Skattskyldigheten inträder för skattepliktig el när den skattskyldiga matar in elen (15 § LSÖE).

Om ett koncernföretag är skattskyldigt enligt 13 § andra eller tredje stycket LSÖE så inträder skattskyldigheten när ett företag i koncernen matar in elen (15 § andra stycket LSÖE). Det kan alltså vara såväl det skattskyldiga koncernföretaget som något annat koncernföretag som matar in elen. (prop. 2022/23:58 s. 59).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2023:75) om skatt på överintäkter från el [1]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:58 Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter [1]