En producent ska meddela Skatteverket om uppgifter i ansökan var felaktiga eller om förhållandena har ändrats. Om ett intyg är felaktigt ska det återkallas.

Ändrade förhållanden

Vid ändrade förhållanden har producenten en skyldighet att så snart som möjligt meddela Skatteverket i följande situationer (11 § första stycket FIOSP):

  • Uppgifterna i ansökan var felaktiga och detta har lett till att intyget blivit felaktigt.
  • Förhållandena som intyget baseras på har ändrats på något annat sätt än att producenten har försatts i konkurs.
  • Produktionen under ett år överskrider uppskattningen som producenten har gjort enligt 6 § FIOSP.

Producenten är även skyldig att i samband med meddelandet inkomma med korrekta uppgifter eller en ny uppskattning enligt 6 § andra stycket (11 § andra stycket FIOSP).

Konkurs

Om producenten som beviljats ett intyg försätts i konkurs kommer intyget att i stället gälla konkursboet (12 § FIOSP).

Återkallelse av intyg

Ett intyg ska återkallas av Skatteverket om

  • producenten som intyget gäller begär det
  • det visar sig att uppgifterna i ansökan var felaktiga och det har lett att intyget blivit felaktigt
  • uppgifterna i intyget inte längre är korrekta på grund av att förhållandena har ändrats på något annat sätt än att producenten försatts i konkurs enligt 12 § FIOSP
  • produktionen under ett år överskrider den uppskattning som gjorts enligt 6 § andra stycket FIOSP.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (13 § andra stycket FIOSP).

Avgift vid återkallelse av intyg

Vid återkallelse av ett intyg kan producenten, efter beslut av Skatteverket, behöva betala en avgift på 5 000 kr eller 20 000 kr (14 § och 16 § första stycket FIOSP).

En producent ska betala en avgift på 5 000 kr vid återkallelse av intyget på grund av att uppgifterna i ansökan var felaktiga vilket lett till att intyget blivit felaktig (jämför 13 § 2 FIOSP). Detta under förutsättning av producenten skriftligen har anmält felaktigheten till Skatteverket. Vidare ska en producent betala en återkallelseavgift på 5 000 kr vid återkallelse av intyget enligt 13 § första stycket 3 eller 4 FIOSP om producenten har anmält de ändrade förhållandena eller den ändrade uppskattningen till Skatteverket senare än tio dagar från det att förhållandena ändrades eller uppskattningen överskreds (14 § första stycket FIOSP).

En producent ska betala en avgift på 20 000 kr vid återkallelse av intyget enligt 13 § första stycket 2, 3 eller 4 FIOSP om producenten inte skriftligen har anmält felaktigheten, de ändrade förhållandena eller den ändrade uppskattningen till Skatteverket (14 § andra stycket FIOSP).

Någon återkallelseavgift ska inte betalas om felaktigheten enligt 13 § första stycket 2 FIOSP endast består i att den faktiska årsproduktionen är lägre än vad producenten angett i ansökan (15 § första stycket FIOSP) Någon avgift ska inte heller betalas om intyget återkallats enligt 13 § första stycket 3 eller 4 FIOSP och producenten skriftligen har anmält de ändrade förhållandena eller den ändrade uppskattningen till Skatteverket inom tio dagar från att förhållandena ändrades eller uppskattningen överskreds (14 § första stycket FIOSP).

I andra fall får Skatteverket, om det finns synnerliga skäl, besluta att avgiften ska sättas ned eller efterskänkas (15 § andra stycket FIOSP).

Skatteverket ska besluta om avgift inom tre månader från tidpunkten då intyget återkallades (16 § första stycket FIOSP).

Ränta på avgiften

Ränta på avgiften ska betalas från och med dagen som infaller en månad efter beslutet om avgift. Räntesatsen ska överstiga statens utlåningsränta med två procentenheter (16 § andra stycket FIOSP).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar