickningar m.fl. i LSKE. Skatteverket anser att skatt på kemikalier i viss elektronik inte heller kan återbetalas med stöd av 64 kap. 6 § SFL och att det således saknas möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få skatt på kemikalier i viss elektronik återbetald.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020 [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Det saknas möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få skatt på kemikalier i viss elektronik återbetald [1]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik